Actualiteiten stikstofdossier

Deze pagina vertelt je in één oogopslag de actualiteit omtrent de stikstofproblematiek . Ontwikkelingen volgen elkaar snel op en wij vinden het als Alfa belangrijk om alle landbouwers op de hoogte te houden van het laatste stikstof nieuws. Daarbij is het van belang om een goede vertaalslag naar je individuele situatie te maken. Houd daarom deze pagina regelmatig in de gaten voor de laatste updates van Alfa over het stikstofdossier.

29 februari 2024: Voortgang aanpak piekbelasting

In een recente kamerbrief bespreekt minister Van der Wal de voortgang van de aanpak piekbelasting voor de agrarische sector. Deze aanpak is gericht op 3.000 bedrijven die een zogeheten piekbelasting hebben op overbelaste stikstofgevoelige natuur.

Lees meer

26 februari 2024: Mono mestvergisting in melkveehouderij kansrijk - Alfa Stikstof Podcast

Een mono mestvergister zorgt voor fors minder methaanemissie en indirect voor minder ammoniakemissie. En dat levert steeds meer geld op zegt melkveehouder Anton Stokman in de Alfa Stikstof Podcast. Hans de Bie, marktmanager food & agri bij Alfa accountants: “werken aan een lagere ammoniakemissie en verlaging van broeikasgassen is altijd goed voor je verdienmodel, want je houdt stikstof vast.”   

Lees meer

9 februari 2024: Tijdelijke verlease van stikstofrechten

Op 5 januari 2024 heeft de Rechtbank Gelderland een uitspraak gedaan in een zaak (ECLI:NL:RBGEL:2024:25) waarbij tijdelijk stikstofrechten werden verleast. In de uitspraak stelt de rechtbank dat het bevoegd gezag ook bij tijdelijke verlease van stikstofrechten oog moet hebben voor de inperking bij de saldo-gevende activiteit.

Lees meer

30 januari 2024: Minder ammoniak door meer gesloten kringloop

Zoveel mogelijk weidegang met het streven van maximaal 155 gram ruw eiwit in het totale rantsoen. Dat is de kern van de bedrijfsfilosofie van Marjolein Feiken en Wim van Tilburg. Michel de Haan van Wageningen Livestock Research ziet vooral kansen. “Begin met het rantsoen waarbij je mogelijk ook nog eens kosten kunt besparen.”

Lees meer

19 oktober 2023: Kan een PAS-melder met succes een schadeclaim indienen?

Met het instellen van een Commissie schadevergoeding heeft de overheid een loket voor PAS-melders geopend om een schadeclaim in te kunnen dienen. Het gezegde ‘makkelijker gezegd dan gedaan’ lijkt hier op zijn plaats. Immers, voor het succesvol indienen van een schadeclaim gelden  een aantal stevige eisen.

Lees meer

12 oktober 2023: Ook onzekerheid over de effectiviteit van emissiearme huisvestingssystemen in de pluimvee- en varkenshouderij

Op 4 oktober 2023 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat ook aan de juistheid van ammoniakemissiefactoren voor een aantal emissiearme huisvestingssystemen in de pluimvee- en varkenshouderij moet worden getwijfeld. Om die reden kunnen deze emissiefactoren niet worden toegepast bij het beoordelen van de vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming.

Lees meer

4 september 2023: Bijna 60 procent minder ammoniak bij veel weidegang en laag ureum

“Door veel weidegang toe te passen en te werken aan een laag RE-gehalte in het rantsoen is je ammoniakemissie tot bijna 60 procent lager dan de huidige A1.100 RAV-code. Dat is niet alleen wetenschappelijk hard te maken, maar ook juridisch.” Dat zeggen Yvonne Verbeek-Schilder en Frank Verhoeven van Boerenverstand in de zesde aflevering van de Alfa Stikstof Podcast.

Lees meer

14 augustus 2023: Legalisatie van PAS melders

Het ministerie geeft aan dat een deel van de zogeheten PAS-melders niet voor legalisatie in aanmerking komt. Het gaat om een groep veehouderijbedrijven die tussen 1 juli 2015 en 29 mei 2019 een melding hebben gedaan voor hun stikstofdepositie.

Lees meer

30 juni 2023: Hoe houd ik fiscaal iets over aan de Lbv- en Lbv-plus-regeling?

