Actualiteiten stikstofdossier

Deze pagina vertelt je in één oogopslag de actualiteit omtrent de stikstofproblematiek . Ontwikkelingen volgen elkaar snel op en wij vinden het als Alfa belangrijk om alle landbouwers hiervan op de hoogte te houden. Daarbij is het van belang om een goede vertaalslag naar je individuele situatie te maken. Houd daarom deze pagina regelmatig in de gaten voor de laatste updates van Alfa over het stikstofdossier.

Update 30 maart 2020: Stikstofregistratiesysteem biedt ruimte aan bouw en infrastructurele projecten

De Spoedwet aanpak stikstof is op 1 januari 2020 in werking getreden en voorziet in de mogelijkheid om een stikstofregistratiesysteem in te stellen dat ruimte moet bieden voor de bouw van woningen en de uitvoering van infrastructurele projecten.

Lees meer

Update 5 maart 2020: Eerste advies Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

Met de Kamerbrief van 5 maart 2020 informeert minister Schouten de Tweede Kamer over het eerste advies van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof. Het Adviescollege heeft getoetst of de gebruikte methodes voor het bepalen van de stikstofdepositie voldoende wetenschappelijke onderbouwing biedt voor het stikstofbeleid van het kabinet.

Lees meer

Update 7 februari 2020: Stikstof maatregelenpakket veehouderij

In de Kamerbrief van 7 februari 2020 schetst minister Schouten een eerste maatregelenpakket voor de veehouderij:

Lees meer

Update 17 januari 2020: Luchtvaart betrokken in stikstofadvies Remkes

De Tweede Kamer is ingelicht over het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek inzake de Luchtvaartsector. Daarnaast is de nieuwe versie van de Aerius Calculator beschikbaar.

Lees meer

Update 3 januari 2020: Stikstofregistratiesysteem, max. snelheid, veevoer en sanering varkenshouderij

In de Spoedwet aanpak stikstof, die op 17 december 2019 door de Eerste Kamer is aangenomen, is voorzien in aanvullende instrumenten voor de aanpak van de stikstofproblematiek. Één van de instrumenten waarin de Spoedwet voorziet, is de mogelijkheid om een stikstofregistratiesysteem in te stellen dat ruimte moet bieden voor enerzijds de bouw van 75.000 woningen per jaar en anderzijds de uitvoering van zeven infrastructurele projecten (autosnelwegen).

Meer informatie

Update 19 december 2019: Het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over beweiden en bemesten

Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft de opdracht gekregen om minister Schouten te adviseren over beweiden en bemesten. De aanleiding hiervoor is de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. De Afdeling oordeelde dat de categorale vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten in strijd is met de Habitatrichtlijn.

Meer informatie

Samenvatting van de kamerbrief Voortgang Aanpak Stikstofproblematiek 16 december 2019

In de Kamerbrief van 16 december 2019 schetst minister Schouten de voortgang van de aanpak stikstofproblematiek . In deze brief wordt onder andere aangegeven op welke wijze het kabinet gemelde projecten wil legaliseren.

Meer informatie

Update 12 december 2019: Provincies stellen beleidsregels aanpak stikstof vast

Alle twaalf provincies hebben de beleidsregels intern en extern salderen vastgesteld, waarvan de provincie Fryslân onder voorbehoud. Daarmee zijn nieuwe beleidsregels voor vergunningverlening op grond van de Wet Natuurbescherming van kracht, behalve in de provincie Fryslân. Met vaststelling van nieuwe beleidsregels zijn de eerder in oktober vastgestelde beleidsregels ingetrokken.

Meer informatie

Update 4 december 2019: Afspraken tussen ministerie en provincies over stikstofbeleid

Op 4 december 2019 heeft minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin opgenomen de afspraken tussen het ministerie en de provincies inzake beleidsregels voor vergunningverlening.

Meer informatie

Update 25 november 2019: Voorgestelde stikstofmaatregelen Landbouw Collectief

Op 20 november 2019 presenteerde het Landbouw Collectief het rapport “Uit de gecreëerde impasse”. Dit Collectief is een verbond tussen boerenbelangenorganisaties en boerenprotestgroepen. Het rapport is bedoeld om te helpen de stikstofimpasse te doorbreken.

Meer informatie

Update 13 november 2019: Update stikstofproblematiek; voortgang vanuit het ministerie

Op 13 november 2019 heeft minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin opgenomen drie maatregelen voor de korte termijn. Twee van deze maatregelen betreffen de landbouw.

Meer informatie

Update 7 november 2019: Update stikstofproblematiek; voortgang vanuit het ministerie

Op 1 november jl. heeft minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met een update inzake de stikstofproblematiek.  We behandelen de belangrijkste zaken uit deze brief.

Meer informatie

Update 21 oktober 2019: (On)duidelijkheden omtrent uw natuurvergunning

Sinds de Raad van State-uitspraak eind mei over het Programma Aanpak Stikstof, heeft de natuurvergunning aardig wat stof doen opwaaien. Op 4 oktober jl. heeft minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van de adviezen van de commissie Remkes.

Meer informatie

Stikstofadvies over de PAS aan de Tweede Kamer

Op 25 september 2019 bracht het adviescollege Remkes haar eerste advies uit. Dit advies aan de Tweede Kamer bevat aanbevelingen voor de stikstofproblematiek voor de korte termijn. Het goede nieuws is dat een generieke en gedwongen krimp niet geadviseerd wordt en een warme sanering meer voor de hand ligt. Wel maakt het adviescollege duidelijk dat de stikstofdepositie naar beneden zal moeten en blijkt dat de vergunningverlening nog niet zomaar weer op gang is.

Meer informatie

Update 3 juli 2019: PAS: waar staat jouw bedrijf?

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van De Raad van State voorlopig een streep gezet door vergunningverlening op grond van de Wet Natuurbescherming middels het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Meer informatie