Actualiteiten stikstofdossier

Deze pagina vertelt je in één oogopslag de actualiteit omtrent de stikstofproblematiek . Ontwikkelingen volgen elkaar snel op en wij vinden het als Alfa belangrijk om alle landbouwers op de hoogte te houden van het laatste stikstof nieuws. Daarbij is het van belang om een goede vertaalslag naar je individuele situatie te maken. Houd daarom deze pagina regelmatig in de gaten voor de laatste updates van Alfa over het stikstofdossier.

6 september 2021: Beëindigingsregeling veehouderij en gerichte opkoop

Op 31 augustus 2021 stuurde demisionair minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer over onder andere de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties en over de Maatregel Gerichte Opkoop. In dit artikel de hoofdlijnen van deze regelingen.

Lees meer

29 juli 2021: Voortgang aanpak stikstofproblematiek

Op 16 juli 2021 stuurde demisionair minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak stikstof. In dit artikel vind je de hoofdlijnen van de inhoud van deze brief.

Lees meer

18 maart 2021: Gevolgen uitspraak natuurvergunning voor de bouw van een stal

Vrijdag 12 maart 2021 heeft de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan op het beroep van MOB tegen een verleende natuurvergunning voor de bouw en het gebruik van een nieuwe stal.

Lees meer

2 maart 2021: Geen natuurvergunningsplicht: hoe zit het met rechtszekerheid?

In een eerder artikel is aandacht geschonken aan het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat er voor intern salderen geen natuurvergunningplicht meer geldt, als de stikstofdepositie niet hoger is dan op grond van de referentie is toegestaan. Dit betekent tevens dat de provinciale beleidsregels over intern salderen, bijvoorbeeld het niet kunnen benutten van latente ruimte, onverbindend zijn. Inmiddels hebben het ministerie van LNV en de provincies dit bevestigd en op basis van het oordeel van de Afdeling te handelen.

Lees meer

29 januari 2021: Geen vergunningplicht meer voor intern salderen

Op 20 januari 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat er voor intern salderen geen natuurvergunningplicht meer geldt, als er niet méér gevolgen zijn dan op grond van de referentie is toegestaan. Intern salderen betekent dat een toegestane activiteit op een bepaalde locatie zodanig wordt aangepast, dat de gevolgen hiervan per saldo vermindert of gelijk blijft in vergelijking met de referentiesituatie. In veel gevallen hebben de gevolgen betrekking op stikstofdepositie.

Lees meer

17 december 2020: Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

De regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (hierna: de regeling) is op 3 november 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling omvat de mogelijkheid voor provincies om een subsidie aan te vragen bij de rijksoverheid voor de aankoop van veehouderijen met een hoge stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura2000-gebieden in de nabijheid van de veehouderijen.

Lees meer

10 december 2020: Deadline PAS-melders verschoven naar 30 april 2021

Heb je tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een PAS-melding gedaan en geregistreerd? Dan heb je waarschijnlijk begin november 2020 een brief vanuit de overheid ontvangen waarin ze vragen om gegevens door te geven voor het mogelijk omzetten van de PAS melding naar een vergunning vanuit de wet Natuurbescherming.

Lees meer

20 november 2020: PAS-melding omzetten naar een vergunning

Heb je tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een PAS-melding gedaan en geregistreerd? Dan heb je waarschijnlijk begin november 2020 een brief vanuit de overheid ontvangen waarin ze vragen om gegevens door te geven voor het mogelijk omzetten van de PAS melding naar een vergunning vanuit de wet Natuurbescherming.

Lees meer

Update 23 juni 2020: Aandachtspunten vanuit het stikstofdebat in de Tweede Kamer

Eind april presenteerde minister Schouten de structurele aanpak stikstof. In een eerder artikel hebben wij hier een uiteenzetting van gegeven. Opmerkelijk was dat de minister deze aanpak presenteerde op een moment dat de adviescommissie Remkes haar eindrapport over de stikstofproblematiek nog niet had uitgebracht.

Lees meer

Update 22 mei 2020: Maximering ruw eiwit in mengvoer

Al langer was bekend dat het kabinet op korte termijn met maatregelen zou komen om stikstofruimte te creëren om de (woning)bouwsector weer vlot te trekken. In maart van dit jaar was er al de 100 km-maatregel op autosnelwegen.  Nu komt minister Schouten met een voermaatregel die zich richt op krachtvoer.

Lees meer

Update 24 april 2020: Structurele aanpak stikstofproblematiek

In de Kamerbrief van 24 april 2020 schetst minister Schouten de structurele aanpak van de stikstofproblematiek . Ondanks de coronacrisis wil het kabinet met deze aanpak voorkomen dat de stikstofproblematiek het economisch herstel straks in de weg zit.

Lees meer

Update 22 april 2020: Is er eindelijk licht aan het einde van de PAS-tunnel?

Stap voor stap wordt door het kabinet gewerkt aan een regeling die een uitweg moet bieden aan een juridisch gedrocht: de regelgeving voor Natura2000-gebieden. Het kabinet komt deze week met beleid om de impasse te doorbreken en zet daarbij een tijdlijn uit voor de komende tien jaar. Doelstelling van het voorgenomen beleid is om in de helft van de stikstofgevoelige natuur onder de kritische grens te blijven. Hiervoor wordt tien jaar lang geld beschikbaar gesteld: elk jaar 300 miljoen euro voor verbetering van de natuur en 200 miljoen euro voor maatregelen om de hoeveelheid stikstof omlaag te brengen.  

