Banner

Bedrijfsoverdracht met overdrachtsdatum vóór 15 mei? Let op!

12 maart 2020 | Door:  Jeroen van den Hengel

Heb je te maken met een bedrijfsoverdracht of een wijziging van rechtsvorm met een datum vóór 15 mei? Dan kan dit gevolgen hebben voor de uitbetaling van je betalingsrechten. Stuurt het oorspronkelijke bedrijf de Gecombineerde opgave in, en wordt het bedrijf daarna met terugwerkende kracht uitgeschreven? Je loopt dan risico op het niet-uitbetalen van de bedrijfstoeslag.

Bedrijfsoverdracht en overdrachtsdatum

Wanneer een bedrijf overgaat naar een ander KvK-nummer is, volgens RVO, sprake van een bedrijfsoverdracht. Dit geldt voor een overdracht naar een andere partij, maar ook voor een wijziging van rechtsvorm. Bijvoorbeeld, je verandert je eenmanszaak in een maatschap. Overdrachten moeten in principe binnen 30 dagen aan RVO worden doorgegeven. De overdrachtsdatum is de datum waarop de overnemende partij verantwoordelijk wordt voor het bedrijf. Bij een wijziging van rechtsvorm is vaak sprake van een fiscale datum die in het verleden ligt, bijvoorbeeld 1 januari of 1 mei. Voor RVO geldt niet de fiscale datum, maar de datum waarop de exploitatie daadwerkelijk is overgegaan naar de nieuwe rechtsvorm.

Risico op afwijzing bedrijfstoeslag

Bij een bedrijfsoverdracht of juridische wijziging met een overdrachtsdatum vóór 15 mei is het wenselijk dat het nieuwe bedrijf zich ruim op tijd inschrijft bij KvK en de overdracht bij RVO meldt, zodat de overnemer de Gecombineerde opgave kan insturen. Hiermee worden mogelijke problemen bij de uitbetaling van de bedrijfstoeslag voorkomen.
Tot en met 2019 was sprake van een reëel risico op afwijzing van de bedrijfstoeslag. Stuurde het oorspronkelijke bedrijf de Gecombineerde opgave in, en werd het bedrijf daarna met terugwerkende kracht uitgeschreven bij de KvK als actieve landbouwer? Dan volgde een afwijzing als de overdracht niet uiterlijk 15 mei aan RVO werd gemeld, of de uitschrijvingsdatum was gelegen vóór de datum waarop het oorspronkelijke bedrijf de Gecombineerde opgave had ingediend.

Versoepeling voorwaarden

Met ingang van 2020 zijn de voorwaarden voor de uitbetaling van betalingsrechten bij een bedrijfsoverdracht versoepeld. Zo is geregeld dat uiterlijk op 1 december van het jaar van de bedrijfsoverdracht uit de KvK-registratie moet blijken dat de overnemer op het moment van de overdracht met een hoofdactiviteit landbouw staat ingeschreven. Dit is een verruiming van de termijn die eerder gold. Als het oorspronkelijke bedrijf de Gecombineerde opgave instuurt en vervolgens een bedrijfsoverdracht met een overdrachtsdatum van vóór 15 mei wordt gemeld, kan de bedrijfstoeslag toch worden uitbetaald. Uiterlijk op 1 december moet uit de KvK-registratie blijken dat de overnemer op het moment van de bedrijfsoverdracht met een landbouwactiviteit als hoofdactiviteit staat ingeschreven in het handelsregister.

Geen bedrijfstoeslag?

Na wijziging van de regels per 2020 zal de bedrijfstoeslag in de meeste gevallen worden uitbetaald. De betalingsrechten worden niet uitbetaald als op 15 mei zowel de overdrager als de overnemer niet als actief landbouwer bij KvK zijn geregistreerd. Ook gaat het mis als bij RVO een overdrachtsdatum van na 15 mei wordt doorgegeven, terwijl de overdrager met terugwerkende kracht vóór 15 mei is uitgeschreven. Belangrijk is om in deze situatie het oorspronkelijke bedrijf pas uit te schrijven op of na de feitelijke overdrachtsdatum.

Lees meer

Groter risico op vervallen betalingsrechten in 2020.
Aandachtspunten bij de Gecombineerde opgave 2020.

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen