Banner

Actualiteiten stikstofdossier

7 januari 2020 | Door:  Hans de Bie

Deze pagina vertelt je in één oogopslag de actualiteit omtrent de stikstofproblematiek . Ontwikkelingen volgen elkaar snel op en wij vinden het als Alfa belangrijk om alle landbouwers hiervan op de hoogte te houden. Daarbij is het van belang om een goede vertaalslag naar je individuele situatie te maken. Houd daarom deze pagina regelmatig in de gaten voor de laatste updates van Alfa over het stikstofdossier.

Update 3 januari 2020: Stikstofregistratiesysteem, max. snelheid, veevoer en sanering varkenshouderij

In de Spoedwet aanpak stikstof, die op 17 december 2019 door de Eerste Kamer is aangenomen, is voorzien in aanvullende instrumenten voor de aanpak van de stikstofproblematiek. Één van de instrumenten waarin de Spoedwet voorziet, is de mogelijkheid om een stikstofregistratiesysteem in te stellen dat ruimte moet bieden voor enerzijds de bouw van 75.000 woningen per jaar en anderzijds de uitvoering van zeven infrastructurele projecten (autosnelwegen).

Meer informatie

Update 19 december 2019: Het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over beweiden en bemesten

Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft de opdracht gekregen om minister Schouten te adviseren over beweiden en bemesten. De aanleiding hiervoor is de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. De Afdeling oordeelde dat de categorale vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten in strijd is met de Habitatrichtlijn.

Meer informatie

Samenvatting van de kamerbrief Voortgang Aanpak Stikstofproblematiek 16 december 2019

In de Kamerbrief van 16 december 2019 schetst minister Schouten de voortgang van de aanpak stikstofproblematiek . In deze brief wordt onder andere aangegeven op welke wijze het kabinet gemelde projecten wil legaliseren.

Meer informatie

Update 12 december 2019: Provincies stellen beleidsregels aanpak stikstof vast

Alle twaalf provincies hebben de beleidsregels intern en extern salderen vastgesteld, waarvan de provincie Fryslân onder voorbehoud. Daarmee zijn nieuwe beleidsregels voor vergunningverlening op grond van de Wet Natuurbescherming van kracht, behalve in de provincie Fryslân. Met vaststelling van nieuwe beleidsregels zijn de eerder in oktober vastgestelde beleidsregels ingetrokken.

Meer informatie

Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri

088 253 1015 | hdebie@alfa.nl


Meer over Hans