Banner

Stimuleringsmaatregel organische stofrijke meststoffen

28 december 2022 | Door:  Jeroen van den Hengel

Naast minder nitraatuitspoeling, bevat het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn ook maatregelen die bijdragen aan verbetering van de bodemkwaliteit. Daaronder valt het stimuleren van organische meststoffen. Kern is dat meststoffen met een hoog gehalte aan organische stof minder meetellen voor de fosfaatgebruiksnorm.

Het gebruik van organische stofrijke meststoffen (hierna: ‘OS-rijke meststoffen’), zoals strorijke vaste mest of champost, wordt niet verplicht. De stimuleringsmaatregel sluit aan bij de nieuwe mogelijkheid om al vanaf 1 januari strorijke vaste mest uit te rijden op zand- en lössgrond (zie artikel ‘Wijziging uitrijdperioden mest’).

Geen wijziging van fosfaatgebruiksnorm

De nieuwe stimuleringsregeling laat de huidige fosfaatgebruiksnorm ongewijzigd. Voor grasland en bouwland gelden vaste gebruiksnormen, die samenhangen met de fosfaattoestand van het perceel. Sinds 2021 wordt de fosfaattoestand bepaald op basis van de gecombineerde fosfaatindicator (zie artikel ‘Stel je fosfaatplaatsingsruimte veilig’).

OS-rijke meststoffen tellen slechts gedeeltelijk mee

In het geval dat OS-rijke meststoffen worden gebruikt, telt de hoeveelheid fosfaat in deze meststoffen maar voor een deel mee bij de berekening of voldaan is aan de fosfaatgebruiksnorm:

Om een OS-rijke meststof voor een lager percentage mee te mogen tellen, geldt dat op een perceel per hectare ten minste 20 kg fosfaat moet worden gebruikt.

Een voorbeeld

Een landbouwer heeft bouwland met fosfaattoestand ruim. De bijbehorende fosfaatgebruiksnorm is 60 kg/ha. Voor snel beschikbare nutriënten brengt de landbouwer 30 kg fosfaat per hectare drijfmest van rundvee op, de overige 30 kg fosfaat per hectare vult de landbouwer op met strorijke vaste mest van rundvee. Omdat meer dan 20 kg fosfaat per hectare wordt gebruikt (het minimum), telt deze meststof voor 75 procent mee, en mag de landbouwer 40 kg fosfaat per hectare in plaats van 30 kg fosfaat per hectare gebruiken.

Internetconsultatie

De stimuleringsmaatregel organische stofrijke meststoffen (hierna: ‘OS-rijke meststoffen’ is uitgewerkt in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet en ligt van 20 december 2022 tot 17 januari 2023 ter consultatie. Vervolgens zal het met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 in werking treden.

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen