Banner

Meer budget voor energie - en milieu investeringsaftrek 2023

6 januari 2023 | Door:  Jochem Lekkerkerker

Het kabinet verhoogt het budget voor Energie- en Milieu investeringsaftrek naar respectievelijk 249 en 192 miljoen Euro. De Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek, eventueel gecombineerd met VAMIL, zijn fiscale regelingen waarmee de overheid ondernemingen en ondernemers ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen, duurzame energie en milieubesparende investeringen.De overheid doet dit door extra fiscale aftrek toe te staan bij het aangaan van deze investeringen. Deze aftrek wordt verwerkt in de winstaangifte in het boekjaar waarin de investeringsverplichtingen zijn aangegaan en deze in gebruik is genomen.

De aftrek voor de EIA bedraagt, net als 2022, 45,5%. De aftrek voor MIA bedraagt afhankelijk van de investering 27%, 36% of 45%. Ook dit is ongewijzigd t.o.v. 2022. Wanneer VAMIL van toepassing is, is dit altijd 75%.

Voorwaarden extra investeringsaftrek

Om gebruik te maken van deze extra investeringsaftrek dient er wel aan een aantal voorwaarden te worden voldaan.

Allereerst moet de investering op de ‘investeringslijst’ van RVO voorkomen.  Deze investeringslijsten voor EIA en MIA worden jaarlijks geüpdatet. Daarnaast dient er een melding worden gedaan bij het E-loket van RVO. De investering moet binnen drie maanden nadat de investeringsverplichting is aangegaan, worden gemeld. Dit is dus niet de datum van de verzending van de factuur.  Voor de investeringsverplichting zal een overeenkomst op schrift aanwezig dienen te zijn. 

Wijzigingen 2023

Gelijk met de budgettaire wijzigingen vindt er jaarlijks een update plaats van de investeringslijsten. Dit betreffen overzichten van specifiek benoemde investeringen die in aanmerking komen en elk een specifieke meldcode hebben.

RVO past jaarlijks de ‘Energielijst‘ en de ‘Milieulijst’ aan, aan de hand van de actualiteit. Voor 2023 zijn de wijzigingen beperkt gebleven. Wel zijn er enkele investeringen van de Energielijst afgehaald omdat de terugverdientijd met de hogere energieprijzen veel korter zijn geworden. Voorts zijn bij de Milieulijst wijzigingen doorgevoerd die voortvloeien uit de kabinetsplannen om de emissie van onder meer stikstof terug te brengen en hernieuwbaarheid van de grondstoffen verder te stimuleren.

Combineren met subsidieregelingen

Naast het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen, duurzame energie en milieubesparende investeringen door middel van EIA of MIA worden sommige investeringen in 2023 ook gestimuleerd door cash subsidies.

Let op: Het proces van een subsidieaanvraag zal in veel gevallen anders zijn dan de hierboven vermelde werkwijze. Veelal zal een aanvraag voorafgaand aan de investeringsverplichting dienen te worden gedaan en zal er na ingebruikname een vaststellingsverzoek moeten worden ingediend.   

Plannen?

Heb je investeringsplannen in energie- of milieubesparende maatregelen en wil je weten of je in aanmerking komt voor subsidie? Ga met je klantbeheerder of (subsidie)adviseur na of je alle stimulerende maatregelen in beeld hebt. Met ruim 30 kantoren is Alfa overal dichtbij.

Jochem Lekkerkerker

Jochem Lekkerkerker

Bedrijfskundig adviseur

088 2532929 | jlekkerkerker@alfa.nl


Meer over Jochem