Subsidies voor agrarische bedrijven

Plannen om te investeren voor je bedrijf? Als agrarisch ondernemer hoef je die niet in alle gevallen zelf te financieren. De overheid schiet agrarische bedrijven regelmatig te hulp met subsidies. Vaak is het aanvragen van zo’n subsidie maatwerk. En komt het aan op veel administratieve rompslomp waar je als ondernemer eigenlijk geen tijd voor hebt. Schakel Alfa in. We maken die aanvraag compleet voor jou in orde. En een goed ingevulde (en op tijd ingediende) aanvraag verhoogt ook nog eens je kans op honorering.

Onze adviseurs inventariseren je kansen en mogelijkheden op het gebied van subsidies. We begeleiden je tijdens het hele traject van aanvraag tot de uiteindelijke vaststelling bij afronding. Denk bijvoorbeeld aan:

De subsidievormen in de agrarische sector

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)
Met de ISDE stimuleert de overheid de productie van duurzame energie, als onderdeel van de energiedoelstelling uit het Energieakkoord. De ISDE is specifiek gericht op de investering in zonneboilers en warmtepompen. Die moeten worden geplaatst in gebouwen waarvoor uiterlijk 30 juni 2018 de omgevingsvergunning is aangevraagd.

Ook kun je de ISDE-regeling gebruiken voor zonnepanelen en kleinschalige windturbines die je aansluit op een kleinverbruikersaansluiting (<3x80A). Je kunt zowel zakelijk als particulier subsidie aanvragen. Zo zijn ook energiebesparende isolatiemaatregelen voor een koopwoning subsidiabel.

Energie-investeringsaftrek (EIA)
EIA is een fiscale regeling. Met de EIA komt de overheid je financieel tegemoet als je investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Van de investeringskosten kun je 45,5% van de fiscale winst aftrekken. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor EIA voldoen aan energieprestatie-eisen en bevorderen doelmatig gebruik van energie. Je vindt deze bedrijfsmiddelen op de Energielijst. 

MIA/Vamil
Via MIA en Vamil investeer je heel aantrekkelijk in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen:

Bedrijfsmiddelen die hiervoor in aanmerking komen staan op de Milieulijst.

Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)
MDV-stallen verduurzamen de veehouderijsector. Een MDV-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn. Een MDV-stal voldoet aan extra duurzaamheidseisen op de thema’s:

Als je veestal het MDV-certificaat behaalt kom je in aanmerking voor de fiscale regelingen MIA en Vamil. Voor melkveestallen bestaat ook nog een koppeling met de Regeling groenprojecten. Ook kun je met een MDV-certificaat in aanmerking komen voor het Borgstellingsfonds (Borgstelling MKB-landbouwkredieten).

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)
POP is het plattelandsontwikkelingsprogramma in Nederland. De investeringssubsidie jonge landbouwers is een voorbeeld van een POP-subsidie. Het is een programma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. De subsidie stimuleert je om duurzamer en concurrerender te ondernemen. Ook beloont het programma je voor je maatschappelijke prestaties. Een POP beslaat een periode van zes jaar.

Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++ )
Een extra stap zetten voor een beter klimaat leidt op dit moment nog tot meerkosten. Duurzame energie opwekken is duurder dan ‘grijze’ energie. Ook vooroplopen in de klimaattransitie vraagt om extra investeringen. Voor deze ondernemers is de Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) beschikbaar. SDE++ vergoedt bijvoorbeeld het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie (zon en wind) en de marktwaarde van de geleverde energie. SDE++-regeling is een exploitatiesubsidie: je ontvangt subsidie voor de duurzame energie die je opwekt. Op deze manier wordt groene energie een economisch alternatief voor de verbruiker. Naast hernieuwbare energie richt de regeling zich nu ook op investeringen in CO2-reductie.

Overige subsidieregelingen
Naast de landelijke regelingen zijn er veel regionale en lokale subsidiemogelijkheden. Elke regio heeft weer haar eigen programma. Goed om te weten: de subsidieadviseurs van Alfa kennen de exacte programma’s.

Vragen over subsidies?

Heb je vragen over subsidies? Neem dan contact op met een van de adviseurs van Alfa. Met 35 kantoren zijn we ‘Overal dichtbij’.