Banner

Niet-derogatiebedrijven ook geraakt door derogatievoorwaarden

1 november 2022 | Door:  Bas Klompenhouwer

Vanaf 2023 wordt de derogatie afgebouwd en is in sommige gebieden derogatie niet meer toegestaan. Ook worden aanvullende maatregelen opgelegd, welke deels ook op niet-derogatiebedrijven doorgevoerd worden.

Gebieden uitgesloten van derogatie of met een lage norm

Met ingang van 2023 is in Natura2000-gebieden en grondwaterbeschermingsgebieden geen derogatie meer toegestaan. Voor de stroomgebieden van regionale waterlichamen die slecht, ontoereikend of matig scoren voor nutriënten gaat de lage derogatienorm gelden. Dit is de norm die ook geldt voor zand- en lössgronden in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg en kunnen ook klei- en veengronden zijn. Vanaf 2024 worden ook percelen rondom Natura 2000 uitgesloten indien in het gebied de kritische stikstofbelasting wordt overschreden. Daarnaast wordt de lijst met ‘door nutriënten verontreinigde gebieden’ uitgebreid waar de lage derogatienorm geldt.


Extra voorwaarden voor derogatiebedrijven

Ten opzichte van de voorwaarden zoals deze tot en met 2022 golden, moeten derogatiebedrijven met een aantal extra zaken rekening houden. Zo gaat de korting bij graslandvernieuwing vanaf 1 juni (50 kg N) en de korting bij scheuren van gras voor maïs (65 kg N) ook gelden voor klei- en veengronden. Indien grasland gescheurd wordt moet voortaan altijd een stikstofbehoeftig gewas geteeld worden (voor zand- en lössgronden gold dit al). Voor de gebieden waar de lage derogatienorm geldt, zijn de regels voor scheuren van gras en een verplicht vanggewas na maïs van toepassing zoals deze reeds gelden op zand- en lössgronden.

Maatregelen voor alle landbouwbedrijven

Niet alleen voor derogatiebedrijven, maar voor alle landbouwbedrijven gaan vanaf 2023 de volgende zaken veranderen:

Daarnaast zal uiterlijk in 2025 de gebruiksnorm met 20 procent worden verlaagd in gebieden met de laagste derogatienorm.

Bredere teeltvrije zones

Langs waterlopen gaan teeltvrije zones gelden. In de tabel hieronder staat voor verschillende type waterlopen de breedte van de bufferstroken vermeld.

Bij overige waterlopen en Kaderrichtlijn Water lichamen mag de bufferstrook versmald worden als de bufferstrook meer dan 4 procent van het topografische perceel bedraagt. Hiervoor gelden specifieke voorwaarden. Bufferstroken die reeds zijn ingezaaid met een hoofdgewas voor 2023 (zoals wintergranen) mogen in 2023 wel blijven staan.

Aanvraag derogatie 2022

Van 15 november tot en met 13 december kunnen bedrijven zich aanmelden voor de derogatievergunning voor 2022. De voorwaarden zijn hetzelfde gebleven als vorig jaar: onder meer 80 procent grasland, geen fosfaatkunstmest, opstellen bemestingsplan en betalen leges en monitoringskosten.

Gevolgen voor jouw bedrijf?

Aanwezigheid van waterlopen en ligging van je bedrijf (Natura2000, grondwaterbeschermingsgebied) kan van grote invloed zijn op je plaatsingsruimte en bouwplan. Zorg er dus voor dat je de gevolgen tijdig in beeld hebt en wacht ook niet tot het laatste moment met het intekenen van je percelen en het doen van de Gecombineerde opgave. Wil je dat Alfa je hierbij ondersteunt? Neem dan tijdig contact op met je adviseur. Met ruim 30 vestigingen zijn wij Overal Dichtbij.

Meer lezen?

Verlies derogatie kost gemiddelde melkveehouder 30 duizend euro per jaar - Alfa Accountants en Adviseurs
Op de valreep nog derogatie in 2022, daarna afbouw - Alfa Accountants en Adviseurs
7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn na enkele aanpassingen definitief - Alfa Accountants en Adviseurs

Bas Klompenhouwer

Bas Klompenhouwer

Bedrijfskundig adviseur

088 2531261 | bklompenhouwer@alfa.nl


Meer over Bas