Banner

Samenvatting van de kamerbrief Voortgang Aanpak Stikstofproblematiek 16 december 2019

20 december 2019 | Door:  Bert Lowijs

In de Kamerbrief van 16 december 2019 schetst minister Schouten de voortgang van de aanpak stikstofproblematiek . In deze brief wordt onder andere aangegeven op welke wijze het kabinet gemelde projecten wil legaliseren.

Het Programma Aanpak Stikstof bood de mogelijkheid om projecten met een maximale stikstofdepositie van 1 mol per hectare per jaar te melden in plaats van het hiervoor aanvragen van een natuurvergunning. De Raad van State oordeelde op 29 mei 2019 dat deze werkwijze in strijd is met de Habitatrichtlijn. Dit betekent dat met een melding gerealiseerde projecten in strijd zijn met het recht.

Het kabinet wil gemelde projecten legaliseren via de zogeheten gebiedsgerichte aanpakken. In de gebiedsaanpakken moet een passende beoordeling voor de gemelde projecten worden meegenomen. Voorwaarden die hierbij gelden:

  1. het project was op 29 mei 2019 volledig gerealiseerd; installaties, gebouwen en infrastructuur e.d. waren opgericht, of
  2. het project was op 29 mei 2019 nog niet volledig gerealiseerd, maar de initiatiefnemer had aantoonbaar stappen gezet met het oog op volledige realisatie, of
  3. het project was op 29 mei 2019 nog niet aangevangen, maar daarvoor waren wel al aantoonbaar onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen aangegaan.

Tot legalisatie van projecten die aan voornoemde voorwaarden voldoen een feit is, zal door de overheid niet actief worden gehandhaafd.

In de Kamerbrieven van 4 oktober en 13 november 2019 gaf het kabinet al aan met een collectieve regeling te komen voor gemelde projecten.

Verder staat in de brief van 16 december 2019 onder andere het volgende te lezen.

Structurele aanpak

Het kabinet kiest voor een structurele aanpak van de stikstofproblematiek in samenhang met andere grote opgaven, zoals het Klimaatakkoord, de Omgevingsvisie, de Kaderrichtlijn Water, duurzame mobiliteit, kringlooplandbouw, circulaire economie, schone luchtakkoord en de NEC-doelstellingen.

Stikstofreductie

Het kabinet streeft naar een in 2020 vast te stellen streefwaarde voor 2030. Het bijbehorende maatregelenpakket wordt eveneens in 2020 bekendgemaakt. Hierbij wordt het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek betrokken, waaronder het advies over het instellen van een (regionale) drempelwaarde.

Regionaal, gebiedsgerichte aanpak

Provincies zijn inmiddels gestart met een gebiedsgerichte aanpak. Deze aanpak ziet op maatregelen die nodig zijn om de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden te verlagen en de natuur te versterken. Tevens voeren zij de regie over de aanwending van stikstofruimte vanuit het stikstofregistratiesysteem. De Spoedwet aanpak stikstof, die op 18 december 2019 door de Eerste Kamer is aangenomen, maakt dit systeem ten behoeve van vergunningverlening voor bouw- en infrastructurele projecten mogelijk.

Een robuuster en realistisch natuurbeleid

Het gaat hierbij om het nalopen van alle aanwijzingsbesluiten en wijzigingsbesluiten op doelen die niet direct voortvloeien uit de Vogel- en Habitatrichtlijn, het bekijken van alle Natura 2000-gebieden op de haalbaarheid van hun doelen en het in kaart brengen wat de mogelijkheden voor samenvoegen of herindelen van gebieden zijn.

Extra handelingsruimte

Het kabinet heeft de intentie om duurzame projecten ten behoeve van de energietransitie (zoals opwek, transport en opslag) en projecten van Defensie met betrekking tot de nationale veiligheid met prioriteit op te pakken. De vergunningverlening voor dergelijke projecten ligt op dit moment grotendeels stil.

Heb je aanvullende vragen over de stikstofproblematiek? Neem dan contact op met een adviseur van Alfa via het dichtstbijzijnde Alfa kantoor.

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Bedrijfskundig adviseur

088 2533061 | blowijs@alfa.nl


Meer over Bert