Actualiteiten fosfaatrechten

Deze pagina vertelt je in één oogopslag de actualiteit van de fosfaatrechten voor de melkveehouderij. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op en wij vinden het als Alfa belangrijk om alle melkveehouders hiervan op de hoogte te houden. Daarbij is het van belang om een goede vertaalslag naar je individuele situatie te maken. Houd daarom deze pagina regelmatig in de gaten voor het laatste fosfaatrechten nieuws.

Update 31 mei 2022: Afromingsvrije lease mogelijk en afromingspercentage terug naar 10%.

Met terugwerkende kracht is het vanaf 1 januari 2022 mogelijk om 100 kg fosfaatrechten per jaar te ontvangen zonder afroming. Deze hoeveelheid kan van één bedrijf afkomstig zijn of verdeeld over meerdere bedrijven. De rechten moeten dan wel binnen hetzelfde kalender teruggaan naar het bedrijf waar ze vandaan komen.

Meer informatie

Update 30 november 2021: Afromingsvrije lease fosfaatrechten, stand van zaken.

Volgens de Meststoffenwet worden de excretieforfaits voor fosfaat en stikstof bepaald aan de hand van de melkproductie per koe per jaar. Voorheen gingen NVWA en RVO bij controle meestal uit van de aan de zuivelfabriek afgeleverde hoeveelheid melk. Dit standpunt is veranderd. In de Gecombineerde opgave geef je voortaan de totale melkproductie op, inclusief de melk die je niet aan de zuivelonderneming hebt geleverd.

Meer informatie

Update 11 maart 2020: Fosfaatproductie melkkoeien gebaseerd op geproduceerde hoeveelheid melk

Volgens de Meststoffenwet worden de excretieforfaits voor fosfaat en stikstof bepaald aan de hand van de melkproductie per koe per jaar. Voorheen gingen NVWA en RVO bij controle meestal uit van de aan de zuivelfabriek afgeleverde hoeveelheid melk. Dit standpunt is veranderd. In de Gecombineerde opgave geef je voortaan de totale melkproductie op, inclusief de melk die je niet aan de zuivelonderneming hebt geleverd.

Meer informatie

Update 23 december 2019: (Ver)leasen van fosfaatrechten: meld de overdracht op tijd!

Het fosfaatrechtenstelsel schrijft voor dat je niet meer fosfaat met melkvee mag produceren dan je fosfaatrecht. Bij een (dreigend) tekort of overschot, heb je nog tot 31 december de tijd om rechten te leasen of verleasen. Wat zijn de aandachtpunten?

Meer informatie

Update 25 september 2019: Verleasen fosfaatrechten een mooie aanvulling op de liquiditeit?

In een eerder artikel hebben we je geïnformeerd over de verhoging van het percentage afroming bij de overdracht van fosfaatrechten van 10% naar 20%.  Nu het eind van het jaar nadert en je opnieuw of misschien voor het eerst naar je fosfaatplanning gaat kijken, wordt het effect hiervan meer concreet. Dan ontstaan er vragen zoals: hoeveel rechten heb ik over of tekort en wat zijn de mogelijkheden om hier tijdig op te anticiperen?

Meer informatie

Update 29 juli 2019: Pijn aankoop fosfaatrechten zichtbaar

De liquiditeit bij melkveehouders staat onder druk. Hierbij is het erg bepalend waar je naar kijkt. Op procesniveau draait het prima, maar er moesten koeien ingeleverd worden. De financieringslasten beginnen nu zwaar door te drukken.

Meer informatie

Update 3 juni 2019: Korting bij overdracht fosfaatrechten verdubbeld

De fosfaatproductie ligt in het eerste kwartaal van 2019 onder de sectorale fosfaatplafonds, zoals blijkt uit de kwartaalrapportage van CBS. Echter op dit moment zijn er 85,3 miljoen kilo fosfaatrechten aan de melkveehouderij uitgegeven, terwijl dit er niet meer mogen zijn dan 84,9 miljoen kilo, zijnde het sectorplafond melkvee. Daarom wordt het afromingspercentage bij overgang van fosfaatrechten tijdelijk verdubbeld.

Meer informatie

Update 18 april 2019: Fosfaatrechten voor pachter of verpachter?

