Banner

Welke veranderingen in subsidieland kun je verwachten?

30 september 2019 | Door:  Jorian Blom

Op dinsdag 17 september, Prinsjesdag, heeft het kabinet de nieuwe Miljoenennota en Rijksbegroting voor 2020 gepresenteerd. Ook op het gebied van subsidies worden daarin een aantal voorstellen voor wijziging gedaan. Dit betreft onder andere de WBSO, fiscale regelingen en de SDE+. Waar moet je als ondernemer op rekenen? Alfa zet het voor je op een rijtje.

Versoepeling aanvraagprocedure WBSO

De belangrijkste verandering binnen de WBSO is de uitbreiding van het aantal momenten waarop deze regeling kan worden aangevraagd. Momenteel kan dit drie keer per jaar. Dit wordt in 2020 uitgebreid naar vier keer. Daarnaast is het vanaf volgend jaar ook mogelijk om tot een dag voorafgaand aan de deadline van een aanvraagperiode subsidie aan te vragen. Op dit moment moet dit nog een maand van tevoren.

Deze maatregelen versoepelen de aanvraagprocedure en maken de WBSO-regeling een stuk flexibeler. Naast de uitbreiding van de aanvraagperiode heeft de staatssecretaris ook duidelijkheid gegeven over de hoogte van de ondersteuningspercentages. Door gebruik te maken van de budgetonderuitputting uit 2018 en eerdere jaren is er tot en met 2022 naar verwachting voldoende budget om de percentages op het huidige niveau te houden. Ook voor de komende jaren blijft de WBSO dus een zeer interessante regeling voor het mkb.

Verruiming SDE+

Zoals we je al eerder meldden wordt de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) verbreed. De regeling krijgt ook een nieuwe naam: de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). Daar waar de SDE+ bedoeld is om hernieuwbare energieproductie te stimuleren, ligt de focus van de SDE++ op het reduceren van CO2. Daarmee wordt de regeling een speerpunt van het kabinet om de ambities voor 2030 te halen (49% CO2-reductie ten opzichte van 1990).

Als onderdeel van de verbreding worden nieuwe technieken opengesteld die zich specifiek richten op CO2-reductie. De definitieve SDE++-regeling met meer inhoudelijke informatie wordt dit najaar verwacht. Dit najaar staat nog een laatste ronde van de huidige SDE+-regeling op de agenda. Heb je plannen om te investeren in duurzame energieproductie? Neem dan nu contact op met je contactpersoon bij Alfa om je te laten informeren over deze laatste openstelling.

Budgetten MIA en Vamil

Voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) zijn er geen inhoudelijke veranderingen doorgevoerd. Deze regelingen blijven volgend jaar dus in hun huidige vorm bestaan. Wel kun je in de laatste week van het jaar een nieuwe lijst met te ondersteunen investeringen verwachten. Het budget voor de MIA wordt in 2020 verhoogd naar 124 miljoen euro (114 miljoen euro in 2019). Het budget voor de Vamil blijft ongewijzigd op 25 miljoen euro.

Verbreding EIA

De Energie-investeringsaftrek (EIA) wordt net als de SDE+ verbreed in 2020. Met oog op het Klimaatakkoord is het EIA-budget naast de stimulering van energiebesparing ook beschikbaar voor CO2-reducerende maatregelen en de ondersteuning van investeringen in warmte-infrastructuur. Het EIA-budget bedraagt in 2020 147 miljoen euro. In de laatste week van het jaar komt er ook voor de EIA een nieuwe lijst met te ondersteunen investeringen.

Verhoging tarief Innovatiebox

Het huidige voordeel dat je kunt behalen met innovatieve activiteiten wordt op termijn aangepast. Momenteel bedraagt het tarief van de Innovatiebox 7%. In 2021 stijgt dit tarief naar 9%. Hierdoor neemt het voordeel van de Innovatiebox af.

Overige regelingen

Naast de wijzigingen in bovenstaande subsidieregelingen zijn er een aantal aanvullende maatregelen. Zo stelt het kabinet onder andere 55 miljoen euro beschikbaar voor CO2-reductie in de industrie. Dit bedrag komt voornamelijk toe aan pilot- en demonstratieprojecten voor versnelling van kosteneffectieve CO2-reductie in de industrie en haalbaarheidsstudies. Ook wordt verwacht dat de activiteiten van het in 2019 opgerichte investeringsfonds Invest-NL zich zullen uitbreiden. Dit fonds heeft als doel het realiseren van maatschappelijke transitieopgaven op het gebied van energie en duurzaamheid. Het fonds maakt financieringen voor het mkb haalbaar. Ten slotte is bijna 90 miljoen euro beschikbaar voor circulaire projecten Dit zijn projecten gericht op het hergebruiken van al gebruikte materialen, die hierdoor CO2-reductie behalen.

Alfa Consultants houdt je op de hoogte van de verschillende subsidieregelingen bij het ingaan van de aanvraagtermijn van de desbetreffende regeling. Heb je vragen of hulp nodig in het kader van een subsidieaanvraag? Neem dan contact op met de adviseurs van Alfa Consultants. Wij zijn te bereiken via telefoonnummer 088 2533300 of stuur een email naar consultants@alfa.nl

Dit artikel is geschreven door Willem van de Geer, junior adviseur subsidies van Alfa Consultants (088 253 3267).