Banner

Stikstofregistratiesysteem, max. snelheid, veevoer en sanering varkenshouderij

6 januari 2020 | Door:  Bert Lowijs

In de Spoedwet aanpak stikstof, die op 17 december 2019 door de Eerste Kamer is aangenomen, is voorzien in aanvullende instrumenten voor de aanpak van de stikstofproblematiek. Één van de instrumenten waarin de Spoedwet voorziet, is de mogelijkheid om een stikstofregistratiesysteem in te stellen dat ruimte moet bieden voor enerzijds de bouw van 75.000 woningen per jaar en anderzijds de uitvoering van zeven infrastructurele projecten (autosnelwegen).

Voor het instellen van het stikstofregistratiesysteem is op 20 december 2019  de Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur opgesteld, die op een nader te bepalen datum in werking zal treden.

De volgende bronmaatregelen worden bij het registratiesysteem betrokken: de verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen, vermindering van emissies uit de veehouderij door veevoermaatregelen en de verhoging van het subsidieplafond voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. De verwachte stikstofreductie van deze maatregelen kan voor maximaal 70% worden ingezet om direct de effecten van bouwactiviteiten (woningen, infrastructuur) te neutraliseren en zal voor ten minste 30% worden gebruikt om ook bij te dragen aan de vermindering van de stikstofbelasting van de Natura 2000-gebieden.

Voor de inzet van de verwachte stikstofreductie gelden de volgende randvoorwaarden:

1. de wettelijke regeling die de bronmaatregel borgt, moet inwerking zijn getreden;
2. het resultaat/effect van de bronmaatregel moet met zekerheid in kaart kunnen worden gebracht;
3. het intreden van de voordelen van de maatregel mag niet van vrijwilligheid afhankelijk zijn;
4. verwachte effecten mogen niet een als gemiddelde worden berekend, maar moeten op hexagoon niveau worden bepaald, en
5. de handhaving van de regelgeving moet verzekerd zijn.

Verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen

Door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wordt een verkeersbesluit vastgesteld, op grond waarvan de maximum snelheden op autosnelwegen in beheer van het Rijk tussen 06:00-19:00 uur wordt verlaagd tot 100 km per uur. De huidige snelheidscontroles bieden genoeg garantie voor handhaving. De verwachte omvang van de positieve effecten van deze maatregel en de verdeling hiervan per gebied worden in het stikstofregistratiesysteem opgenomen. Naar verwachting zal dit eind maart 2020 het geval zijn.

Verandering samenstelling veevoer

De concrete effecten van deze maatregel staan op dit moment nog niet vast en kunnen daarom nog niet worden opgenomen in het stikstofregistratiesysteem.

Verhoging subsidieplafond Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Varkenshouders die willen stoppen kunnen daarvoor tot 15 januari 2020 subsidie aanvragen. Dit betekent dat pas na die datum bekend wordt wat de effecten van de regeling zijn. Zodra de effecten bekend zijn, wordt de daarmee verkregen depositieruimte toegevoegd aan het stikstofregistratiesysteem.

Na inwerkingtreding van de Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur kan bij vergunningverlening voor woningbouw en voornoemde infrastructurele projecten voor het aspect stikstof een beroep worden gedaan op de in het registratiesysteem opgenomen hoeveelheid stikstof voor een bepaald Natura 2000-gebied.

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Bedrijfskundig adviseur

088 2533061 | blowijs@alfa.nl


Meer over Bert