De landelijke aanpak piekbelasting is gestart op 12 juni 2023 . In het pakket zitten de beëindigingsregelingen Lbv en Lbv-plus die op 3 juli 2023 worden opengesteld. Staatssecretaris van Financiën Van Rij waarschuwt dat er geen ‘volledige belastingvrijstelling’ komt voor de boeren die meedoen. Veehouders die nadenken over deelname, doen er dan ook verstandig aan zich te laten adviseren over de fiscaliteit.

Lees meer

28 juni 2023: Vanaf 10 juli: SABE-adviesvoucher voor veehouderijen met piekbelasting

Na eerdere openstellingen van de SABE-regeling (Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie), kunnen veehouders die vallen onder de aanpak piekbelasting vanaf 10 juli a.s. tot 1.500 euro subsidie krijgen. De subsidievoucher kan worden gebruikt voor advies over de toekomst van jouw bedrijf door een erkende agrarisch bedrijfsadviseur van Alfa. Het advies moet gaan over de vermindering van de stikstofuitstoot door innoveren, omschakelen, extensiveren, verplaatsen of stoppen.

Lees meer

13 juni 2023: Aanpak piekbelasting van start

De landelijke aanpak piekbelasting is op 12 juni 2023 gestart. Via een website kan je als ondernemer nagaan of je onder de doelgroep van deze aanpak valt, op welke manier je aan de slag kunt met (verdere) verduurzaming van je bedrijf en welke mogelijkheden er zijn voor vrijwillige beëindiging.

Lees meer

16 mei 2023: ‘Stikstofbeleid te simpel en te kort door de bocht’ - Podcast

“Bij de stikstofaanpak gebruiken we ons gezonde verstand niet meer. Door de juridisering slaan we alles plat tot generiek beleid. Terwijl we als commissie Remkes al in 2020 adviseerden: ga nou meten!” Dat zegt onafhankelijk wetenschapper Martin Scholten in de Alfa stikstofpodcast. Hij leidt de meetpilot rondom het Groningse Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek.

Lees meer

5 april 2023: Kabinet drukt op stikstof pauzeknop

Op vrijdag 31 maart 2023 heeft het kabinet een nieuw hoofdstuk, de “pauzeknop”, aan het stikstofdossier toegevoegd. Het stikstofbeleid wordt tijdelijk op een laag pitje gezet. Dit in afwachting van de vorming van nieuwe provinciebesturen. De afdronk van het besluit van het kabinet om op de pauzeknop te drukken, is dat er wederom geen duidelijkheid is rondom stikstof. Hiermee blijft de onzekerheid bestaan en voortduren. Het stikstofdossier vraagt om helderheid en duidelijkheid voor  ondernemers!

Lees meer

23 februari 2023: Kamerbrief 'Uitwerking piekbelastersaanpak en voortgang PAS-melders'

In de kamerbrief van 10 februari 2023 worden twee onderwerpen uitgelicht, namelijk de piekbelastersaanpak en de voortgang van de PAS-melders. Het belangrijkste punt van deze brief voor de piekbelasters is dat er op 1 april 2023 een website komt, waar je de bedrijfsgegevens in kunt vullen en kunt zien of je wel of geen piekbelaster bent.

Lees meer

22 februari 2023: Zorgen over niet benutte emissieruimte bij intern salderen nemen toe

In een eerder artikel schreven we over de zorgen over het niet zonder meer kunnen inzetten van vergunde rechten als referentie ten behoeve van intern salderen. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 8 december 2021 (Amercentrale). De uitspraak van de rechtbank leidt tot toenemende zorgen. Enerzijds het feit dat een vergunde situatie niet in alle gevallen onverkort als referentie kan worden ingezet. Anderzijds dat een fout vastgestelde referentie bij een nieuw te nemen besluit moet worden betrokken.

Lees meer

5 januari 2023: ‘De oplossing voor het stikstofprobleem is bij mij te koop’ 

Via laag eiwit én de aanschaf van de stikstofkraker Gazoo van JOZ creëert melkveehouder Jeroen Groot een bak stikstofruimte. Dat levert besparingen op door minder mestafvoer en minder aanvoer van kunstmest. Maar daarnaast wil hij ook stikstof gaan verleasen. In de vierde Alfa Stikstof Podcast vertelt hij er alles over.

Lees meer

15 december 2022: Positieve weigering niet gelijk aan een natuurvergunning

In een eerder artikel is aandacht besteed aan de juridische waarde van een positieve weigering. De rechtbank Gelderland oordeelde dat een positieve weigering evenveel rechten geeft als een natuurvergunning.

