Banner

Provincies stellen beleidsregels aanpak stikstof vast

16 december 2019 | Door:  Bert Lowijs

Alle twaalf provincies hebben de beleidsregels intern en extern salderen vastgesteld, waarvan de provincie Fryslân onder voorbehoud. Daarmee zijn nieuwe beleidsregels voor vergunningverlening op grond van de Wet Natuurbescherming van kracht, behalve in de provincie Fryslân.

Met vaststelling van nieuwe beleidsregels zijn de eerder in oktober vastgestelde beleidsregels ingetrokken.

Intern en Extern salderen

De beleidsregels stellen voorwaarden aan het intern en extern salderen, instrumenten die bij het verlenen van natuurvergunningen (afzonderlijk en in combinatie) kunnen worden toegepast.

Referentiesituatie

Voor de juiste toepassing van de beleidsregels is het begrip ‘referentiesituatie’ van groot belang. De referentiesituatie is een onherroepelijke natuurvergunning of een verklaring van geen bedenkingen als onderdeel van een onherroepelijke omgevingsvergunning. Als er geen natuurvergunning of verklaring van geen bedenkingen is, dan is een verleende toestemming (bijvoorbeeld een milieumelding of milieuvergunning) op de Europese referentiedatum het uitgangspunt. Deze datum is afhankelijk van het betreffende Natura 2000-gebied, waarbij geldt dat een nadien verleende toestemming met een lagere toegestane stikstofdepositie leidend is.

Berekeningen van de stikstofdepositie die voor het aanvragen van een natuurvergunning nodig zijn, moeten met Aerius Calculator worden gemaakt. Als dit rekenmodel niet geschikt is om de stikstofdepositie van de aangevraagde activiteiten te berekenen, mag een ander rekenmodel worden gebruikt.

Gerealiseerde capaciteit

Bij zowel intern als extern salderen geldt als uitgangspunt de feitelijk gerealiseerde capaciteit. Dit betreft daadwerkelijk gerealiseerde gebouwen die in gebruik zijn genomen. Er hoeft geen sprake te zijn van capaciteit die ook daadwerkelijk wordt benut. De capaciteit moet echter nog wel kunnen worden benut zonder dat hiervoor een nieuwe natuurvergunning nodig is. Verder wordt bij het beoordelen van de feitelijk gerealiseerde capaciteit ten hoogste uitgegaan van de ammoniakemissie die op grond van het Besluit emissiearme huisvesting is toegestaan. Bedrijven die deelnemen aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen of een daarmee vergelijkbare regeling, kunnen geen gebruik kunnen maken van beide salderingsinstrumenten.

Bij intern salderen kan in sommige gevallen toch gebruik worden gemaakt van niet gerealiseerde capaciteit, indien:

  1. aantoonbaar stappen zijn gezet tot realisatie;
  2. aantoonbaar onomkeerbare investeringsverplichtingen zijn aangegaan voor realisatie, en
  3. vergunde emissiereducerende technieken worden vervangen door verdergaande emissiereducerende technieken, zonder uitbreiding van de vergunde capaciteit.

Aanvullende voorwaarden voor extern salderen zijn:

Een met toepassing van deze beleidsregels verleende natuurvergunning bevat een realisatietermijn van drie jaar (na het onherroepelijk worden van de vergunning).

Hardheidsclausule

De beleidsregels bevat een zogeheten hardheidsclausule. Dit houdt in dat bij het niet voldoen aan de beleidsregels het toch mogelijk is om een natuurvergunning te verlenen als sprake is van bijzondere omstandigheden die ten tijde van vaststelling van de beleidsregels niet waren voorzien.

Voor bedrijven die hun bedrijfsvoering voortzetten zonder verandering, kunnen volledig de vergunde activiteit uitvoeren. De beleidsregels zijn hierop niet van toepassing.

Tot slot. Vorenstaande is een verkorte weergave van de provinciale beleidsregels. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend.

Heb je aanvullende vragen over de stikstofproblematiek? Neem dan contact op met een adviseur van Alfa via het dichtstbijzijnde Alfa kantoor.

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Bedrijfskundig adviseur

088 2533061 | blowijs@alfa.nl


Meer over Bert