Banner

Legalisatie van PAS melders

14 augustus 2023 | Door:  Bert Lowijs

Begin augustus 2023 kwam naar buiten dat een deel van de zogeheten PAS-melders niet voor legalisatie in aanmerking komt. Het gaat om een groep veehouderijbedrijven die tussen 1 juli 2015 en 29 mei 2019 een melding hebben gedaan voor hun stikstofdepositie. De overheid gaat deze groep niet legaliseren, omdat volgens het ministerie van LNV tot nu toe is gebleken dat niet aan de legalisatievoorwaarden wordt voldaan.

Het legalisatieproces en de voorwaarden

Voor PAS-meldingen is wettelijk een legalisatieprogramma vastgesteld en is het proces tot legalisatie in gang gezet. Eén van de onderdelen van het legalisatieproces is het controleren op juistheid van de door PAS-melders aangeleverde gegevens. Het bevoegd gezag controleert onder andere of de gemelde uitbreidingen zijn gerealiseerd.

Uit overleg met het ministerie van LNV is naar voren gekomen dat de met een PAS-melding toebedeelde stikstofruimte betrekking moet hebben op een uitbreiding die ten tijde van het indienen van de melding nog niet was gerealiseerd. Hiervoor gerealiseerde uitbreidingen vallen buiten het legalisatieproces, aldus het ministerie.

PAS-melders bij Alfa

Ook Alfa heeft voor klanten in de PAS-periode meldingen ingediend, in de overtuiging dat deze meldingen volgens de toen geldende regels zijn gedaan. Soms is het melden zelfs in goed overleg met het bevoegd gezag gebeurd. Alfa is van mening dat de veehouders te goeder trouw hebben gehandeld en is dan ook onaangenaam verrast door de opstelling van het ministerie van LNV.

Belang PAS-melders

Het is en blijft van groot belang dat PAS-melders die te goeder trouw hebben gehandeld zo snel mogelijk worden geholpen bij het legaliseren van hun gemelde situatie. Het nu trekken van een ‘harde’ grens over de datum van de gerealiseerde uitbreiding draagt niet bij aan het oplossen van deze problematiek. De PAS-melders verkeren al te lange tijd in onzekerheid en dit komt de bedrijfscontinuïteit niet ten goede. Alfa zal in komende overleggen met het ministerie van LNV dit standpunt innemen en dit met onderbouwde argumenten uitdragen.

Daarnaast behartigen we de belangen van de individuele ondernemers die we in dit lastige dossier begeleiden. Heb je aanvullende vragen neem dan met ons contact op via het dichtstbijzijnde kantoor van Alfa.

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Senior adviseur omgevingsadvies

088 2533061 | blowijs@alfa.nl


Meer over Bert