Lees meer

6 december 2022: Intrekken natuurvergunning met niet in gebruik genomen latente ruimte

De Minister voor Natuur en Stikstof heeft op 25 november jl. in een Kamerbrief laten optekenen dat er paal en perk wordt gesteld aan het in gebruik nemen van latente ruimte. De vraag is echter of een wetswijziging de enige manier is om paal en perk te kunnen stellen aan het in gebruik nemen van latente ruimte.

Lees meer

2 november 2022: Geen toepassing van een afwijkende ammoniakemissiefactor bij het houden van jongvee

Op 28 oktober 2022 heeft de rechtbank Oost-Brabant drie natuurvergunningen vernietigd die waren verleend voor toepassing van een emissiearm huisvestingssysteem in een dierenverblijf voor de diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar.

Lees meer

1 november 2022: ‘1500 uur weidegang zou verplicht moeten worden’ 

Via weidegang, minder ruw eiwit, water bij de mest en een langere levensduur werkt Wouter Schep aan het verlagen van de stikstofuitstoot op zijn melkveebedrijf. Maar ook via innovaties als mestkoeling en een emissiearme stalvloer. ,,Met elkaar komen we een heel eind’’, zegt de nuchtere, positieve en gedreven Groninger. In de derde Alfa Stikstof Podcast vertelt hij er uitgebreid over.

Lees meer

26 oktober 2022: Intern salderen: berekening of oordeel provincie?

Sinds de Logtsebaan-uitspraak is duidelijk dat voor intern salderen geen vergunningplicht bestaat. Voor intern salderen zijn er twee routes mogelijk, een eigen Aerius-berekening of het aanvragen van een positieve weigering. Hierna ga ik in op een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland, waarin de rechtbank een oordeel velt over de juridische waarde van zo’n positieve weigering.

Lees meer

21 oktober 2022: Kabinetsreactie op rapport-Remkes: “dé kans voor een nieuwe start”

Op 14 oktober 2022 hebben ministers Adema en Van der Wal via een brief aan de Tweede Kamer  een reactie gegeven op het rapport “Wat wel kan” van Johan Remkes.

De ministers: “Wij danken de heer Remkes voor het vele werk dat hij in korte tijd heeft verzet en omarmen zijn denklijnen en aanbevelingen. Er is de afgelopen jaren veel onrust ontstaan bij boeren, andere sectoren en natuurorganisaties. Het beeld is ontstaan dat er geen waardering zou zijn voor het werk van de boer. Dat beeld is niet terecht. Boeren zorgen voor ons dagelijks voedsel en zijn onderdeel van onze Nederlandse identiteit. Remkes geeft hierover aan dat er sprake is van groeiende afstand tussen Randstad en landelijk gebied én tussen stad en platteland. Deze kloof moet overbrugd worden, want de stad kan niet zonder het platteland en andersom.”

Lees meer

13 oktober 2022: Onjuiste emissiefactoren emissiearme huisvestingssystemen melkrundveehouderij

In een hoger beroepsprocedure heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat aan de juistheid van de ammoniakemissiefactoren voor de emissiearme huisvestingssystemen A 1.13 en A 1.28 (melkrundvee) moet worden getwijfeld. Zolang die twijfel niet is weggenomen, kan niet van de in de Regeling ammoniak en veehouderij opgenomen ammoniakemissiefactoren voor deze systemen worden uitgegaan. Dit betekent dat deze emissiefactoren niet kunnen worden toegepast bij het beoordelen van de vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming.

Lees meer

27 september 2022: Heb je de tegemoetkoming kosten PAS meldingen al aangevraagd?

Minister Schouten heeft op 10 november 2021 in de staatscourant gepubliceerd dat de PAS-melders,  die zich hebben aangemeld voor legalisatie van hun melding en daarvoor diverse gegevens hebben aangeleverd bij RVO, een tegemoetkoming van 1.600 euro kunnen aanvragen voor de extra kosten die zij hebben gemaakt.

Lees meer

23 september 2022: Management optimaliseren: minder stikstof en meer geld

In de tweede Alfa Stikstof Podcast vertelt Alfa-bedrijfskundige Arjan de Jong hoe je als melkveehouder via het management de stikstofuitstoot kunt verlagen. Daarbij gaat het in de kern om het optimaliseren van het rantsoen, (kunst)mestgift, weidegang, levensduur koeien en jongveebezetting. Dat leidt niet alleen tot minder stikstof, maar ook lagere kosten en dus onderaan de streep meer geld. 

