Banner

Aandachtspunten vanuit het stikstofdebat in de Tweede Kamer

23 juni 2020 | Door:  Bert Lowijs

Eind april presenteerde minister Schouten de structurele aanpak stikstof. In een eerder artikel hebben wij hier een uiteenzetting van gegeven. Opmerkelijk was dat de minister deze aanpak presenteerde op een moment dat de adviescommissie Remkes haar eindrapport over de stikstofproblematiek nog niet had uitgebracht.

Wetsvoorstel stikstofreductie

Op 27 mei jl. is het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering gepubliceerd. Het wetsvoorstel voorziet in een wettelijke verankering van de structurele aanpak. Het waarborgt dat een streefwaarde voor de vermindering van de stikstofdepositie wordt vastgesteld. Het verplicht  bovendien tot een programma met maatregelen in samenhang met vermindering van de stikstofdepositie èn een extra impuls om natuurverbetering te realiseren. Ook wordt voorzien in een passende vorm van monitoring en bijsturing van maatregelen en van de streefwaarde.

Eindrapport Remkes

Op 8 juni jl. heeft de commissie Remkes haar eindrapport aan de minister aangeboden. In dit rapport wordt advies uitgebracht over de structurele aanpak van de stikstofproblematiek. Opvallend is dat de commissie eigenlijk van mening is dat de minister met haar in april geschetste aanpak onvoldoende doet om de stikstofproblematiek aan te pakken. Zo is de commissie van mening dat selectief om moet worden gegaan met het uitkopen van veehouderijen nabij kwetsbare natuur in plaats van een algemene opkoopregeling. 

Brief PAS-melders

Op 18 juni jl. heeft de Tweede Kamer over het wetsvoorstel en het advies van de commissie Remkes gedebatteerd. Een deel van de Tweede Kamer vindt dat de minister onvoldoende doet met het advies van de commissie, maar de minister lijkt voor een groot deel vast te gaan houden aan haar eigen aanpak. Uit het  debat kwam onder andere het volgende naar voren:

Voor de korte termijn is het van groot belang om de aangekondigde brief over de PAS-meldingen in de gaten te houden. Wij adviseren om na ontvangst van deze brief contact op te nemen met een specialist van het dichtstbijzijnde kantoor van Alfa.

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Bedrijfskundig adviseur

088 2533061 | blowijs@alfa.nl


Meer over Bert