Met de invoering van de fosfaatrechten is er discussie ontstaan over de vraag of de pachter verplicht is tot overdracht van fosfaatrechten aan de verpachter bij het einde van de pachtovereenkomst. Onlangs heeft het Pachthof hierover een uitspraak gedaan. Graag informeren wij je over deze recente rechtspraak en waar je als pachter rekening mee moet houden.

Meer informatie

Update 3 april 2019: Pachthof: fosfaatrechten komen in beginsel toe aan pachter

De rechter geeft in een recente uitspraak van 26 maart 2019 jl. een aanduiding van wie de fosfaatrechten zijn - deze zijn volgens hem van de pachter - maar verbindt daaraan wel voorwaarden. In het geval de verpachter langdurig bedrijfsmiddelen aan de pachter ter beschikking heeft gesteld, heeft de verpachter een aanspraak op fosfaatrechten en aan de voorwaarden is voldaan.

Meer informatie

Update 5 maart 2019: Rendementsoptimalisatie binnen fosfaatrechten

Het eerste jaar met fosfaatrechten zit er inmiddels op en heeft de nodige inzichten wat betreft sturing opgeleverd. Vaak wordt een maximale melkproductie per kg fosfaat genoemd als succesfactor, die moet leiden tot het maximale bedrijfsresultaat. Maar is deze interpretatie van rendementsoptimalisatie binnen het fosfaatplafond wel de juiste denkrichting?

Meer informatie

Update 17 december 2018: (Ver)leasen van fosfaatrechten: waar moet je op letten?

Het fosfaatrechtenstelsel schrijft voor dat je niet meer fosfaat met melkvee mag produceren dan je fosfaatrecht. Bij een (dreigend) tekort of overschot, heb je nog tot 31 december de tijd om rechten te leasen of verleasen. Wat zijn de aandachtpunten?

Meer informatie

Update 17 december 2018: Werk je fosfaatplanning bij

Vee afvoeren, de melkproductie reduceren of fosfaatrechten verwerven. De mogelijkheden om nog in 2018 bij te sturen zijn beperkt. Een goed overzicht van de werkelijke fosfaatproductie is essentieel om binnen de fosfaatrechten te blijven. Check daarom met regelmaat je fosfaatplanning.

Meer informatie

Update 30 oktober 2018: Vrijstelling fosfaatrechten voor zoogkoeienhouders

Ben je zoogkoeienhouder en heb je jongvee dat een kalf krijgt? Dan kun je gebruik maken van de vrijstelling zoogkoeienhouderij. Hiermee heb je geen fosfaatrechten meer nodig voor al het jongvee. Aanmelden kan tot en met dinsdag 6 november.

Meer informatie

Update 5 september 2018: Individuele beoordeling uitbreiders noodzakelijk

De Regeling fosfaatreductieplan 2017 is in algemene zin geoorloofd. RVO moet wel per geval beoordelen of er sprake is van een individuele disproportionele last (IDL) bij melkveehouders die vóór de referentiedatum van 2 juli 2015 investeringsverplichtingen zijn aangegaan. Dat is wat de rechter onlangs heeft beslist in de beroepszaken van een zestal melkveehouders.

Meer informatie

Update 1 augustus 2018: Beleidsregel fosfaatrechten jongvee

In de Kamerbrief van 29 maart 2018 heeft minister Schouten een beleidsregel voor jongvee van vleesvee en een vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij voorgesteld. De beleidsregel is op 19 juli 2018 gepubliceerd.

Meer informatie

Update 14 juni 2018: Nog diverse onzekerheden over fosfaatrechten

Nagenoeg alle houders van melkvee hebben bericht gekregen van het aantal toegekende fosfaatrechten. De beschikkingen zijn voor het overgrote deel in januari afgegeven. Dit betekent niet dat iedereen nu ook weet hoeveel kilogrammen fosfaat met melkvee zij dit jaar mogen produceren. Onder meer vleesvee- en zoogkoeienhouders, veehouders met een bijzondere omstandigheid en/of die bezwaar hebben gemaakt, verkeren nog in onzekerheid.

