Banner

Planning 2024 voor jouw melkveebedrijf

26 februari 2024 | Door:  Linda Oosting

Het is februari 2024. Een nieuw groeiseizoen staat voor de deur. Op sommige plekken wordt de eerste mest weer uitgereden maar op de meeste plekken is het nog te nat op het land. Een goed moment om nog eens terug te kijken naar ‘het leerjaar 2023’. Wat zijn de ervaringen geweest met het nieuwe GLB en de eerste stap van de afbouw derogatie? Wat waren de leerpunten en hoe kun je ervoor zorgen dat je in 2024 niet voor verassingen komt te staan?

Het nieuwe GLB

Het nieuwe GLB heeft een grote impact gehad gedurende het hele jaar. In het voorjaar zijn keuzes gemaakt: Ga ik voor brons, zilver of goud? Is het de inspanning waard of neem ik genoegen met de basispremie? Voor de definitieve opgave moest in het najaar een terugblik gemaakt worden; is alles gegaan zoals het was uitgedacht en opgegeven, of moeten er eco-activeiten worden ingetrokken? Er is een voorschot uitgekeerd van €150 per ha, maar de definitieve uitbetalingen laten nog op zich wachten en worden uiterlijk 30 juni 2024 uitbetaald. Lees alle actualiteiten op het gebied van het GLB. 

Mest

Ook qua mestwetgeving was 2023 een jaar waar de sector met de neus op de feiten is gedrukt. De verplichte bufferstroken langs sloten en de eerste stap van de afbouw derogatie heeft iedereen kunnen ervaren. De afname van de plaatsingsruimte had in bepaalde gevallen grotere gevolgen dan verwacht. De druk op de mestmarkt nam direct toe waardoor de melkveesector te maken kreeg met extra kosten voor mestafvoer door zowel de hoeveelheid af te voeren kuub als de prijs per kuub. Sommige ondernemers konden de mest zelfs niet laten ophalen. Lees alle actualiteiten op het gebied van mest.

Een planning maken voor 2024

Waar moet je rekening mee houden in 2024? Allereerst zijn er een aantal wijzigingen in het GLB ten opzichte van 2023, zie hier. Daarnaast neemt de plaatsingsruimte dierlijke mest verder af door de tweede stap in afbouw derogatie en de toevoeging van nv-gebieden. Maar wat ook zeer van belang is, zijn de financiën. Welke uitgaven worden verwacht en wanneer? Zijn er genoeg middelen om deze te betalen? De volledige GLB subsidie is nog niet ontvangen, maar de start van het nieuwe seizoen brengt wel kosten met zich mee.

In de huidige situatie op de mestmarkt, is het kunnen betalen van de mestafvoer een vereiste om enigszins (vooraan) in de rij te kunnen staan. Zorg ervoor dat je weet wat je dit jaar te wachten staat en zorg dat je een interessante partij bent voor de afnemer van jouw mest.

Maak jouw planning visueel door het op papier te zetten of maak een liquiditeitsplanning waarbij je de kosten en opbrengsten over het jaar in beeld brengt. Begin met de inkomsten en uitgaven van de dagelijkse bedrijfsvoering. Beantwoord in de planning ook de volgende vragen:

Als je volgend jaar terug kijkt op de planning die je nu maakt, zul je concluderen dat de planning niet helemaal is uitgekomen. Toch is het maken van een planning zeer waardevol en adviseren wij je het wel te doen. Het geeft rust en richting. Ook is het makkelijker om eventuele tegenslagen gedurende het jaar op te vangen.

Focus bij het maken van een liquiditeitsplanning niet alleen op de kosten en op besparingen. Beredeneer ook altijd wat het verlagen van de kosten voor invloed heeft op de opbrengsten en je liquiditeit. Inkrimping van de veestapel lijkt aantrekkelijk om te besparen op veekosten, voeraankoop en mestafzet. Vergeet echter niet dat minder vee ook minder melkopbrengsten betekent. Weegt de besparing in de kosten wel op tegen de missende opbrengsten? 

Vaak is de gedachte dat bij een intensief bedrijf, krimpen een mogelijkheid is om kosten te besparen op voeraankoop en mestafzet. Maar uit onderzoek van een stagiaire blijkt dat naar mate de intensiteit van de bedrijfsvoering toeneemt de (negatieve) impact van krimp groter wordt. Reken daarom altijd eerst goed door, voordat je eventuele krimp in gang zet.

Wil je dat we met je meekijken in je liquiditeitsplanning of heb je hulp nodig bij het maken van de verwachting voor jouw bedrijf? Neem dan contact met ons op via het dichtstbijzijnde Alfa kantoor.

Linda Oosting

Linda Oosting

Bedrijfskundig adviseur

088 2532325 | loosting@alfa.nl


Meer over Linda