Banner

Wijziging regeling natuurbescherming en PAS-meldingen

18 januari 2022 | Door:  Bert Lowijs

Op 13 januari 2022 is de gewijzigde Regeling natuurbescherming in werking getreden. Deze gewijzigde regeling bevat onder andere bepalingen over het legaliseren van PAS-meldingen. Hierbij de hooflijnen van een aantal bepalingen.

Stikstofregistratiesysteem

De overheid heeft eerder al een stikstofregistratiesysteem voor de uitvoering van bepaalde projecten opgezet, bijvoorbeeld woningbouwprojecten en infrastructurele projecten (tracébesluiten rijkswegen). In dit registratiesysteem wordt depositieruimte opgenomen als gevolg van het reducerend effect van bronmaatregelen. Denk hierbij aan de snelheidsverlaging voor rijkswegen en de saneringsregeling varkenshouderij.

Legaliseren PAS melders

In de gewijzigde Regeling natuurbescherming is opgenomen dat de depositieruimte vanwege de saneringsregeling varkenshouderij ook kan worden ingezet voor het legaliseren van PAS-meldingen (naast inzet ten behoeve van woningbouwprojecten en infrastructurele projecten).

Depositieruimte voor legalisatie van een PAS-melding moet worden gereserveerd door het bevoegd gezag, veelal de provincies. Reservering kan alleen worden gedaan als aan de legalisatievoorwaarden van een PAS-melding wordt voldaan en de activiteit waarvoor de PAS-melding is gedaan nog steeds wordt verricht. Dit laatste geldt overigens niet voor activiteiten die nog niet zijn begonnen, maar waarvoor wel onomkeerbare en significante investeringsverplichtingen zijn aangegaan.

Het bevoegd gezag moet bij activiteiten waarvoor een reservering is gedaan voorrang geven aan activiteiten ten aanzien waarvan vóór 13 januari 2022 een handhavingsverzoek is ingediend. Oftewel: PAS-melders die te maken hebben met een handhavingsverzoek, krijgen voorrang bij legalisatie.

Het bevoegd gezag kan pas depositieruimte reserveren nadat een aanvraag is ingediend. Na beoordeling van de aangeleverde PAS-gegevens krijgt de betreffende PAS-melder een uitnodiging om een vergunningaanvraag in te dienen op het moment dat blijkt dat voor de betreffende melding stikstofdepositieruimte beschikbaar is.

Ondersteuning

Ben je een PAS melder en zoek je ondersteuning in het proces van legaliseren? Neem dan contact op Alfa via het dichtstbijzijnde kantoor. Wil je meer weten over het stikstofdossier? Neem dan ook met ons contact op of kijk op Alfa stikstof nieuws.

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Specialist Ruimtelijke Ordening en Milieu

088 2533061 | blowijs@alfa.nl


Meer over Bert