Banner

Eerste advies Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

9 maart 2020 | Door:  Bert Lowijs

Met de Kamerbrief van 5 maart 2020 informeert minister Schouten de Tweede Kamer over het eerste advies van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof. Het Adviescollege heeft getoetst of de gebruikte methodes voor het bepalen van de stikstofdepositie voldoende wetenschappelijke onderbouwing biedt voor het stikstofbeleid van het kabinet.

Het Adviescollege komt tot de eindconclusie dat de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek voldoende is. De data, methoden en modellen die worden ingezet zijn, ook in internationaal perspectief, van voldoende tot goede kwaliteit en daarmee geschikt voor het meten en berekenen van de stikstofdeposities.

De werkwijze en modellen zijn volgens het Adviescollege doelgeschikt, maar er zijn wel verbeteringen nodig om de onzekerheden verder te verkleinen. Onder andere door uitbreiding van het meetnet.

De kwaliteit van het AERIUS-systeem zal door het Adviescollege nader worden onderzocht.

Tot slot adviseert het Adviescollege om de transparantie, draagvlak en rolverdeling (loskoppeling opdrachtgeverschap en uitvoering) te verbeteren.

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Bedrijfskundig adviseur

088 2533061 | blowijs@alfa.nl


Meer over Bert