Lees meer

8 september 2022: Onjuiste emissiefactoren emissiearme huisvestingssystemen melkrundveehouderij

In een hoger beroepsprocedure heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat aan de juistheid van de ammoniakemissiefactoren voor de emissiearme huisvestingssystemen A 1.13 en A 1.28 (melkrundvee) moet worden getwijfeld. Zolang die twijfel niet is weggenomen, kan niet van de in de Regeling ammoniak en veehouderij opgenomen ammoniakemissiefactoren voor deze systemen worden uitgegaan. Dit betekent dat deze emissiefactoren niet kunnen worden toegepast bij het beoordelen van de vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming.

Lees meer

31 augustus 2022: Verlaag je stikstofuitstoot eerst via management

De eerste Alfa Stikstof Podcast is een gesprek met Harm Rijneveld (34). Hij vertelt dat je ‘aan de voorkant’ van de koe, primair via minder eiwit in het rantsoen, de ammoniakuitstoot kunt beperken. Maar er kan nog veel meer. En dat is beter dan blind investeren aan innovatieve stalaanpassingen aan ‘de achterkant’ van de koe. En naast directe milieuwinst zorgt het ook nog eens voor een lagere kostprijs.    

Lees meer

25 augustus 2022:  Opkoopregelingen: een mooie kans om het roer om te gooien?

Nu de zomervakanties grotendeels achter de rug zijn, is het tijd om vooruit te kijken naar zaken die het komende najaar op jou en jouw bedrijf afkomen. Dit betreft onder andere de openstelling van een tweetal nieuwe opkoopregelingen: de tweede tranche van Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV).

Lees meer

1 augustus 2022:  Heeft het stikstofbeleid ook impact op paardenhouderijen?

Er wordt veel gesproken over het stikstofbeleid en de gevolgen voor de veehouderij. Daarom staat niet iedereen er bij stil dat het stikstofbeleid van de overheid van toepassing is op alle landbouwsectoren, dus ook de paardenhouderij.

Lees meer

23 juni 2022:  Wat is de invloed van het stikstofbesluit op jouw bedrijf?

Het kabinet heeft haar stikstofbesluit gepresenteerd en dit plan heeft gevolgen voor de agrarische sector. De sector had gehoopt dat het kabinet met een breder plan zou komen als oplossing voor het stikstofprobleem. De focus ligt nu grotendeels op de agrarische sector en er is nog geen duidelijkheid over wat andere sectoren kunnen bijdragen.

Lees meer

14 juni 2022:  Terugkijken webinar: 'Stikstof en dreigen met onteigening'

Op maandag 13 juni organiseerde Alfa het webinar ‘Stikstof en dreigen met onteigening’. Heb je het webinar gemist en/of wil je het nogmaals terugkijken? Bekijk dan hier de opname.   

Nu bekijken

31 mei 2022:  Via verbreding blijven boeren bij Natura 2000-gebied

Een lastig aspect in de gebiedsgerichte stikstofaanpak betreft bedrijven nabij Natura 2000-gebieden. Moet je blijven, verbreden, verkassen of misschien zelfs stoppen? Dit zijn ook de opties zoals het Rijk die schetst in de Hoofdlijnennotitie van minister Natuur en Stikstof Christianne van der Wal op 1 april. Een blauwdruk is er niet. Wel bedrijfskundige, juridische, fiscale en vergunning technische aandachtspunten. Alfa accountants zet ze per toekomstscenario op een rij, geënt op het fictieve melkveebedrijf van Cees en Alexia. De vierde aflevering: Cees en Alexia blijven boeren op de huidige locatie, maar gaan sterk extensiveren en verbreden.

Lees meer

17 mei 2022:  Veel extensiever boeren bij Natura 2000 

Een lastig aspect in de gebiedsgerichte stikstofaanpak betreft bedrijven nabij Natura 2000-gebieden. Moet je blijven, verbreden, verkassen of misschien zelfs stoppen? Dit zijn ook de opties zoals het Rijk die schetst in de Hoofdlijnennotitie van minister Natuur en Stikstof Christianne van der Wal op 1 april. Een blauwdruk is er niet. Wel bedrijfskundige, juridische, fiscale en vergunning technische aandachtspunten. Alfa accountants zet ze per toekomstscenario op een rij, geënt op het fictieve melkveebedrijf van Cees en Alexia.

