Banner

Uitstel maatregel belastingheffing excessieve schulden aan BV

28 april 2020 | Door:  Jasper Gorter

Al eerder berichtten wij over een op handen zijnde maatregel om excessief lenen van je BV te ontmoedigen. Vanwege de coronacrisis is de beoogde datum van inwerkingtreding naar achteren geschoven en nu 1 januari 2023 geworden. Heb je als dga meer dan € 500.000 van je eigen BV geleend (leningen voor de eigenwoning uitgezonderd) dan heb je langer de tijd om hier iets aan te doen. Toch kan het verstandig zijn dit jaar al goed naar de mogelijkheden te kijken.

Beoogde uitwerking van de maatregel

Als de totale schuld van jou als dga samen met je eventuele partner aan je BV’s groter is dan € 500.000 wordt het meerdere (in 2023) belast tegen een tarief van 26,9% in box 2, alsof je het als dividend uitkeert. Het is nu de bedoeling dat deze regel op 1 januari 2023 in werking treedt. Het meetmoment voor de hoogte van de schulden is vervolgens 31 december 2023. Heb je op dit moment bijvoorbeeld in totaal € 2.500.000 geleend van je BV, kost dit je tegen die tijd maar liefst € 538.000 aan box 2-heffing, tenzij je voor die tijd voldoende aflost.

Ondanks dat er inkomstenbelasting moet worden betaald over het ‘bovenmatige’ deel , blijft de hele schuld dus gewoon bestaan.  Dat betekent dat er nog steeds rente en aflossing moeten worden betaald.  Ook komt de schuld niet in een andere box terecht. Het mogelijke voordeel in box 3 door de lening van je BV blijft dus wel bestaan. Mede daarom is maatwerk nodig om te bepalen welke maatregelen je het beste kunt nemen.

Welke schulden tellen mee?

Wij vroegen ons natuurlijk direct af welke schulden aan de BV meetellen. Uit het wetsvoorstel blijkt dat het om alle schulden gaat, dus ook de gedekte schulden voor investeringen in privé in bijvoorbeeld vastgoed. Ook schulden van je ouders en/of kinderen aan je BV vallen eronder. Het wordt daardoor bijvoorbeeld beter oppassen bij het vanuit je BV geld lenen aan kinderen voor de aankoop van een woning.

Heb je naast schulden aan je BV ook vorderingen op je BV dan wordt dit niet automatisch met elkaar gesaldeerd.  Daardoor is het ook van belang om op termijn te beoordelen of verrekening aantrekkelijk en mogelijk is.

Overgangsregeling eigenwoningschulden

Er is voor bestaande eigenwoningschulden (per 31 december 2022) wel overgangsrecht opgenomen.  Dit houdt in dat deze eigenwoningschulden niet door deze maatregel geraakt worden. Ook vanaf 2023 kun je geld lenen van je BV voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning zonder door de maatregel geraakt te worden, voor zover aan je BV een recht van hypotheek verstrekt wordt. Het kan dus noodzakelijk zijn om een bezoek aan de notaris te brengen.

Komende ontwikkelingen wetsvoorstel

Het wetsvoorstel is nog steeds niet voor behandeling naar het parlement gestuurd. Tijdens de behandeling zal waarschijnlijk nog wel het één en ander wijzigen. Wij hopen onder meer dat er nog een tijdelijke vrijstelling komt in het kader van de overdrachtsbelasting. Op deze wijze zou het aantrekkelijker zijn om vastgoed vanuit privé aan de BV over te dragen om (een deel van de) schulden af te lossen. In voorkomende gevallen zijn er namelijk onvoldoende liquiditeiten om een lening (gedeeltelijk) af te lossen en/of de box 2-heffing te betalen. Zonder goede overgangsregeling zien wij (grote) financiële problemen ontstaan voor een aantal dga’s. Daarom is een betalingsregeling voor de verplicht verschuldigde inkomstenbelasting ook noodzakelijk.

Is actie in 2020 al noodzakelijk?

Het is de bedoeling dat de maatregel per 2023 wordt ingevoerd. Dat lijkt nog ver weg. Waarom zou je dan nu al actie ondernemen? De belangrijkste reden is dat het box 2 tarief in 2020 nog 26,25% is. Vanaf 2021 bedraagt het tarief 26,9%. Het is in elk geval verstandig de komende periode kritisch te kijken naar de schulden aan je BV en deze niet onnodig te laten oplopen en indien mogelijk te bekijken of er liquiditeiten beschikbaar kunnen komen voor aflossing. Liquiditeit zorgt ervoor dat alle opties open blijven. Met andere woorden, de ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel afwachten en tegelijkertijd wel je voorzorgsmaatregelen nemen.

Laat je, als je wilt gaan aflossen, vooraf goed adviseren. Met meer dan 30 vestigingen zijn wij Overal dichtbij.

Jasper Gorter

Jasper Gorter

Hoofd vaktechniek fiscaal

088 2531011 | jgorter@alfa.nl


Meer over Jasper