Banner

Hoe geef je de eindvoorraden mest op?

31 december 2020 | Door:  Jeroen van den Hengel

Heb je een eindvoorraad mest op 31 december 2020? Dan geef je dit op met de Aanvullende gegevens. Hierbij vul je de totale hoeveelheid fosfaat en stikstof in. Voor het bepalen van de gehaltes moet gebruik worden gemaakt van de ‘best beschikbare gegevens’.

Best beschikbare gegevens

Er zijn drie manieren om de hoeveelheid stikstof en fosfaat te berekenen op basis van de best beschikbare gegevens. Dat houdt in dat de gehaltes worden vastgesteld in volgorde van:

1. Analyseresultaten mestvoorraad
Heb je de hele mestvoorraad bemonsterd en heb je hier analyseresultaten van? Dan gebruik je deze gegevens

2. Analyseresultaten afgevoerde mest
Heb je geen analyseresultaten van je mestvoorraad, maar wel van de mest die je in het afgelopen jaar van het bedrijf hebt afgevoerd? Dan maak je gebruik van de gemiddelde stikstof- en fosfaatgehalten uit deze analyseresultaten. Als je afgelopen jaar geen mest hebt afgevoerd, dan mag je de analysegegevens gebruiken van het jaar daarvoor. Wanneer je vindt dat de afgevoerde mest geen representatief beeld geeft van de waardes in de mestvoorraad, zorg dan voor verifieerbaar bewijs. Bijvoorbeeld door de mest die je op je eigen percelen gebruikt ook te laten analyseren.

3. Forfaitaire waarden
Heb je geen analyseresultaten van de mestvoorraad en ook niet van de afgevoerde mest van het afgelopen jaar? Dan mag gebruik worden gemaakt van de forfaitaire gehalten.

Alternatieve gegevens?

Met enige regelmaat zien we dat de voorraadbepaling op basis van analyseresultaten tot oneigenlijke en ongeloofwaardige uitkomsten leidt. Daarom pleiten we al geruime tijd bij RVO voor het gebruik van alternatieve gegevens om de gehaltes in de mestvoorraden te mogen bepalen, bijvoorbeeld op basis van de gehaltes in de mestproductie, volgens BEX. Of voor het gebruik van dezelfde analyseresultaten in een jaar bij het vaststellen van zowel de begin- als eindvoorraad.  Echter, door RVO wordt vastgehouden aan het wettelijk kader. Voor de bezinklaag en het stikstofgat zijn in de afgelopen jaren wel beleidslijnen ontwikkeld.

Bezinklaag varkensmest
In een mestopslag voor varkensmest kan een bezinklaag ontstaan met hogere stikstof- en fosfaatwaarden. Door het ontstaan van deze bezinklaag kan er dus meer stikstof en fosfaat in de mestvoorraad zitten dan blijkt uit de analyseresultaten. Bij het invullen van de eindvoorraad moet je hier rekening mee houden. De bezinklaag geef je als aparte voorraad op.

Stikstofgat staldieren
Stikstof vervliegt. Daarom is de berekening van het stikstofgat geïntroduceerd. Deze houdt rekening met het verschil tussen de verhouding stikstof en fosfaat in de forfaitair berekende productie van staldierenmest en die volgens de analyseresultaten van de afgevoerde mest.

Alleen digitaal


Het is alleen mogelijk om de Aanvullende gegevens digitaal door te geven. Alfa ondersteunt haar (ToM)klanten met het maken van de gebruiksnormenberekening van het afgelopen jaar en het insturen van de mestvoorraadgegevens bij RVO.

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen