Banner

Zorgen over te benutten emissieruimte bij intern salderen

28 januari 2022 | Door:  Bert Lowijs

De zorgen bij PAS-melders zijn groot, ondanks een wettelijke regeling voor het legaliseren van PAS-meldingen. Inmiddels wordt duidelijk dat de zorgen over de zogeheten PAS-vergunning ook toenemen. De rechtbank Oost-Brabant heeft op 21 januari 2022 namelijk een uitspraak gedaan, waarbij in het geval van een PAS-vergunning niet feitelijk benutte emissieruimte niet zonder meer kan worden ingezet als referentie ten behoeve van intern salderen.

PAS-vergunning

Een PAS-vergunning is een natuurvergunning die op grond van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is verleend en onherroepelijk (in rechte onaantastbaar) is. Het PAS is als beoordelingskader voor vergunningverlening onverbindend verklaard, waardoor PAS-vergunde activiteiten niet passend zijn beoordeeld. De rechtbank is van oordeel dat dit in sommige gevallen consequenties heeft.

Om welke gevallen gaat het?

Als alle vergunde onderdelen en activiteiten zijn gerealiseerd en worden uitgevoerd, dan kan de PAS-vergunning onverkort als referentie worden ingezet. Dit geldt ook voor de situatie dat alle vergunde onderdelen en activiteiten (nog) niet zijn gerealiseerd en worden uitgevoerd, maar dat dit zonder een nieuwe (omgevings- en/of natuur-)vergunning alsnog kan. Is dit niet het geval, dan geldt volgens de rechtbank als referentie slechts die onderdelen en activiteiten die in het verleden passend zijn beoordeeld. Zoals aangegeven zijn vergunde onderdelen en activiteiten op grond van het PAS niet passend beoordeeld.

Een voorbeeld

Een veehouder heeft een onherroepelijke PAS-vergunning voor het uitbreiden van een bestaand dierenverblijf. In deze uitbreiding wil hij 30 stuks rundvee houden. Voor deze uitbreiding is geen omgevingsvergunning voor het realiseren van de uitbreiding verleend. In dit geval kan de uitbreiding niet worden ingezet als referentie.

Zorgen

De uitspraak van de rechtbank baart zorgen en zal in de praktijk leiden tot problemen. Waar lange tijd gedacht werd dat de vergunde situatie onverkort als referentie kon worden ingezet, lijkt met de uitspraak een nuancering op z’n plaats. In sommige gevallen is dit onevenredig, omdat een vergunninghouder door niet voorziene omstandigheden alle vergunde onderdelen en activiteiten heeft kunnen realiseren en heeft kunnen uitvoeren.

Wil je meer weten over intern salderen? Neem dan contact op met een adviseur van Alfa. Wil meer informatie over het stikstofdossier dan kan je uiteraard ook met ons contact opnemen of raadpleeg Alfa Stikstof nieuws. Onze dienstverlening op omgevingsadvies is uiteraard breder, zie Alfa Omgevingsadvies.

Lees meer: Geen natuurvergunningsplicht meer voor intern salderen.

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Specialist Ruimtelijke Ordening en Milieu

088 2533061 | blowijs@alfa.nl


Meer over Bert