Banner

Stikstofadvies over de PAS aan de Tweede Kamer

30 september 2019 | Door:  Erik van Bekkum

Op 25 september 2019 bracht het adviescollege Remkes haar eerste advies uit. Dit advies aan de Tweede Kamer bevat aanbevelingen voor de stikstofproblematiek voor de korte termijn. Het goede nieuws is dat een generieke en gedwongen krimp niet geadviseerd wordt en een warme sanering meer voor de hand ligt. Wel maakt het adviescollege duidelijk dat de stikstofdepositie naar beneden zal moeten en blijkt dat de vergunningverlening nog niet zomaar weer op gang is.

Vergunningverlening

Remkes maakt in zijn rapport duidelijk dat de stikstofdepositie substantieel omlaag moet. Deze verlaging wordt in eerste instantie gerealiseerd met maatregelen in het (weg)verkeer en de veehouderij. In het voorjaar van 2020 komt Remkes met adviezen voor de industrie, luchtvaart en de bouwsector.

Bij de vergunningverlening wordt intern en extern salderen weer mogelijk maar moet wel rekening gehouden worden met afroming. Ook is het advies om PAS vergunning gedeeltelijk in te trekken als niet binnen twee jaar gebruik is gemaakt van de vergunning. Het rekenmodel Aerius, wat gebruikt wordt ter onderbouwing van de stikstofuitstoot van projecten, is half september geactualiseerd. Echter, sinds de update is het rekenmodel nog maar gedeeltelijk toepasbaar voor de veehouderij omdat bronnen waarbij sprake is van mechanische ventilatie en een verticale emissie en met bepaalde gebouwinvloeden niet gebruikt mag worden. Strikt juridisch gezien is het wellicht mogelijk om het oude model (AAgroStacks) te gebruiken maar de verwachting is dat de provincies wachten op minister Schouten alvorens vergunningaanvragen in behandeling te nemen.

Warme sanering

De adviescommissie spreekt tevens over “gebiedsgerichte bronmaatregelen” om emissies van ammoniak te reduceren. Een voorbeeld hiervan in het beleid van de Provincie Noord-Brabant waarbij alle verouderde stallen verplicht emissiearm gemaakt moeten worden. Een andere optie is het saneren van bedrijven met een hoge bijdrage van depositie op natuurgebieden. Hierbij is nog niet duidelijk om welke bedrijven het precies zal gaan. Het is aannemelijk dat het zal gaan om verouderde traditionele stallen waar nog geen emissie-reducerende technieken aanwezig zijn en bedrijven die vlakbij Natura 2000 gebieden liggen. De meeste veehouderijen hebben één of meer oudere traditionele stallen.

Rol van de overheid

Het is aan het kabinet om de adviezen van Remkes uit te werken in wet en regelgeving. Minister Schouten gaf in haar eerste reactie al aan de urgentie van een toepasbaar toetsingskader te begrijpen. Daarnaast moeten de overheden gezamenlijk meer haast maken met de herstel van de natuur. In de herstelmaatregelen die waren vastgelegd in het PAS, wordt de natuur beter weerbaar gemaakt voor onder andere stikstofdepositie. Ook heeft de overheid al een maatregel genomen door bijvoorbeeld de maximumsnelheid van een enkele rijksweg weer te verlagen.

Naast het spoedig ontwikkelen van een juridisch houdbaar toetsingskader voor de vergunningverlening van projecten is ook voor het beweiden en bemesten van landbouwgronden een vergunning nodig. Het beweiden van vee kan worden meegenomen in de vergunningaanvraag voor het agrarisch bedrijf. Het adviescollege gaat hier nader onderzoek naar doen en komt voor het eind van 2019 met een tussentijds advies hiervoor. Voor het bemesten van landbouwgronden is tevens nader onderzoek nodig. De mogelijkheden hiervoor worden meegenomen in het tussentijds advies van eind 2019.

Conclusie

De commissie Remkes heeft een adviesrichting gegeven aan het kabinet. Uiteindelijk moet het kabinet dit advies uitwerken in nadere wet- en regelgeving. Het adviescollege gaat ondertussen verder met een advies voor de lange termijn. Dit advies wordt in 2020 pas verwacht. Heb je  ondertussen vragen over de gevolgen voor jouw bedrijf? Neem dan contact op met één onze adviseurs.

Erik van Bekkum

Erik van Bekkum

Bedrijfskundig adviseur

088 2531788 | evanbekkum@alfa.nl


Meer over Erik