De derde aflevering: Cees en Alexia blijven boeren op de huidige locatie, maar gaan sterk extensiveren en verduurzamen.

Lees meer

3 mei 2022: Blijven boeren nabij een Natura 2000 gebied

Een lastig aspect in de gebiedsgerichte stikstofaanpak betreft bedrijven nabij Natura 2000-gebieden. Moet je blijven, verbreden, verkassen of misschien zelfs stoppen? Dit zijn ook de opties zoals het Rijk die schetst in de Hoofdlijnennotitie van minister Natuur en Stikstof Christianne van der Wal op 1 april.  Een blauwdruk is er niet. Wel bedrijfskundige, juridische, fiscale en vergunning technische aandachtspunten. Alfa zet ze per toekomstscenario op een rij, geënt op het fictieve melkveebedrijf van Cees en Alexia.

De tweede aflevering: Cees en Alexia treffen een regeling met de provincie en verplaatsen hun bedrijf!

Lees meer

15 april 2022: Onzekerheid over emissiearme huisvesting in de melkveehouderij blijft bestaan

De onzekerheid over het toepassen van de zogeheten Rav-systematiek bij natuurvergunningverlening blijft voortduren. Recent heeft de rechtbank Oost-Brabant weer een natuurvergunning vernietigd die was verleend voor toepassing van een emissiearm huisvestingssysteem, in dit geval een roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en mestschuif.

Lees meer

24 maart 2022 : Blijven boeren nabij een Natura 2000 gebied

Een lastig aspect in de gebiedsgerichte stikstofaanpak betreft de continuïteit van bedrijven nabij Natura 2000-gebieden. Moet je blijven, verbreden, verkassen of misschien zelfs stoppen? Een blauwdruk is er niet. Wel fiscale, bedrijfskundige, juridische en vergunning technische aandachtspunten. Alfa Accountants en Adviseurs zet ze per toekomstscenario op een rij, gebaseerd op het fictieve melkveebedrijf van Cees en Alexia.

De eerste aflevering: Cees en Alexia blijven boeren op de huidige plek!

Lees meer

8 maart 2022 : Situatie PAS-melders blijft zeer zorgelijk

Recent heb ik een klant bijgestaan in een beroepsprocedure bij de rechtbank. De zaak handelde over het afwijzen van het verzoek tot handhaving vanwege een zogeheten PAS-melding.

Lees meer

28 januari 2022 : Zorgen over te benutten emissieruimte bij intern salderen

De zorgen bij PAS-melders zijn groot, ondanks een wettelijke regeling voor het legaliseren van PAS-meldingen. Inmiddels wordt duidelijk dat de zorgen over de zogeheten PAS-vergunning ook toenemen. De rechtbank Oost-Brabant heeft op 21 januari 2022 namelijk een uitspraak gedaan, waarbij in het geval van een PAS-vergunning niet feitelijk benutte emissieruimte niet zonder meer kan worden ingezet als referentie ten behoeve van intern salderen.

Lees meer

18 januari 2022 : Wijziging regeling natuurbescherming en PAS-meldingen

Op 13 januari 2022 is de gewijzigde Regeling natuurbescherming in werking getreden. Deze gewijzigde regeling bevat onder andere bepalingen over het legaliseren van PAS-meldingen. In dit artikel behandelen we de hooflijnen van een aantal bepalingen.

Lees meer

3 januari 2022 : Voorwaarden extern salderen

Recent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bevestigd dat de inzet van “extern salderen” mogelijk is om een toename van stikstofdepositie te voorkomen. Extern salderen kan worden omschreven als het beëindigen van een stikstofdepositie veroorzakende activiteit en het inzetten van deze depositie ten behoeve van een bedrijfsontwikkeling die leidt tot een toename van stikstofdepositie. Per saldo neemt de stikstofdepositie niet toe.

Lees meer

24 december 2021 : Verkopen en/of verleasen van stikstof moet een strategische keuze zijn

Er wordt heel veel over gezegd en geschreven, maar hoe werkt het nu precies? Heb ik überhaupt wel stikstofruimte en kan ik dit wel verkopen? Wat is nu latente ruimte? En niet onbelangrijk wat is het lange termijn effect als ik nu stikstofruimte verkoop? Het gaat hier dus om het extern salderen / verleasen van stikstof en latente ammoniak ruimte.

