Top 10 Eindejaarstips 2023

Op welke manier kun je dit jaar nog fiscaal voordeel halen? Hoe kun je slim inspelen op de wijzigingen die in 2024 ingaan? Hieronder vind je de tien belangrijkste eindejaarstips! 

1. In 2023 dividend uitkeren, of juist niet?

Per 1 januari 2024 wordt het tarief in box 2, waaronder dus ook inkomen uit dividend valt, gewijzigd. Het huidige tarief van 26,9 procent wordt vervangen door twee tarieven. Een tarief van 24,5 procent op inkomsten tot 67.000 euro (voor fiscale partners 134.000 euro gezamenlijk) en een tarief van 33 procent over het meerdere. Anticipeer zo goed mogelijk op de komende tariefswijzigingen in box 2. De vraag is namelijk of het raadzaam is om in 2023 al dividend uit te keren of te wachten tot 2024 en latere jaren. Datzelfde geldt voor een voorgenomen aandelenvervreemding: is het raadzaam dit uit te voeren in 2023 of te wachten tot 2024? Een dergelijke beoordeling en beslissing vergt maatwerk en is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Voor meer informatie zie Dit jaar of volgend jaar dividend uitkeren? Let op de wijzigingen in box 2! 

2. Optimaliseer het vermogen box 3

Op 1 januari is de peildatum voor box 3. Heb je meer vermogen dan de vrijstelling dan krijg je te maken met de box 3 heffing. Afhankelijk van de omvang en samenstelling van jouw vermogen is het mogelijk de box 3 heffing te beperken of te voorkomen. Je kunt hierbij aan te verlagen van het vermogen door het schenken of storten van een lijfrente. Andere manier om het vermogen te verlagen is het vermogen onder te brengen in een andere box. Door bijvoorbeeld een belegging in een bv onder te brengen wordt het vermogen in box 3 lager en neemt de heffing over het totale box 3 vermogen af. Wat de beste keuze is voor jou hangt af van het verwachte rendement en het soort vermogen. Meer weten over de mogelijkheden? Lees dan ook: Optimaliseer box 3 vóór de peildatum.

3. Investeren en tijdelijk willekeurig afschrijven in 2023

Op veel nieuwe investeringen in 2023 mag je gedeeltelijk willekeurig afschrijven. De regeling betekent dat je éénmalig in 2023 je winst mag verminderen met maximaal 50 procent van het investeringsbedrag – minus de restwaarde. De andere 50 procent moet je op de normale manier afschrijven, te beginnen als je de investering in gebruik neemt. Er zijn wel uitzonderingen op de willekeurige afschrijving 2023, het mag bijvoorbeeld niet voor investeringen in een gebouw. 

Met de willekeurige afschrijving kan je jouw winst in 2023 verlagen, wat je een directe belastingbesparing oplevert. Wat je nu willekeurig afschrijft kan je in de volgende jaren niet meer afschrijven, je betaalt daardoor in de jaren daarna (meestal) meer belasting. Willekeurig afschrijven is niet altijd voordelig, bijvoorbeeld als jouw winst in 2023 lager is belast dan in de komende jaren. Je kan er daarom ook voor kiezen om in 2023 over 50 procent van het investeringsbedrag – minus restwaarde – niet of minder af te schrijven, zodat je in de volgende jaren juist meer kan afschrijven. 

Wil je nog profiteren van de willekeurige afschrijving in 2023? Ga dan nog dit jaar een investeringsverplichting aan, dat kan bijvoorbeeld door een opdrachtbevestiging of order te ondertekenen. Vanaf 1-1-2024 vervalt deze mogelijkheid. Neem je de investering in 2023 nog niet in gebruik? Overweeg dan om het bedrag van de willekeurige afschrijving op de investering aan te betalen, omdat je anders de willekeurige afschrijving niet kan toepassen.   

4. Hou je fiscale eenheid vpb tegen het licht

Zijn je bv’s op dit moment gevoegd in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (vpb), houd deze dan eens tegen het licht. De fiscale eenheid betaalt vpb over het geheel van winsten van de gevoegde bv’s. Gezien het verschil tussen het lage en het hoge tarief, kan het verbreken van de fiscale eenheid interessant zijn. Het tariefverschil bedraagt in 2024 immers 6,8 procent-punt (19 procent respectievelijk 25,8 procent) en heeft betrekking op de eerste 200.000 euro winst. Na verbreking van de fiscale eenheid kan elke bv voor zich het tariefsopstapje benutten. Overleg wel met uw adviseur of verbreken van de fiscale eenheid geen andere – nadelige – consequenties heeft. In voorkomende gevallen kan het verstandig zijn je fiscale eenheid niet per 1 januari, maar juist halverwege het jaar te verbreken. 

