Banner

Aanpassing mestnormen opnieuw jaar uitgesteld

31 december 2020 | Door:  Jeroen van den Hengel

Ruim een jaar geleden is een wijzigingsvoorstel voor nieuwe forfaitaire excretienormen gepubliceerd. De categorieën in de vleesveehouderij, melkveehouderij, biologische veehouderij en de regeling voor zelfzuivelaars zijn vorig jaar ongewijzigd gebleven. Ook in 2021 blijven deze normen gelijk.

Actualisatie van de forfaitaire mestnormen is van tijd tot tijd nodig omdat bijvoorbeeld de voersamenstelling en de wijze waarop dieren worden gehouden, veranderen. De in 2019 aangekondigde wijzigingen ten aanzien van de vleesveehouderij, melkveebedrijven met hoogproductieve koeien, zelfzuivelaars en biologisch gehouden dieren leverden destijds veel reacties op. Minister Schouten had daarom vorig jaar al besloten om voor deze groepen de normen in 2020 niet te wijzigen (zie eerder verschenen artikel). Uit een recente Kamerbrief blijkt dat de voorgenomen aanpassingen opnieuw met een jaar worden uitgesteld. De minister heeft besloten om de actualisatie te richten op invoering per 1 januari 2022.

Forfaits voor vleesvee en kalveren

Ten aanzien van de vleesvee- en kalverhouderij hebben afgelopen periode diverse overleggen plaatsgevonden over de praktijkgegevens die gebruikt worden bij het berekenen van de excretieforfaits, en of een aanpassing in de categorie-indeling mogelijk en gewenst is. Er vindt nu eerst verder onderzoek plaats naar de data voor het vaststellen van de forfaits. Dit heeft tot gevolg dat een advies op korte termijn niet mogelijk is, en dat actualisering per 1 januari 2021 voor deze categorieën niet meer haalbaar is.

Hoogproductieve koeien en zelfzuivelaars

Ten aanzien van de melkveehouderij is geconcludeerd dat steeds meer melkveehouders voor een ander, nutriëntenrijker rantsoen kiezen om een hogere melkproductie te bereiken. Dit is niet in het vorige advies voor aanpassing van de excretienormen meegenomen. De minister heeft gevraagd om een nieuw advies waarin bovengenoemd inzicht wel wordt meegenomen en waarbij wordt uitgegaan van recentere data. Daarom wordt de actualisering van de forfaits voor melkvee uitgesteld naar 2022.

Voor de melkveehouderij is het tevens de bedoeling om de melkproductieklassen uit te breiden en de normering voor zelfzuivelaars te wijzigen. Dit leidt ertoe dat melkveehouders met hoogproductieve koeien en zelfzuivelaars meer fosfaatrechten nodig zullen hebben. Voor zelfzuivelaars is bovendien aangekondigd om op termijn uit te gaan van de daadwerkelijk geproduceerde hoeveelheid melk, zoals dit ook bij de rest van de melkveehouderij het geval is. Vanwege de forse impact van de actualisatie voor zelfzuivelaars en de groep melkveehouders met een hogere gemiddelde melkproductie dan 10.624 kg zal er een overgangsregeling komen. Dit heeft tot gevolg dat aanpassing van de normen per 1 januari 2021 niet realistisch is.

Biologische sector

Ook met vertegenwoordigers van veehouders in de biologische sector heeft overleg plaatsgevonden. Deze gesprekken zijn afgerond en leiden tot een wijziging van de forfaits. Om echter onduidelijkheden te voorkomen kiest de minister er voor om deze actualisatie gelijk te laten lopen met die van de vleesvee-, kalver-, en melkveehouderij. Dit betekent dat ook deze categorieën per 1 januari 2022 zullen worden geactualiseerd.

Gevolgen voor jouw bedrijf

Ben je benieuwd hoe de mestnormen uitpakken voor jouw bedrijf? De adviseur van Alfa rekent jouw situatie door, zodat je op tijd weet hoe je uitkomt met de gebruiksnormen, mestverwerkingsplicht en dierrechten. En als jouw bedrijfssituatie gedurende het kalenderjaar wijzigt, maakt hij of zij een nieuwe tussentijdse berekening. Zie www.alfa.nl/tom.

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen