Banner

Geen natuurvergunningplicht: hoe zit het met rechtszekerheid?

2 maart 2021 | Door:  Bert Lowijs

In een eerder artikel is aandacht geschonken aan het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat er voor intern salderen geen natuurvergunningplicht meer geldt, als de stikstofdepositie niet hoger is dan op grond van de referentie is toegestaan. Dit betekent tevens dat de provinciale beleidsregels over intern salderen, bijvoorbeeld het niet kunnen benutten van latente ruimte, onverbindend zijn. Inmiddels hebben het ministerie van LNV en de provincies dit bevestigd en op basis van het oordeel van de Afdeling te handelen.

Referentiesituatie

Voor de beantwoording van de vraag of de stikstofdepositie op een bepaalde locatie per saldo vermindert of gelijk blijft, wordt een vergelijking gemaakt van de stikstofdepositie in de referentiesituatie en de stikstofdepositie als gevolg van het wijzigen hiervan. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van het wettelijk voorgeschreven rekenmodel Aerius Calculator.

Aerius

Af en toe vindt een update van het rekenmodel Aerius Calculator plaats. Als gevolg hiervan kan het rekenresultaat slechter uitpakken dan een eerder uitgevoerde berekening. Met andere woorden: een update van Aerius kan tot gevolg hebben dat een doorgevoerde wijziging in de bedrijfsvoering op basis van intern salderen leidt tot een toename van de stikstofdepositie. Is er door deze update dan alsnog een natuurvergunningplicht?

De minister van LNV heeft in de Kamerbrief van 22 februari 2021 aangegeven dat het zogeheten toetsingsmoment bepalend is voor de vergunningplicht. Hiermee doelt zij op het moment dat een bedrijfswijziging, gebaseerd op intern salderen, wordt gerealiseerd nadat met Aerius is vastgesteld dat deze wijziging niet leidt tot een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de referentie. Van belang is dat de betreffende berekening met Aerius wordt bewaard. Verder is het aan te bevelen om de uitgangspunten van deze berekening vast te leggen.

Rechtszekerheid

De hiervoor geschetste situatie leidt tot de vraag of er voor de praktijk voldoende rechtszekerheid is: wat koop je voor het bewaren van een berekening met Aerius?

Rechtszekerheid kan op twee manieren worden verkregen.

Als de referentie een milieutoestemming is, dan kan de bedrijfswijziging worden vastgelegd in een omgevingsvergunning of een milieumelding.

Als de referentie een natuurtoestemming is, dan kan voor de bedrijfswijziging een aanvraag om een natuurvergunning worden gedaan. Als op basis van de stukken blijkt dat er geen natuurvergunningplicht geldt, dan kan worden besloten tot een positieve afwijzing van de aanvraag of het buiten behandeling laten van de aanvraag. In beide gevallen wordt schriftelijk vastgelegd dat er geen natuurvergunningplicht geldt.    

Ondersteuning

Wil je meer weten over de mogelijkheden in jouw persoonlijke situatie? Neem dan contact op met één van onze specialisten. Met ruim 30 kantoren zijn wij overal dichtbij!

Wil je meer weten over het stikstofdossier? Zie Alfa stikstof.

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Bedrijfskundig adviseur

088 2533061 | blowijs@alfa.nl


Meer over Bert