Lees meer

8 december 2021 : Legalisatie PAS-melders is een langdurige puzzel

In een brief aan de Tweede Kamer medio november, presenteerde demissionair landbouwminister Carola Schouten onder andere het legalisatieprogramma PAS-meldingen. Dit is deel 2 van het tweeluik van Alfa Accountants & Adviseurs. Hoe wil de minister de PAS-melders legaliseren?

Lees meer

30 november 2021 : PAS-melders stapje dichterbij legalisatie?

In een brief aan de Tweede Kamer medio november, presenteerde demissionair landbouwminister Carola Schouten onder andere het legalisatieprogramma PAS-meldingen. ROM-specialist Bert Lowijs van Alfa Accountants & Adviseurs is blij met deze stap, maar blijft sceptisch over de uiteindelijke haalbaarheid. ‘Er moet veel stikstofruimte vrijkomen dat ook nog eens juridisch geborgd moet worden. Dat gaat echt lang duren.’ Deel 1 van een tweeluik over de PAS-melders.

Lees meer

1 november 2021 : “Blijf kijken hoe je de stikstofuitstoot verder kunt verlagen”

Stikstof is en wordt dé bepalende factor voor ontwikkelingsruimte in de melkveehouderij. Alfa Accountants en Adviseurs start daarom een serie over dit omstreden onderwerp. Via artikelen, video’s en een podcast houden we jullie op de hoogte. Dit is de aftrap: hoe kijken Fou-Khan Tsang (Fouk), voorzitter van de Raad van Bestuur, en Hans de Bie, marktmanager food & agri, aan tegen de duurzame transitie en meer specifiek het stikstofprobleem?

Lees meer

25 oktober 2021: Natuurvergunningen blijvend als natuurwaarden niet verslechteren

Milieuorganisaties gaan natuurvergunningen verder onder de loep nemen. Latente ruimte kan niet zonder meer worden afgepakt. Maar als er aantoonbaar sprake is van verslechtering van de natuurwaarden kan de provincie ingrijpen.

Lees meer

6 september 2021: Beëindigingsregeling veehouderij en gerichte opkoop

Op 31 augustus 2021 stuurde demisionair minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer over onder andere de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties en over de Maatregel Gerichte Opkoop. In dit artikel de hoofdlijnen van deze regelingen.

Lees meer

29 juli 2021: Voortgang aanpak stikstofproblematiek

Op 16 juli 2021 stuurde demisionair minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak stikstof. In dit artikel vind je de hoofdlijnen van de inhoud van deze brief.

Lees meer

18 maart 2021: Gevolgen uitspraak natuurvergunning voor de bouw van een stal

Vrijdag 12 maart 2021 heeft de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan op het beroep van MOB tegen een verleende natuurvergunning voor de bouw en het gebruik van een nieuwe stal.

Lees meer

2 maart 2021: Geen natuurvergunningsplicht: hoe zit het met rechtszekerheid?

In een eerder artikel is aandacht geschonken aan het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat er voor intern salderen geen natuurvergunningplicht meer geldt, als de stikstofdepositie niet hoger is dan op grond van de referentie is toegestaan. Dit betekent tevens dat de provinciale beleidsregels over intern salderen, bijvoorbeeld het niet kunnen benutten van latente ruimte, onverbindend zijn. Inmiddels hebben het ministerie van LNV en de provincies dit bevestigd en op basis van het oordeel van de Afdeling te handelen.

Lees meer

29 januari 2021: Geen vergunningplicht meer voor intern salderen

Op 20 januari 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat er voor intern salderen geen natuurvergunningplicht meer geldt, als er niet méér gevolgen zijn dan op grond van de referentie is toegestaan. Intern salderen betekent dat een toegestane activiteit op een bepaalde locatie zodanig wordt aangepast, dat de gevolgen hiervan per saldo vermindert of gelijk blijft in vergelijking met de referentiesituatie. In veel gevallen hebben de gevolgen betrekking op stikstofdepositie.

Lees meer

17 december 2020: Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

De regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (hierna: de regeling) is op 3 november 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling omvat de mogelijkheid voor provincies om een subsidie aan te vragen bij de rijksoverheid voor de aankoop van veehouderijen met een hoge stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura2000-gebieden in de nabijheid van de veehouderijen.

