Banner

Maatregelen voor ondernemers - Prinsjesdag 2021

22 september 2021 | Door:  Arne de Beer

Ondernemers én bv’s hebben in 2022 meer fiscaal voordeel van milieu-investeringen. De percentages van de milieu-investeringsaftrek (MIA) gaan flink omhoog. Dga’s van innovatieve startup’s kunnen in 2022 de uitzondering op de gebruikelijkloonregeling blijven benutten. 

Meer milieu-investeringsaftrek (MIA)

Voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kan jouw onderneming gebruikmaken van de milieu-investeringsaftrek (MIA). Deze bedrijfsmiddelen worden jaarlijks in de Milieulijst gepubliceerd. De nieuw lijst verschijnt meestal in december.

Tip! Milieu-investeringsaftrek kan meestal samen met kleinschaligheidsinvesteringsaftrek worden gebruikt. Op deze manier benut je twee soorten investeringsaftrek voor één investering.

De milieu-investeringsaftrek kent op dit moment drie percentages: 13,5 procent, 27 procent en 36 procent. Deze percentages worden per 1 januari 2022 verhoogd naar respectievelijk 27 procent, 36 procent en 45 procent. Met deze verhoging stimuleert het kabinet bedrijven om te (blijven) investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Let op! Het toe te passen percentage aan milieu-investeringsaftrek hangt af van het soort investering. Ook geldt voor sommige investeringen een MIA-maximum. Er gelden strenge voorwaarden rond de melding van een investering. Wil je gebruikmaken van de milieu-investeringsaftrek? Neem hierover dan contact met ons op.  

Verlaging gebruikelijk loon innovatieve start-ups verlengd met één jaar

In 2022 is het nog steeds mogelijk om een verlaging van het gebruikelijk loon toe te passen voor dga’s van innovatieve start-ups. Dit zorgt ervoor dat de liquiditeitspositie beter is. 

Deze regeling zou oorspronkelijk per 1 januari 2022 vervallen, maar deze einddatum wordt met één jaar verschoven, omdat de evaluatie van de maatregel nog niet is afgerond. Het is ook zomaar mogelijk dat dit een permanente regeling gaat worden als de regeling positief wordt geëvalueerd.

Wederom hogere bijtelling voor elektrische auto

Al jaren wordt de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s stapsgewijs verhoogd. Met ingang van 2022 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto's 16 procent. In 2021 is dit nog 12 procent.

De maximale cataloguswaarde waarover deze lage bijtelling wordt verleend (de zogenoemde Tesla-taks), wordt vanaf 2022 verlaagd. Is de cataloguswaarde van de auto hoger dan 35.000 euro? Dan geldt voor het bedrag daarboven het normale bijtellingspercentage van 22 procent .

In een schematisch overzicht ziet de bijtelling bij privégebruik van elektrische auto’s (en de maximale cataloguswaarde) er zo uit:


Het bijtellingspercentage staat voor een periode van vijf jaar vast, gerekend vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de datum van eerste toelating.

Tip! Heb je het voornemen om een elektrische auto aan te schaffen? Zorg er dan voor, als dat mogelijk is, dat de eerste tenaamstelling van de auto nog in 2021 plaatsvindt. Daarmee stel je de lagere bijtelling van 12 procent over de eerste 40.000 euro cataloguswaarde voor het privégebruik van de auto voor 60 maanden veilig.

Winstvrijstelling Subsidie vaste lasten en Subsidie financiering vaste lasten startende mkb-ondernemingen (TVL)

De TOGS (ontvangen in 2020) en opvolger TVL zorgen ervoor dat ondernemingen die zijn getroffen door de coronacrisis een tegemoetkoming ontvangen voor hun vaste lasten. De vergoedingen die op basis van deze regeling worden ontvangen behoren eigenlijk tot de winst. Om belastingheffing in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting te voorkomen, wordt een vrijstelling voor de TVL in de wet geregeld. Dit is in feite een vervolg op de vrijstelling die voor 2021 al in de wet was opgenomen.  

Vereenvoudiging en verduidelijking systematiek S&O-aanvraag

In 2019 vond evaluatie plaats van de Wet ter bevordering van speur- en ontwikkelingswerk (afgekort WBSO). Aanbevolen is om de systematiek van indienen en toekennen van een S&O-aanvraag te vereenvoudigen en te verkorten. Daarom wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd in de aanvraag-, mededelings- en verrekensystematiek. De verduidelijking betreft het volgende. Alleen kosten en uitgaven die in de S&O-aanvraag zijn verwerkt en waarvoor een S&O-afdrachtvermindering is toegekend, mogen worden opgevoerd in de mededeling die na afloop moet worden gedaan.

De Btw One Stop Shop (OSS) wordt nog aantrekkelijker

Vanaf 1 juli 2021 gelden er nieuwe btw-regels rond de e-commerce. Als ondernemer kun je ervoor kiezen je buitenlandse omzet via de OSS in je eigen lidstaat aan te geven. Met terugwerkende kracht naar 1 juli 2021 wordt nu toegestaan dat je de OSS ook kunt gebruiken als je een negatieve aangifte moet doen.

Het gaat om buitenlandse btw-ondernemers die een negatieve omzet behalen voor afstandsverkopen naar Nederland. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als in een belastingtijdvak sprake is van meer retourzendingen dan goederenleveringen. De OSS-aangifte zou dan resulteren in een teruggaaf van btw.

Tot voor kort was het onduidelijk of in dergelijke gevallen ook nog een afzonderlijk teruggaafverzoek moest worden gedaan. Voorgesteld wordt nu dat dat niet nodig is en volstaan kan worden met het indienen van een negatieve OSS-aangifte.

Let op! Deze toezegging geldt voor ondernemers uit andere lidstaten. Voor Nederlandse ondernemers die in een andere lidstaat op een teruggaaf uitkomen, is nog altijd extra aandacht vereist. Nog niet alle lidstaten hebben duidelijkheid verschaft over de manier van het terugvragen van de ‘buitenlandse-btw’ op retourzendingen. Dit betekent dat deze ‘versoepeling’ vooral een tegemoetkoming is voor ondernemers uit andere lidstaten.

Arne de Beer

Arne de Beer

Senior belastingadviseur vaktechniek

088 2531000 | adebeer@alfa.nl


Meer over Arne