Banner

Tarieven, heffingskortingen, aftrekposten en toeslagen

21 september 2022 | Door:  Arne de Beer

Er zijn volop tariefswijzigingen voor 2023. Het laagste tarief in box 1 gaat (licht) naar beneden en de arbeidskorting omhoog. Toeslagen stijgen. Welke tarieven wijzigen nog meer?

Tarieven box 1 – Inkomen uit werk en woning

Het tarief in de 1e schijf wordt iets verlaagd: van 37,07% (2022) naar 36,93% (2023). Ook wordt de eerste tariefschijf verlengd naar € 73.031 (€ 69.398 in 2022).

Wijzigingen heffingskortingen

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting: een korting op de inkomstenbelasting. Deze korting is inkomensafhankelijk: hoe lager het inkomen, hoe hoger de korting. In 2023 wordt de algemene heffingskorting iets verhoogd. Ook de arbeidskorting gaat per 1 januari 2023 omhoog om de koopkracht te ondersteunen.

Vanaf 2025 wordt de afbouw van de algemene heffingskorting afhankelijk van het verzamelinkomen. Dit betekent dat vanaf 2025 behalve het inkomen in box 1 (zoals dat nu geldt), ook het inkomen in box 2 en box 3 gaat meetellen.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt afgeschaft per 2025

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting voor alleenstaande ouders (of de minstverdienende partner) die arbeid en zorg voor jonge kinderen combineren. Per 1 januari 2025 wordt deze heffingskorting afgeschaft, behalve voor ouders met (één of meer) kinderen die voor 1 januari 2025 zijn geboren. Het vervallen van de IACK wordt gecompenseerd met de herziening van de kinderopvangtoeslag.

Tarieven box 2 – Aanmerkelijk belang

In 2023 blijft het tarief voor box 2 gelijk aan het tarief in 2022, namelijk 26,9%. Het tarief in box 2 wordt per 1 januari 2024 verdeeld in twee schijven: 24,5% over de eerste € 67.000 (€ 134.000 voor partners) en 31% over het bedrag daarboven.


Het tarief van box 2 geldt voor voordelen uit aanmerkelijk belang, zoals het uitkeren van dividend aan de aandeelhouder (dga) in privé.

Tarief box 3 – Sparen en beleggen

Als gevolg van het Kerstarrest van de Hoge Raad en het rechtsherstel wordt de heffingsgrondslag in box 3 aangepast (volgens de ‘spaarvariant'). Het tarief van box 3 gaat in 2023 omhoog naar 32% (31% in 2022). Ook in 2024 en 2025 gaat het tarief van box 3 omhoog met 1%, naar respectievelijk 33% en 34%.

Het heffingsvrije vermogen wordt in 2023 verhoogd naar € 57.000 (in 2022: € 50.650) per partner.

De heffingsgrondslag van het vermogen van box 3 gaat uit van de werkelijke verdeling van jouw vermogen over drie vermogensgroepen:

Daarna wordt per vermogensgroep het forfaitaire rendement berekend:

Tarief aftrekposten omlaag

Is jouw inkomen in box 1 in 2023 hoger dan € 73.031? Dan zijn belangrijke aftrekposten zoals de eigenwoningrente en de ondernemersaftrek in 2023 maximaal aftrekbaar van jouw inkomen tegen een tarief van 36,93%. Dit is het tarief van de 1e schijf in de inkomstenbelasting. In 2022 is dat aftrektarief nog 40%.

Snellere afbouw van de zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost voor ondernemers in de inkomstenbelasting, die in het jaar 1.225 uur hebben gewerkt als ondernemer. De zelfstandigenaftrek wordt verder en sneller afgebouwd. Hiermee wordt het verschil in belastingheffing tussen ondernemers en werknemers verkleind.  

De zelfstandigenaftrek is in 2022 aftrekbaar tegen een maximaal tarief van 40%. In 2023 is het aftrektarief maximaal 36,93% (tarief 1e schijf).

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag gaat in 2023 omhoog met ongeveer € 35 per maand naar € 154 per maand. Omdat de zorgtoeslag hoger wordt en het afbouwpercentage hetzelfde blijft, zijn er in 2023 meer huishoudens die recht hebben op zorgtoeslag.

Huurtoeslag

De huurtoeslag gaat in 2023 met ongeveer € 17 per maand omhoog.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget gaat in 2023 aanzienlijk omhoog. Het maximale bedrag dat ouders ontvangen voor het eerste kind, tweede kind en het extra bedrag voor alleenstaande ouders stijgen in 2023 met € 356 per jaar. Het maximale bedrag dat ouders ontvangen vanaf het derde kind stijgt met € 468 per jaar. De verhoging wordt in de jaren daarna geleidelijk afgebouwd, maar komt uiteindelijk wel hoger uit dan in 2022.

Aanpassing tarieven vennootschapsbelasting

De tarieven in de vennootschapsbelasting gaan omhoog en de schijflengtes omlaag. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt het tarief tot een belastbare winst van € 200.000: 19% en daarboven 25,8%. 


Het gecombineerde tarief vennootschapsbelasting-inkomstenbelasting is:

Hiermee bedoelen we de totale belastingdruk op de winst in jouw B.V. als eerst vennootschapsbelasting wordt geheven en daarna inkomstenbelasting (box 2) als de nettowinst als dividend zou worden uitgekeerd. 

Verhoging algemeen tarief overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting heeft twee tarieven, namelijk een voor niet-woningen en woningen die niet door de koper als hoofdverblijf gebruikt worden (2022: 8%) en een tarief voor woningen die door de koper als hoofdverblijf gebruikt worden (2022: 2%). Het hoge tarief voor niet-woningen en woningen die geen hoofdverblijf zijn, stijgt per 1 januari 2023 naar 10,4%.

De drempel in de startersvrijstelling overdrachtsbelasting wordt verhoogd van € 400.000 (2022) naar € 440.000 (2023). Deze vrijstelling geldt voor starters op de woningmarkt met een leeftijd tot 35 jaar, onder de voorwaarde dat de woning hun hoofdverblijf wordt.

Lees alles over de maatregelen van het Belastingplan 2023 op onze speciale Prinsjesdag-pagina. 

Arne de Beer

Arne de Beer

Senior belastingadviseur vaktechniek

088 2531000 | adebeer@alfa.nl


Meer over Arne