Banner

Update stikstofproblematiek; voortgang vanuit het ministerie

13 november 2019 | Door:  Erik van Bekkum

Op 13 november 2019 heeft minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin opgenomen drie maatregelen voor de korte termijn. Twee van deze maatregelen betreffen de landbouw.

Ammoniakreductie via voermaatregelen

Met een aanpassing van de samenstelling van het veevoer kan de stikstofdepositie vanuit de veehouderij worden verminderd, bijvoorbeeld door te sturen op de hoeveelheid eiwit in het rantsoen van het dier. Bij vergunningverlening kunnen hieromtrent doelvoorschriften worden gegeven.

Deze maatregel is niet helemaal nieuw. In de Regeling ammoniak en veehouderij zijn al erkende maatregelen vastgelegd omtrent het verlagen van het eiwitgehalte in diervoeders.

Het kabinet geeft te kennen het voor de veehouders aantrekkelijk te willen maken om voermaatregelen te treffen. De brief maakt echter niet duidelijk op welke manier dit gaat gebeuren.

Inzet warme saneringsregeling

Het kabinet ziet de binnenkort open te stellen Subsidieregeling sanering varkenshouderijen, als maatregel die bijdraagt aan de verlaging van stikstofdepositie.

Voornoemde maatregelen treden in werking via een Spoedwet Aanpak Stikstof. Zowel de Eerste als Tweede Kamer moeten met deze wet nog instemmen.

Verder beschrijft de minister in de brief het perspectief voor de landbouw. Er wordt ingezet op het op emissiearme wijze voortzetten en uitbreiden van bedrijven. Hierbij geldt een verruiming van wet- en regelgeving op het gebied van experimenten van innovatieve emissiearme technieken.

Bronmaatregelen

De bronmaatregelen, die nog volgen, hebben het uitgangspunt dat ten minste 30% van de verminderde depositieruimte ten goede komt aan de natuur. De overige 70% kan gebiedsgericht gebruikt worden om ontwikkelingen weer mogelijk te maken. Hiertoe zet het kabinet een register op. In dit register wordt bijgehouden hoeveel stikstofruimte er is, hoeveel er wordt uitgegeven en hoeveel er dus nog beschikbaar is voor andere activiteiten in de regio.

Collectieve regeling voor “meldingen”

Daarnaast werkt het kabinet aan een collectieve regeling voor bedrijven die een melding hebben gedaan. Het gaat dan om projecten waarvoor op 29 mei 2019 (de datum van de PAS-uitspraak van de Raad van State) de volgende situatie gold:

  1. het project was volledig gerealiseerd, installaties, gebouwen en infrastructuur e.d. waren opgericht of
  2. het project was weliswaar nog niet volledig gerealiseerd, maar de initiatiefnemer had aantoonbaar stappen gezet met het oog op volledige realisatie of
  3. het project was weliswaar nog niet aangevangen, maar daarvoor waren wel al aantoonbaar onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen aangegaan.

Totdat een voorziening voor deze bedrijven is getroffen zal geen actieve handhaving plaatsvinden.

Sinds 14 oktober is een Helpdesk Stikstof en Natura 2000 opengesteld waarin je vragen kunt stellen over stikstof, vergunningverlening, AERIUS en Natura 2000.

Wil je meer weten over de stikstofproblematiek zie Alfa/stikstof.

Heb je aanvullende vragen over de stikstofproblematiek? Neem dan contact op met een adviseur van Alfa via het dichtstbijzijnde Alfa kantoor.

Erik van Bekkum

Erik van Bekkum

Bedrijfskundig adviseur

088 2531788 | evanbekkum@alfa.nl


Meer over Erik