Banner

Vooruitblik Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2024

1 november 2023 | Door:  Henriëtte Kramer

Terwijl we nog druk bezig zijn met de aanvragen definitieve vaststelling voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2023, kunnen we alvast een doorkijk geven naar het nieuwe teeltjaar. RVO heeft de afgelopen weken alvast enkele definitieve wijzigingen kenbaar gemaakt voor het GLB 2024. In grote lijnen blijft het GLB volgend jaar hetzelfde als in 2023. Hieronder de belangrijkste aanpassingen die tot nu definitief zijn en waar je alvast rekening mee kunt houden bij het nieuwe bouwplan voor 2024.

Aanpassingen conditionaliteiten 2024

Gewasrotatie (GLMC 7)
De afwijkende regels voor 2023, gelden vanaf 2024 niet meer. In 2024 is gewasrotatie op uw bouwland verplicht. Bedrijven met meer dan 75 procent grasland zijn hiervan vrijgesteld. Bij de verplichting voor het telen van een rustgewas wordt uitgegaan van een blokkensysteem in jaren. Dit betekent dat je één keer in de periode 1 januari 2023 tot 1 januari 2027 een rustgewas teelt. Het volgende blok is de periode 1 januari 2027 tot 1 januari 2030.

Niet-productief bouwland (GLMC 8)
Voor 2023 waren er afwijkende regels ten aanzien van de verplichting op 4 procent van uw areaal niet-productief te laten. Deze afwijkende regels gelden niet meer voor 2024. Niet-productief areaal mag het hele jaar niet worden beweid. Blijvend grasland mag niet ingezet worden als braak. De wegingsfactor voor ‘sloten grenzend aan beheerde rand, natuurvriendelijke oever’ is 2 en voor ‘flauw talud’ wordt dat 1.

Bufferstroken langs droge waterlopen (GLMC 10)
Aan de landschapselementen waterdelen wordt de droge sloot toegevoegd. Langs een sloot die onder normale omstandigheden het hele jaar droog staat, hoef je geen bufferstrook aan te leggen.

Aanpassingen eco-regeling 2024

Er komen drie nieuwe eco-activiteiten: precisiegewasbescherming, precisiebemesting en fertigatie.

Voor de eco-activiteit Verlengde weidegang heb je vanaf 2024 een verklaring nodig van een certificerende instantie. Daarnaast worden de categorieën aangescherpt van ‘overdag beweiding’ (6 uur in de periode mei-september) naar 1.500 uren, en van ‘dag en nacht beweiding’(16 uur) naar 2.500 uren.

Groene braak pas je minimaal 9 maanden achter elkaar toe en in het voorafgaande jaar mag geen blijvend grasland op het perceel hebben gestaan.

Aanmelding GLB 2024

Met de Gecombineerde opgave 2024 kun je je weer melden voor de GLB-subsidies van 2024. De definitieve aanvraag dient, net als in 2023, in het najaar plaats te vinden.

Lees ook

Definitieve GLB-aanvraag: de deadline van 30 november is in zicht!
Vanaf 15 oktober t/m 30 november: definitieve aanvraag GLB-subsidies

Henriëtte Kramer

Henriëtte Kramer

Bedrijfskundig adviseur

088 2532773 | hkramer@alfa.nl


Meer over Henriëtte