Inhouding werknemerspremie sociaal fonds soms toch op brutoloon

14 juni 2023 | Door:  Patricia ter Haar

Een aantal bedrijfstakken kent een sociaal fonds. Een sociaal fonds verzorgt vaak voorlichting en informatie voor de betreffende bedrijfstak. Sommige sociaal fondsen bieden binnen de sector ook opleidingen aan of bijdragen daaraan.

Verrekening met bruto- of nettoloon

In de afgelopen jaren was de zienswijze van de Belastingdienst dat een werknemersbijdrage aan een sociaal fonds vanuit het nettoloon moest worden afgedragen. Dit terwijl bijvoorbeeld werknemersbijdragen aan een pensioen- of WIA-hiaat verzekering wel met het brutoloon mag worden verrekend.

Nu gaat het bij inhoudingen voor het sociaal fonds vaak maar om kleine bedragen (tot maximaal 0,5 procent van het sociaal verzekerd loon), zodat de impact op het loon van de werknemer niet zo groot is. Toch werd dit standpunt wel vreemd gevonden. Zeker als de bijdrage vervolgens alleen wordt gebruikt voor zaken ten behoeve van het algemeen nut.

Standpunt kennisgroep

Recent heeft een kennisgroep van de Belastingdienst voor twee sociale fondsen het standpunt ingenomen dat de werknemerspremie aan het sociaal fonds voortaan toch op het brutoloon mag worden ingehouden. Het betreft de bijdrage aan de Stichting Sociaal Fonds Retail Non-Food en de Stichting Opleiding- en Ontwikkeling Beroepsgoederenvervoer (SOOB).

De motivatie die de kennisgroep geeft, is dat de bijdrage van de werknemer aan het fonds niet wordt aangewend om een belaste of onbelaste aanspraak te verkrijgen. Met andere woorden, de werknemer heeft zelf geen baat bij deze bijdrage. Die levert hem geen vergoeding of tegenprestatie op. De eigen bijdrage van de werknemer aan het sociaal fonds kan daarom volgens de Belastingdienst worden gezien als negatief loon en daarom op het brutoloon in mindering worden gebracht.

Andere sociale fondsen

Aangezien er meerdere fondsen zijn die de betaalde bijdragen gebruiken voor zaken die voor de gehele sector van belang zijn en niet voor de specifieke werknemer, is de verwachting dat er op korte termijn meer fondsen zullen volgen waar de inhouding alsnog op het brutoloon mag gaan plaatsvinden.

Meer weten?

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met jouw contactpersoon van Salaris en Personeel. En kijk voor meer informatie ook op onze website

Patricia ter Haar

Patricia ter Haar

Medewerker Vaktechniek

088 2531522 | pterhaar@alfa.nl


Meer over Patricia