5. Laat heffingskortingen niet verloren gaan

Sinds 2023 krijgt een belastingplichtige met weinig inkomen de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting niet meer (gedeeltelijk) uitbetaald. Heeft je partner geen of onvoldoende eigen inkomsten, maar beschik je samen met je partner over belastbaar vermogen (box 3), dan kun je hiermee het verlies aan heffingskortingen (deels) voorkomen. Je doet dit door in de aangifte het vermogen geheel of gedeeltelijk aan de partner zonder of met weinig eigen inkomsten toe te rekenen. Heb je een bv, dan kun je ook besluiten tot een dividenduitkering in 2023 en een deel van dat dividend aan je partner toerekenen. Aan je partner toegerekend vermogen en/of dividend wordt namelijk bij je partner belast, zodat de heffingskortingen dan toch nog geheel of deels benut kunnen worden. 

6. Let op belangrijke wijzigingen BOR en DSR per 2024

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) zijn belangrijke faciliteiten bij het schenken of erven van een (familie)bedrijf. De BOR en DSR worden vanaf 2025 gewijzigd, maar één onderdeel wordt echter al per 1 januari 2024 ingevoerd. Dit betreft het aanmerken van verhuurd vastgoed als belegging. In veel gevallen is dat nu ook al zo, maar door deze wijziging zal dit vanaf 2024 per definitie het geval zijn. Overweeg je om jouw bedrijf op korte termijn te schenken en wil je daarbij gebruikmaken van de BOR of DSR, bekijk dan met jouw adviseur of het – gelet op bovengenoemde wijzigingen – aantrekkelijk is dit nog in 2023 of 2024 te laten plaatsvinden, of juist te wachten tot 2025. Zie voor meer informatie  de artikelen 'Denk vooruit bij veranderingen in bedrijfsopvolgingsregelingen' en 'Bedrijfsopvolgingsregelingen aangepast. Haast maken of wachten?'. 

7. Investeer nog in 2023 energiezuinig

De energie-investeringsaftrek, EIA, gaat in 2024 omlaag van 45,5 procent naar 40 procent. Ben je van plan om binnenkort te investeren in een bedrijfsmiddel dat staat op de energielijst? Het is dan fiscaal voordelig om nog in 2023 te investeren. Dit betekent dat je bijvoorbeeld dit jaar nog een opdrachtbevestiging of order ondertekent. Houd er rekening mee dat je de energie-investering op tijd moet melden bij Rvo. Voordat je investeert moet je wel laten kijken naar de bijkomende effecten, zoals de invloed op de hoogte van jouw winst over 2023 en de gevolgen van de energie-investering in 2023 voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. 

8. Profiteer dit jaar nog van de ISDE

Je kunt alleen in 2023 nog gebruikmaken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen. Hiervoor is in 2023 30 miljoen euro beschikbaar. De subsidie geldt voor alle rechtspersonen, maar ook voor de maatschap, stichting, vof en cv. 

9. Rapportageplicht werkgebonden personenmobiliteit voor grote werkgevers

Heb je meer dan 100 werknemers? Dan ben je per 1 januari 2024 verplicht om de CO2-uitstoot van reiskilometers van uw personeel bij te houden. Alle reizen van het personeel moeten worden bijgehouden, zowel het woon-werkverkeer als alle (overige) zakelijke reizen. Op basis van de ingediende gegevens berekent de RVO de CO2-emissie. Voldoe je aan de criteria? Dan heb je tot uiterlijk 1 januari 2024 de tijd om je administratie hierop aan te passen, zodat je de gegevens kunt bijhouden. De gegevens over 2024 stuur je uiterlijk 30 juni 2025 in. Voorlopig geldt overigens alleen de verplichting tot rapportering. 

Update 27 oktober 2023:
Door de Tweede Kamer is recent een amendement aangenomen waardoor de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting toch blijft bestaan. Eerder was voorgesteld dat deze zou worden afgeschaft. Één van de eindejaarstips is daardoor overbodig geworden.