Lees meer

10 december 2020: Deadline PAS-melders verschoven naar 30 april 2021

Heb je tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een PAS-melding gedaan en geregistreerd? Dan heb je waarschijnlijk begin november 2020 een brief vanuit de overheid ontvangen waarin ze vragen om gegevens door te geven voor het mogelijk omzetten van de PAS melding naar een vergunning vanuit de wet Natuurbescherming.

Lees meer

20 november 2020: PAS-melding omzetten naar een vergunning

Heb je tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een PAS-melding gedaan en geregistreerd? Dan heb je waarschijnlijk begin november 2020 een brief vanuit de overheid ontvangen waarin ze vragen om gegevens door te geven voor het mogelijk omzetten van de PAS melding naar een vergunning vanuit de wet Natuurbescherming.

Lees meer

Update 23 juni 2020: Aandachtspunten vanuit het stikstofdebat in de Tweede Kamer

Eind april presenteerde minister Schouten de structurele aanpak stikstof. In een eerder artikel hebben wij hier een uiteenzetting van gegeven. Opmerkelijk was dat de minister deze aanpak presenteerde op een moment dat de adviescommissie Remkes haar eindrapport over de stikstofproblematiek nog niet had uitgebracht.

Lees meer

Update 22 mei 2020: Maximering ruw eiwit in mengvoer

Al langer was bekend dat het kabinet op korte termijn met maatregelen zou komen om stikstofruimte te creëren om de (woning)bouwsector weer vlot te trekken. In maart van dit jaar was er al de 100 km-maatregel op autosnelwegen.  Nu komt minister Schouten met een voermaatregel die zich richt op krachtvoer.

Lees meer

Update 24 april 2020: Structurele aanpak stikstofproblematiek

In de Kamerbrief van 24 april 2020 schetst minister Schouten de structurele aanpak van de stikstofproblematiek . Ondanks de coronacrisis wil het kabinet met deze aanpak voorkomen dat de stikstofproblematiek het economisch herstel straks in de weg zit.

Lees meer

Update 22 april 2020: Is er eindelijk licht aan het einde van de PAS-tunnel?

Stap voor stap wordt door het kabinet gewerkt aan een regeling die een uitweg moet bieden aan een juridisch gedrocht: de regelgeving voor Natura2000-gebieden. Het kabinet komt deze week met beleid om de impasse te doorbreken en zet daarbij een tijdlijn uit voor de komende tien jaar. Doelstelling van het voorgenomen beleid is om in de helft van de stikstofgevoelige natuur onder de kritische grens te blijven. Hiervoor wordt tien jaar lang geld beschikbaar gesteld: elk jaar 300 miljoen euro voor verbetering van de natuur en 200 miljoen euro voor maatregelen om de hoeveelheid stikstof omlaag te brengen.  

Lees meer

Update 22 april 2020: Volop beweging in het stikstofdossier: opkoop bedrijven gestart

De provincie Noord-Brabant heeft diverse boerderijen opgekocht om stikstofruimte te creëren voor de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk. De rechter (Raad van State) heeft de provincie de tijd gegeven om haar inpassingsplan aan te vullen (begin mei 2020). Het plan - daterend van eind 2017 - moet worden hersteld op het punt van de passende beoordeling. Om die reden heeft de provincie aankopen gedaan om de toename van stikstofdepositie vanwege de ontwikkeling van het park te compenseren.

Lees meer

Update 30 maart 2020: Stikstofregistratiesysteem biedt ruimte aan bouw en infrastructurele projecten

De Spoedwet aanpak stikstof is op 1 januari 2020 in werking getreden en voorziet in de mogelijkheid om een stikstofregistratiesysteem in te stellen dat ruimte moet bieden voor de bouw van woningen en de uitvoering van infrastructurele projecten.

Lees meer

Update 5 maart 2020: Eerste advies Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

Met de Kamerbrief van 5 maart 2020 informeert minister Schouten de Tweede Kamer over het eerste advies van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof. Het Adviescollege heeft getoetst of de gebruikte methodes voor het bepalen van de stikstofdepositie voldoende wetenschappelijke onderbouwing biedt voor het stikstofbeleid van het kabinet.

Lees meer

Update 7 februari 2020: Stikstof maatregelenpakket veehouderij

In de Kamerbrief van 7 februari 2020 schetst minister Schouten een eerste maatregelenpakket voor de veehouderij:

Lees meer

Update 17 januari 2020: Luchtvaart betrokken in stikstofadvies Remkes

De Tweede Kamer is ingelicht over het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek inzake de Luchtvaartsector. Daarnaast is de nieuwe versie van de Aerius Calculator beschikbaar.

Lees meer

Update 3 januari 2020: Stikstofregistratiesysteem, max. snelheid, veevoer en sanering varkenshouderij

In de Spoedwet aanpak stikstof, die op 17 december 2019 door de Eerste Kamer is aangenomen, is voorzien in aanvullende instrumenten voor de aanpak van de stikstofproblematiek. Één van de instrumenten waarin de Spoedwet voorziet, is de mogelijkheid om een stikstofregistratiesysteem in te stellen dat ruimte moet bieden voor enerzijds de bouw van 75.000 woningen per jaar en anderzijds de uitvoering van zeven infrastructurele projecten (autosnelwegen).

Meer informatie

Update 19 december 2019: Het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over beweiden en bemesten

Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft de opdracht gekregen om minister Schouten te adviseren over beweiden en bemesten. De aanleiding hiervoor is de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. De Afdeling oordeelde dat de categorale vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten in strijd is met de Habitatrichtlijn.

Meer informatie

Samenvatting van de kamerbrief Voortgang Aanpak Stikstofproblematiek 16 december 2019

In de Kamerbrief van 16 december 2019 schetst minister Schouten de voortgang van de aanpak stikstofproblematiek . In deze brief wordt onder andere aangegeven op welke wijze het kabinet gemelde projecten wil legaliseren.

Meer informatie

Update 12 december 2019: Provincies stellen beleidsregels aanpak stikstof vast

Alle twaalf provincies hebben de beleidsregels intern en extern salderen vastgesteld, waarvan de provincie Fryslân onder voorbehoud. Daarmee zijn nieuwe beleidsregels voor vergunningverlening op grond van de Wet Natuurbescherming van kracht, behalve in de provincie Fryslân. Met vaststelling van nieuwe beleidsregels zijn de eerder in oktober vastgestelde beleidsregels ingetrokken.

Meer informatie

Update 4 december 2019: Afspraken tussen ministerie en provincies over stikstofbeleid

Op 4 december 2019 heeft minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin opgenomen de afspraken tussen het ministerie en de provincies inzake beleidsregels voor vergunningverlening.

Meer informatie

Update 25 november 2019: Voorgestelde stikstofmaatregelen Landbouw Collectief

Op 20 november 2019 presenteerde het Landbouw Collectief het rapport “Uit de gecreëerde impasse”. Dit Collectief is een verbond tussen boerenbelangenorganisaties en boerenprotestgroepen. Het rapport is bedoeld om te helpen de stikstofimpasse te doorbreken.

Meer informatie

Update 13 november 2019: Update stikstofproblematiek; voortgang vanuit het ministerie

Op 13 november 2019 heeft minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin opgenomen drie maatregelen voor de korte termijn. Twee van deze maatregelen betreffen de landbouw.

Meer informatie

Update 7 november 2019: Update stikstofproblematiek; voortgang vanuit het ministerie

Op 1 november jl. heeft minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met een update inzake de stikstofproblematiek.  We behandelen de belangrijkste zaken uit deze brief.

Meer informatie

Update 21 oktober 2019: (On)duidelijkheden omtrent uw natuurvergunning

Sinds de Raad van State-uitspraak eind mei over het Programma Aanpak Stikstof, heeft de natuurvergunning aardig wat stof doen opwaaien. Op 4 oktober jl. heeft minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van de adviezen van de commissie Remkes.

Meer informatie

Stikstofadvies over de PAS aan de Tweede Kamer

Op 25 september 2019 bracht het adviescollege Remkes haar eerste advies uit. Dit advies aan de Tweede Kamer bevat aanbevelingen voor de stikstofproblematiek voor de korte termijn. Het goede nieuws is dat een generieke en gedwongen krimp niet geadviseerd wordt en een warme sanering meer voor de hand ligt. Wel maakt het adviescollege duidelijk dat de stikstofdepositie naar beneden zal moeten en blijkt dat de vergunningverlening nog niet zomaar weer op gang is.

Meer informatie

Update 3 juli 2019: PAS: waar staat jouw bedrijf?

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van De Raad van State voorlopig een streep gezet door vergunningverlening op grond van de Wet Natuurbescherming middels het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Meer informatie