Banner

Het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over beweiden en bemesten

23 december 2019 | Door:  Bert Lowijs

Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft de opdracht gekregen om minister Schouten te adviseren over beweiden en bemesten. De aanleiding hiervoor is de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. De Afdeling oordeelde dat de categorale vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten in strijd is met de Habitatrichtlijn.

Het Adviescollege is zich zeer bewust van de urgentie van het maatschappelijke vraagstuk van beweiden en bemesten. Voor dit vraagstuk is op korte termijn een oplossing nodig, gezien het aanstaande beweidings- en bemestingsseizoen van 2020.

Voor bemesten concludeert het Adviescollege dat ammoniakemissie bij het produceren en aanwenden van mest doorgaans lager is sinds de referentiedatum (veelal 7 december 2004 of eerder). Deze reductie is gerealiseerd door het aanscherpen van aanwendingsnormen en -technieken, die leiden tot een lagere emissie.  Uitzonderingen hierop kunnen zijn:

1. bedrijfsspecifieke situaties waarbij het grondgebruik structureel is veranderd, bijvoorbeeld van akkerland naar grasland; voor grasland gelden hogere mestaanwendingsnormen dan voor akkerland, en

2. gronden die in landbouw zijn gebracht die ten opzichte van de referentiedatum toen niet en nu wel worden bemest.

Over beweiden concludeert het Adviescollege dat deze activiteit een positief effect heeft, zowel in de stal als in de wei. De ammoniakemissie bij beweiden van vee is de facto generiek lager dan bij niet-beweiden van vee. Deze conclusie geldt zonder uitzondering, dus ook voor beweiding dichtbij Natura 2000-gebieden.

Voor het vraagstuk van bemesten doet het Adviescollege de volgende aanbevelingen:

1. geen vergunningplicht en vrijstellingsregeling, en

2. breng bedrijfsspecifieke situaties en in landbouw gebrachte gronden in beeld om vast te stellen of sprake is van een hogere ammoniakemissie dan op de referentiedatum; ontwikkel een specifieke aanpak voor deze gevallen.

Voor beweiden geldt dat het aannemelijk is dat geen sprake is van een hogere stikstofdepositie dan waar in de natuurvergunning voor stallen al rekening mee is gehouden. Er is om die reden geen noodzaak tot een verdere beoordeling van beweiding.

In de kamerbrief van 19 december 2019 heeft minister Schouten de Tweede Kamer laten weten beweiden en bemesten niet vergunningplichtig te maken, gezien het advies van het Adviescollege.

Lees meer over het stikstofdossier

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Bedrijfskundig adviseur

088 2533061 | blowijs@alfa.nl


Meer over Bert