Mest

Deze pagina vertelt je in één oogopslag de actualiteit van het mestbeleid. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op en wij vinden het als Alfa belangrijk om landbouwers hiervan op de hoogte te houden. Daarbij is het van belang om een goede vertaalslag naar je individuele situatie te maken. Houd daarom deze pagina regelmatig in de gaten voor het laatste mestbeleid nieuws.

Op de valreep nog derogatie in 2022, daarna afbouw - september 2022

In 2022 kunnen Nederlandse boeren nog volledige derogatie aanvragen voor het uitrijden van dierlijke mest. De jaren daarna volgt een geleidelijke afbouw tot 2025. Vanaf 2026 kan er geen derogatie meer worden aangevraagd. De gevolgen voor de melkveehouders zijn groot. Vanaf januari 2023 kan daarom een financiële tegemoetkoming worden aangevraagd.

Lees meer

Afromingsvrije lease mogelijk en afromingspercentage terug naar 10% - mei 2022

Met terugwerkende kracht is het vanaf 1 januari 2022 mogelijk om 100 kg fosfaatrechten per jaar te ontvangen zonder afroming. Deze hoeveelheid kan van één bedrijf afkomstig zijn of verdeeld over meerdere bedrijven. De rechten moeten dan wel binnen hetzelfde kalender teruggaan naar het bedrijf waar ze vandaan komen.

Lees meer

Je mestadministratie wel op orde? - december 2021

Het jaar is bijna voorbij. Dit is het moment om je mestadministratie bij te (laten) werken. Daarbij hoort een berekening of je hebt voldaan aan de gebruiksnormen en mestverwerkingsplicht. Ook zal je willen weten hoe de mestregels in het nieuwe jaar voor je bedrijf uitpakken.

Lees meer

Opgave mestvoorraden: ondanks analysegegevens soms toch rekenen met forfaits - december 2021

Met de opgave ‘Aanvullende gegevens landbouwer’ (AGL) meld je uiterlijk 31 januari de aanwezige mestvoorraad op 31 december. De gegevens van de eindvoorraad die je aan RVO doorgeeft, gebruik je meestal ook in je bemestingsplan en bij de berekening van de gebruiksnormen. De hoeveelheid mest blijft altijd gelijk, maar soms moet je andere gegevens gebruiken voor de gehaltes fosfaat en stikstof.

Lees verder

Voorlopig nog geen nieuwe derogatie in 2022 - december 2021

Besluitvorming over de Nederlandse derogatie-aanvraag is uitgesteld tot medio 2022. De Europese Commissie is namelijk nog onvoldoende overtuigd dat Nederland de doelen voor de waterkwaliteit tijdig zal halen. RVO wijst boeren op de mogelijkheid dat de derogatie uitblijft, en adviseert hen om binnen de reguliere norm van 170 kg N te blijven.

Lees meer

Afromingsvrije lease fosfaatrechten, stand van zaken - december 2021

Begin oktober 2021 keurde de ministerraad het wetsvoorstel goed,  waarin het mogelijk wordt om binnen een kalenderjaar 100 kg fosfaatrechten afromingsvrij heen en weer te leasen of verleasen. Inmiddels is het begin december en is het nu tijd om te berekenen hoeveel fosfaatrechten er dit jaar nog geleasd of verleasd kunnen worden. Hoe zit het nu met de mogelijkheid om afromingsvrij te (ver)leasen en gaat de wet dit jaar nog in?

Lees meer

7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn na enkele aanpassingen definitief - december 2021

In de definitieve versie van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. Zo worden klei- en veengronden uitgezonderd van de verplichte rotatie met rustgewassen. Ook de verplichting om uiterlijk 1 oktober een vanggewas in te zaaien gaat alleen gelden op zand- en lössgronden, waarbij wintergewassen worden uitgezonderd.

Lees meer

Belangrijke datums mest - december 2021

Binnen de mestregelgeving heb je te maken met diverse meldingen en registraties met uiteenlopende aanvraagperioden en deadlines. We hebben alle belangrijke datums voor jou op een rij gezet. Zo kun je op tijd je aanmeldingen doen of gegevens doorgeven.

Lees meer

Afromingsvrije lease fosfaatrechten, stand van zaken -  november 2021: 

Volgens de Meststoffenwet worden de excretieforfaits voor fosfaat en stikstof bepaald aan de hand van de melkproductie per koe per jaar. Voorheen gingen NVWA en RVO bij controle meestal uit van de aan de zuivelfabriek afgeleverde hoeveelheid melk. Dit standpunt is veranderd. In de Gecombineerde opgave geef je voortaan de totale melkproductie op, inclusief de melk die je niet aan de zuivelonderneming hebt geleverd.

Lees meer

Fosfaatproductie melkkoeien gebaseerd op geproduceerde hoeveelheid melk - maart 2020

Volgens de Meststoffenwet worden de excretieforfaits voor fosfaat en stikstof bepaald aan de hand van de melkproductie per koe per jaar. Voorheen gingen NVWA en RVO bij controle meestal uit van de aan de zuivelfabriek afgeleverde hoeveelheid melk. Dit standpunt is veranderd. In de Gecombineerde opgave geef je voortaan de totale melkproductie op, inclusief de melk die je niet aan de zuivelonderneming hebt geleverd.

Lees meer

Hoe geef je de eindvoorraden mest op? - 2020

Heb je een eindvoorraad mest op 31 december 2020? Dan geef je dit op met de Aanvullende gegevens. Hierbij vul je de totale hoeveelheid fosfaat en stikstof in. Voor het bepalen van de gehaltes moet gebruik worden gemaakt van de ‘best beschikbare gegevens’.

Lees meer

Stel je fosfaatplaatsingsruimte veilig - 2020

Vanaf 1 januari 2021 wordt de fosfaatplaatsingsruimte niet langer gebaseerd op de P-Al of Pw-waarde. Voor zowel gras- als bouwland wordt de fosfaattoestand voortaan bepaald op basis van twee indicatoren: het P‑Al getal en het zogeheten P-PAE getal (ofwel P-Cl2-getal). Daarnaast veranderen de klassenindelingen van de fosfaattoestand. Inmiddels is er ook duidelijkheid over de overgangsregeling voor grondmonsters.

Lees meer

Nieuwe meldplicht bij maïsteelt op zand en löss - 2020

Vanaf 2021 is de teelt van maïs op zand- en lössgrond alleen toegestaan als het betreffende perceel uiterlijk 15 februari bij RVO is aangemeld. Op de gemelde percelen mag vervolgens vanaf 15 maart drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib worden aangewend.

Lees meer

Het real time verantwoorden van mesttransporten - 2020

Op dit moment wordt er bij de meeste dierlijke mest transporten gebruik gemaakt van een papieren Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM). In de loop van 2021 worden de regels omtrent mesttransporten aangepast, en zullen deze ‘real time’ (rVDM) verantwoord moeten worden.

Lees meer

Aanpassing mestnormen opnieuw jaar uitgesteld - 2020

Ruim een jaar geleden is een wijzigingsvoorstel voor nieuwe forfaitaire excretienormen gepubliceerd. De categorieën in de vleesveehouderij, melkveehouderij, biologische veehouderij en de regeling voor zelfzuivelaars zijn vorig jaar ongewijzigd gebleven. Ook in 2021 blijven deze normen gelijk.

Lees meer

Nieuw mestbeleid: vragen en antwoorden - 2020

Afgelopen najaar heeft minister Schouten de contouren voor een nieuw mestbeleid bekend gemaakt. Eind 2017 kondigde de minister al aan een herbezinning op het mestbeleid uit te willen voeren. Reden daarvoor was de complexiteit van de huidige regelgeving, maar ook de hoge fraudedruk en de milieu-opgave op het gebied van de waterkwaliteit.

Lees meer