Meer informatie

Update 3 april 2018: Vleesvee mogelijk vrijgesteld van fosfaatrechten

Vleesveehouders hebben geen fosfaatrechten nodig voor jongvee dat nooit zal afkalven. Deze bedrijven hebben daarnaast de keuze om ook de rest van de dieren buiten het fosfaatrechtenstelsel te houden. Dit heeft minister Schouten onlangs aangekondigd in een Kamerbrief. De Europese Commissie moet nog wel goedkeuring geven.

Meer informatie

Update 22 februari 2018: Plan nu je hoeveelheid fosfaat dat scheelt je straks geld

Het is bijna maart 2018. Begin januari heb je je beschikking fosfaatrechten 2018 ontvangen. Is dit voldoende om het aantal dieren dat je van plan bent om aan te houden? Het is nú het moment om de fosfaatproductie nog te beïnvloeden. Daarmee voorkom je dat je aan het eind van het jaar rechten moet bijkopen, tegen een prijs die misschien niet helemaal meevalt.

Meer informatie

Update 1 februari 2018: Fosfaatrechten onjuist? Maak tijdig bezwaar

Inmiddels hebben de meeste melkveehouders de Beschikking fosfaatrechten ontvangen. Een zorgvuldige beoordeling van het aantal vastgestelde rechten is van groot (financieel) belang. De bezwaartermijn voor veehouders die begin januari de beschikking van RVO ontvingen, loopt binnenkort af.

Meer informatie

Update 12 januari 2018: Quickscan fosfaatrechten: Alfa controleert op juiste toekenning

Inmiddels hebben de meeste melkveehouders de Beschikking fosfaatrechten ontvangen. Daarin is het aantal fosfaatrechten voor je bedrijf vastgesteld. Vanaf dit jaar mag je met je melkvee niet méér fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat je hebt. Een zorgvuldige beoordeling van het aantal vastgestelde rechten is dus van groot (financieel) belang. Je kunt nu bij Alfa terecht voor een quickscan, waarmee wij jouw beschikking op belangrijke onderdelen controleren.

Meer informatie

Update 27 december 2017: Fosfaatrechten verkopen en pacht

Vanaf 1 januari 2018 treedt het stelsel van fosfaatrechten in werking. Vanaf dat moment zal er zeker handel komen in fosfaatrechten. Wat betekent het voor een pachter, als je fosfaatrechten gaat verkopen?

Meer informatie

Update 22 december 2017: Fosfaatrechten overdragen? Hier moet je op letten?

Vanaf het moment dat het stelsel op 1 januari in werking treedt, is het mogelijk om fosfaatrechten te verhandelen. Je kunt je rechten pas overdragen als je de beschikking met het aantal toegekende rechten hebt ontvangen. Op elke overdracht vindt in principe 10% afroming plaats.

Meer informatie

Update 22 december 2017: Knelgeval voor fosfaatrechten? Meld je aan bij RVO

Heb je door bijzondere omstandigheden op 2 juli 2015 minder melkvee gehouden? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor extra fosfaatrechten. Je kan gebruik maken van deze voorziening als het toegekende fosfaatrecht minimaal 5% lager uitvalt. RVO berekent dan het aantal fosfaatrechten opnieuw aan de hand van je gegevens zonder die buitengewone omstandigheden.

Meer informatie

Update 22 december 2017: Toekenning van fosfaatrechten

Op 1 januari treedt het fosfaatrechtenstelsel in werking. Doel van de fosfaatrechten is dat de productie van fosfaat onder het fosfaatplafond komt en blijft. Het stelsel richt zich op bedrijven met melkvee (diercategorie 100, 101 en 102). In januari ontvang je een beschikking met daarin de vastgestelde fosfaatrechten. Controleer deze goed!

Meer informatie

Update 30 november 2017: Hoeveel melkvee mag ik in 2018 houden?

Een melkveehouder mag vanaf 2018 niet méér fosfaat produceren dan er rechten zijn. Maar om hoeveel melkvee gaat het dan? En moet er dan nog melkvee worden afgevoerd?

Meer informatie

Update 15 september 2017: Hoeveel fosfaatrechten krijg je straks?

Het ziet er naar uit dat per 1 januari 2018 fosfaatrechten worden geïntroduceerd. Heb je al uitgerekend hoeveel fosfaatrechten je straks toegekend krijgt?

Meer informatie