Banner

Wijziging uitrijdperioden mest en verplichte gewasrotatie

27 december 2022 | Door:  Jeroen van den Hengel

In het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn maatregelen beschreven om de nitraatuitspoeling te verminderen. Met het (ontwerp)Besluit gebruik meststoffen worden per 1 januari 2023 twee maatregelen van kracht. Het gaat om wijzigingen in uitrijdperioden voor mest en om de verplichte 1:4 rotatie met rustgewassen.

Verruiming uitrijdperiode vaste strorijke mest

Voor grasland en bouwland op zand- en lössgronden wordt de uitrijdperiode van vaste strorijke mest met één maand vervroegd. Er mag al vanaf 1 januari (in plaats van 1 februari) tot 1 september vaste strorijke mest worden uitgereden. Onder vaste strorijke mest wordt verstaan: ‘vaste mest waarin zichtbaar een substantiële hoeveelheid stro aanwezig is’.

Inkorting uitrijdperiode drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib

Op bouwland wordt de datum waarop drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib mag worden uitgereden met één maand verkort: vanaf 16 maart (in plaats van 16 februari) tot 1 augustus.

Voor de ontwikkeling van bepaalde gewassen – zoals aardappelen, bloemkool, boerenkool, broccoli en granen (zie bijlage 1 van de concept-regeling) – is het nodig dat eerder mest kan worden uitgereden. Daarom worden deze ‘gewassen vroege teelten’ uitgezonderd van de kortere uitrijdperiode. Bedrijven die tussen 16 februari en 15 maart drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib willen uitrijden, moeten vooraf bij RVO melden welke percelen zij eerder willen bemesten en welk aangewezen gewas zij daarop gaan telen.

Verplichte rotatie met rustgewas

Op alle percelen landbouwgrond op zand- en lössgronden wordt het verplicht om eens in de vier jaar een rustgewas te telen, de zogeheten 1:4 rotatie rustgewassen. Dit rotatieschema kan zowel op perceelsniveau door de jaren heen, als door middel van strokenteelt op een perceel binnen een jaar worden toegepast, en geldt ook bij graasdierhouders. Er gelden twee uitzonderingen: 1. teelten die langer dan de rotatieperiode van 4 jaar op een perceel staan (bijvoorbeeld fruitbomen) en 2. biologische teelten.

Rustgewassen volgens de Meststoffenwet zijn niet-uitspoelingsgevoelige gewassen die een positief effect hebben op de bodemkwaliteit: met name granen en grassen (zie bijlage 2 van de concept-regeling). Doe je in 2023 mee aan het Gemeenschappelijk landbouwbeleid? Deelname aan de eco-activiteit ‘Rustgewas’ biedt minder keuzes in rustgewassen.

De periode van 4 jaar begint vanaf 2023. Dat betekent dat je uiterlijk in 2026 op ieder perceel een rustgewas hebt geteeld. Bij grondruil of pachten is het belangrijk te weten of en wanneer er een rustgewas moet worden geteeld.

Meer info?

Houd de RVO-website in de gaten, of vraag het je Alfa-adviseur. Met ruim 30 kantoren zijn we overal dichtbij.

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen