Banner

Maatregelen voor dga en bv - Prinsjesdag 2020

16 september 2020 | Door:  Jasper Gorter

Het hoge tarief in de vennootschapsbelasting blijft zoals het is en wordt niet verder verlaagd, zoals eerder was beloofd. Het lage tarief in de vennootschapsbelasting daalt wel verder en gaat stapsgewijs gelden voor een groter deel van de winst. Daardoor wordt de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting steeds minder aantrekkelijk. 

Aanpassing tarieven vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2020 is het lage vennootschapsbelastingtarief verlaagd van 19% naar 16,5%. Het hoge tarief is 25% gebleven. Per 1 januari 2021 zouden die tarieven verder verlaagd worden naar 15%, respectievelijk 21,7%. Onlangs is echter besloten om af te zien van de verlaging van het hoge tarief. Dat blijft dus 25%. Het lage tarief gaat wel omlaag naar 15%.

Daarnaast worden de tariefschijven aangepast. Het tarief van 25% gaat in 2021 pas gelden bij winsten hoger dan € 245.000. In 2022 bij winsten hoger dan € 395.000.

In 2021 en 2022 zijn de tarieven van de vennootschapsbelasting:


Tip!
Kijk kritisch naar je fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, als daar in je bv-structuur sprake van is. Bij een fiscale eenheid kan het tariefsopstapje slechts éénmaal worden toegepast, in plaats van per bv. Afhankelijk van de winstgevendheid van je bv’s gaat verbreking van de fiscale eenheid een steeds groter voordeel opleveren.

Uiteraard kunnen er nog steeds andere goede redenen zijn om een fiscale eenheid aan te gaan of in stand te laten. Daarnaast moet je altijd goed opletten bij verbreking van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. 

Tarief aanmerkelijk belang box 2

Het tarief in box 2 is nu 26,25%. Vorig jaar was al bepaald dat het tarief met ingang van 2021 stijgt naar 26,9%. Hierin komt geen wijziging. Het tarief van 26,9% geldt voor voordelen uit aanmerkelijk belang, zoals het uitkeren van dividend van de bv aan de aandeelhouder (dga) in privé en de winst bij verkoop van aandelen.

Tip!
Door de verhoging van het tarief kan het voordelig zijn om in 2020 nog een dividenduitkering te doen. Overweeg je om in 2020 een dividenduitkering te doen? Let dan wel goed op als je gebruik hebt gemaakt van steunmaatregelen in verband met corona. Bij bepaalde maatregelen mag je namelijk geen dividend uitkeren. Let ook op eventuele gevolgen voor de heffing in box 3. Laat je hierover vooraf goed adviseren. 

Verlaging belastingheffing over gebruikelijk loon dga

Naast de tariefswijzigingen in de vennootschapsbelasting is het zo dat volgend jaar over het gebruikelijke loon van jou als dga minder inkomstenbelasting wordt geheven. Enerzijds dalen de tarieven in box 1 enigszins en anderzijds worden heffingskortingen verhoogd. Afhankelijk van de hoogte van je gebruikelijke loon en de winsten van je bv's zal de balans veelal doorslaan naar een lastenverlichting. Maken je bv’s ruim meer dan € 395.000 winst dan is dit een heel ander verhaal.

Innovatiebox

Innovatieactiviteiten worden momenteel, onder bepaalde voorwaarden, belast tegen 7% in de vennootschapsbelasting. Dit tarief stijgt naar 9% in 2021. De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Toegang tot de innovatiebox is mogelijk middels S&O-verklaringen die kunnen worden aangevraagd voor speur- en ontwikkelingswerk bij RVO.nl.

Voornemen beperking verliesverrekening vennootschapsbelasting

Op dit moment kan een verlies één jaar achterwaarts en zes jaar voorwaarts verrekend worden. Het voornemen is nu dat vanaf 2022 verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar zijn. De verliezen (zowel voorwaarts als achterwaarts) zijn tot een bedrag van € 1.000.000 aan belastbare winst verrekenbaar. Als de winst hoger is, zijn de verliezen slechts tot 50% van die hogere winst in een jaar verrekenbaar.

Let op!
Het wetsvoorstel, wat hiervoor gaat zorgen, moet nog worden ingediend.

Verhoging overdrachtsbelasting voor verhuurde woningen en niet-woningen

Momenteel bedraagt de overdrachtsbelasting voor woningen 2% en de overdrachtsbelasting voor niet-woningen 6%. De overdrachtsbelasting op niet-woningen, zoals bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimten, zou per 1 januari 2021 omhooggaan naar 7%. Die wijziging gaat niet door. In plaats daarvan wordt vanaf 2021 het algemene tarief verhoogd naar 8%. Dit tarief geldt dan voor de koop van niet-woningen, zoals bedrijfspanden. Dit geldt ook voor het kopen van een woning die je niet als hoofdverblijf gebruikt, zoals verhuurde woningen en vakantiewoningen.

De aanschaf van woningen door niet-natuurlijke personen (zoals bv’s en woningcorporaties etc.) is vanaf 1 januari 2021 dus ook altijd belast met 8% overdrachtsbelasting.

Tip!
Wil je gaan beleggen in onroerend goed of ben je voornemens om anderszinds onroerend goed aan te schaffen en wil je nog gebruikmaken van het lagere overdrachtsbelastingtarief van 2 of 6%? Dan moet het onroerend goed voor 31 december 2020 zijn overgedragen én geleverd!

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Vanaf 2021 wordt het voor bedrijven aantrekkelijker om te investeren door middel van een Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Als bedrijven investeringen doen in bedrijfsmiddelen, dan mogen zij een percentage van die investeringen in mindering brengen op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen. De verdere details maakt het kabinet begin oktober bekend.

Coronareserve

Verwacht je dat je met je bv-structuur over 2020 verlies draait? En draaide je met je bv over 2019 winst? Dan is het mogelijk om in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 een fiscale reserve op te nemen. Je kunt je te verwachten verlies over 2020 dan al verrekenen met de winst over 2019, waardoor je bv minder belasting betaalt. Voorwaarde is wel dat het verlies over 2020 verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis. Bijvoorbeeld omdat je je onderneming moest sluiten, terwijl de vaste lasten wel doorliepen.

De fiscale coronareserve is maximaal de winst over 2019 zonder rekening te houden met deze reserve. De coronareserve valt verplicht in 2020 vrij. De maatregel wordt nu opgenomen in een wetsvoorstel en was eerder onderdeel van een beleidsbesluit.

Let op!
De fiscale coronareserve is alleen mogelijk voor vpb-plichtige ondernemingen.

Excessief lenen (€ 500.000-regeling)

In juni is het wetsvoorstel ‘Excessief Lenen’ ingediend. Hiermee worden schulden van de directeur-grootaandeelhouder (dga) van meer dan € 500.000 belast vanaf 31 december 2023.

Als je als dga samen met je partner op 31 december 2023 een schuld hebt aan je bv-structuur, waarin ja als dga (indirect) ten minste 5% van de aandelen houdt, wordt het bedrag boven € 500.000 belast als fictief regulier voordeel in box 2. Dit is dan belast tegen een tarief van 26,9%. Ook schulden van kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders worden belast als zij een schuld hebben van meer dan € 500.000. Dit geldt per familielid.

Eigenwoningschulden met hypotheekrecht of eigenwoningschulden die zijn aangegaan vóór 1 januari 2023 worden niet meegerekend.

Voorbeeld
Een dga heeft op 31 december een schuld van € 1.000.000 aan zijn bv. Daarvan is € 250.000 een schuld voor de eigen woning, die al voor 1 januari 2023 is verstrekt. Het bedrag aan leningen dat meegerekend wordt voor het excessief lenen komt daardoor op € 750.000. De dga moet daarom over € 250.000 (€ 750.000 -/- € 500.000) 26,9% belasting betalen: € 67.250.

Als op een later moment dividend wordt uitgekeerd, wordt dit eerst verrekend met het fictief regulier voordeel. Er ontstaat dus geen dubbele belastingheffing.

Tip!
In 2020 is het tarief in box 2 nog 26,25%. Het kan voordelig zijn om nog in 2020 de schulden te verlagen door middel van een dividenduitkering. Let goed op alle voorwaarden en gevolgen. Laat je vooraf goed adviseren!

Tip!
Ben je veel schulden aangegaan bij je bv-structuur voor onroerend goed dat je in privé houdt? Dan kan het voordelig zijn om dit nog in 2020 tegen 2% of 6% overdrachtsbelasting over te dragen naar een bv of als vermogensoverdracht naar de kinderen.

Bekijk alle artikelen over de maatregelen van het Belastingplan 2021 op onze speciale Prinsjesdag-pagina.

Jasper Gorter

Jasper Gorter

Hoofd vaktechniek fiscaal

088 2531011 | jgorter@alfa.nl


Meer over Jasper