Lees meer

Update 22 april 2020: Volop beweging in het stikstofdossier: opkoop bedrijven gestart

De provincie Noord-Brabant heeft diverse boerderijen opgekocht om stikstofruimte te creëren voor de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk. De rechter (Raad van State) heeft de provincie de tijd gegeven om haar inpassingsplan aan te vullen (begin mei 2020). Het plan - daterend van eind 2017 - moet worden hersteld op het punt van de passende beoordeling. Om die reden heeft de provincie aankopen gedaan om de toename van stikstofdepositie vanwege de ontwikkeling van het park te compenseren.

Lees meer

Update 30 maart 2020: Stikstofregistratiesysteem biedt ruimte aan bouw en infrastructurele projecten

De Spoedwet aanpak stikstof is op 1 januari 2020 in werking getreden en voorziet in de mogelijkheid om een stikstofregistratiesysteem in te stellen dat ruimte moet bieden voor de bouw van woningen en de uitvoering van infrastructurele projecten.

Lees meer

Update 5 maart 2020: Eerste advies Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

Met de Kamerbrief van 5 maart 2020 informeert minister Schouten de Tweede Kamer over het eerste advies van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof. Het Adviescollege heeft getoetst of de gebruikte methodes voor het bepalen van de stikstofdepositie voldoende wetenschappelijke onderbouwing biedt voor het stikstofbeleid van het kabinet.

Lees meer

Update 7 februari 2020: Stikstof maatregelenpakket veehouderij

In de Kamerbrief van 7 februari 2020 schetst minister Schouten een eerste maatregelenpakket voor de veehouderij:

Lees meer

Update 17 januari 2020: Luchtvaart betrokken in stikstofadvies Remkes

De Tweede Kamer is ingelicht over het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek inzake de Luchtvaartsector. Daarnaast is de nieuwe versie van de Aerius Calculator beschikbaar.

Lees meer

Update 3 januari 2020: Stikstofregistratiesysteem, max. snelheid, veevoer en sanering varkenshouderij

In de Spoedwet aanpak stikstof, die op 17 december 2019 door de Eerste Kamer is aangenomen, is voorzien in aanvullende instrumenten voor de aanpak van de stikstofproblematiek. Één van de instrumenten waarin de Spoedwet voorziet, is de mogelijkheid om een stikstofregistratiesysteem in te stellen dat ruimte moet bieden voor enerzijds de bouw van 75.000 woningen per jaar en anderzijds de uitvoering van zeven infrastructurele projecten (autosnelwegen).

Meer informatie

Update 19 december 2019: Het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over beweiden en bemesten

Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft de opdracht gekregen om minister Schouten te adviseren over beweiden en bemesten. De aanleiding hiervoor is de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. De Afdeling oordeelde dat de categorale vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten in strijd is met de Habitatrichtlijn.

Meer informatie

Samenvatting van de kamerbrief Voortgang Aanpak Stikstofproblematiek 16 december 2019

In de Kamerbrief van 16 december 2019 schetst minister Schouten de voortgang van de aanpak stikstofproblematiek . In deze brief wordt onder andere aangegeven op welke wijze het kabinet gemelde projecten wil legaliseren.

Meer informatie

Update 12 december 2019: Provincies stellen beleidsregels aanpak stikstof vast

Alle twaalf provincies hebben de beleidsregels intern en extern salderen vastgesteld, waarvan de provincie Fryslân onder voorbehoud. Daarmee zijn nieuwe beleidsregels voor vergunningverlening op grond van de Wet Natuurbescherming van kracht, behalve in de provincie Fryslân. Met vaststelling van nieuwe beleidsregels zijn de eerder in oktober vastgestelde beleidsregels ingetrokken.

Meer informatie

Update 4 december 2019: Afspraken tussen ministerie en provincies over stikstofbeleid

Op 4 december 2019 heeft minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin opgenomen de afspraken tussen het ministerie en de provincies inzake beleidsregels voor vergunningverlening.

Meer informatie

Update 25 november 2019: Voorgestelde stikstofmaatregelen Landbouw Collectief

Op 20 november 2019 presenteerde het Landbouw Collectief het rapport “Uit de gecreëerde impasse”. Dit Collectief is een verbond tussen boerenbelangenorganisaties en boerenprotestgroepen. Het rapport is bedoeld om te helpen de stikstofimpasse te doorbreken.

Meer informatie

Update 13 november 2019: Update stikstofproblematiek; voortgang vanuit het ministerie

Op 13 november 2019 heeft minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin opgenomen drie maatregelen voor de korte termijn. Twee van deze maatregelen betreffen de landbouw.

Meer informatie

Update 7 november 2019: Update stikstofproblematiek; voortgang vanuit het ministerie

Op 1 november jl. heeft minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met een update inzake de stikstofproblematiek.  We behandelen de belangrijkste zaken uit deze brief.

Meer informatie

Update 21 oktober 2019: (On)duidelijkheden omtrent uw natuurvergunning

Sinds de Raad van State-uitspraak eind mei over het Programma Aanpak Stikstof, heeft de natuurvergunning aardig wat stof doen opwaaien. Op 4 oktober jl. heeft minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van de adviezen van de commissie Remkes.

Meer informatie

Stikstofadvies over de PAS aan de Tweede Kamer

Op 25 september 2019 bracht het adviescollege Remkes haar eerste advies uit. Dit advies aan de Tweede Kamer bevat aanbevelingen voor de stikstofproblematiek voor de korte termijn. Het goede nieuws is dat een generieke en gedwongen krimp niet geadviseerd wordt en een warme sanering meer voor de hand ligt. Wel maakt het adviescollege duidelijk dat de stikstofdepositie naar beneden zal moeten en blijkt dat de vergunningverlening nog niet zomaar weer op gang is.

Meer informatie

Update 3 juli 2019: PAS: waar staat jouw bedrijf?

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van De Raad van State voorlopig een streep gezet door vergunningverlening op grond van de Wet Natuurbescherming middels het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Meer informatie