Banner

Nieuwe pachtnormen 2020: voorkom dat je een te hoge pachtprijs betaalt

2 juli 2020 | Door:  Jeroen van den Hengel

Een pachter en verpachter regelen samen de pachtprijs. De pachtprijs mag niet hoger zijn dan de hoogst toelaatbare pachtprijs. Deze maximale pachtprijs geldt voor alle pachtvormen, behalve voor geliberaliseerde pacht voor zes jaar of korter, voor pacht van één hectare of minder en voor teeltpacht. Ga na of de overeengekomen pachtprijs nog steeds juist is. Te veel of te weinig betaalde pacht kan tot vijf jaar terug worden opgeëist.

Pachtnormen melkveegebieden gedaald

Onlangs zijn de nieuwe pachtnormen per 1 juli 2020 bekend gemaakt. De pachtnormen voor los land zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten in de periode 2014-2018. De normen 2020 voor los gras-/bouwland zijn in twaalf van de veertien pachtprijsgebieden lager dan de pachtnormen 2019. Vorig jaar was het beeld omgekeerd, en stegen de pachtnormen juist in negen van de veertien gebieden. De lagere pachtnormen in de pachtprijsgebieden met overwegend melkveehouderij, tot wel -17 procent in Centraal veehouderijgebied, zijn te verklaren doordat een goed inkomensjaar (2013) vervangen is door een matig inkomensjaar (2018).

Wisselend beeld in akkerbouwgebieden

In de pachtprijsgebieden met overwegend akkerbouw loopt de pachtprijsverandering uiteen van een daling met -22 procent in de Veenkoloniën en Oldambt tot een stijging met +20 procent in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied. Een voor de akkerbouw gemiddeld inkomensjaar is afgevallen (2013), terwijl het bijkomende inkomensjaar (2018) ruim boven het langjarig gemiddelde zit. De pachtnormen van los tuinland zijn ook opnieuw vastgesteld. De normen in het pachtprijsgebied Westelijk Holland en in de Rest van Nederland zijn gestegen met respectievelijk +16 procent en +9 procent.

Berekening maximale pachtprijs

De nieuwe, hoogst toelaatbare pachtprijs werkt automatisch door en gaat in met ingang van het nieuwe pachtjaar, veelal per 1 november of 1 januari, volgend op 1 juli 2020. Om vast te kunnen stellen of een te hoge of te lage pachtprijs wordt betaald, zal een berekening gemaakt moeten worden van de pachtprijzen vanaf het moment dat de (reguliere) pachtovereenkomst is ingegaan. Voor het toepassen van de juiste rekenregels is onder meer van belang of de ingangsdatum van de pachtovereenkomst voor of na 1 september 2007 ligt. Vervolgens moet gerekend worden met de bestaande pachtprijs, de regionorm, het regionaal veranderpercentage en de vrije verkeerswaarde bij voortgezet agrarisch gebruik.

Op Alfa kun je rekenen

Het vaststellen van de juiste, maximum pachtprijs vergt het nodige rekenwerk. Op de RVO-site kun je een uitleg van de rekenregels vinden, inclusief enkele rekenvoorbeelden. Uiteraard kun je de berekening laten uitvoeren door je adviseur van Alfa, ook voor eerdere jaren. Hij of zij kan je ook adviseren over de juiste pachtvorm, het beoordelen van een pachtovereenkomst, of helpen bij het opstellen van een nieuw contract. Op ons kun je rekenen!

Gerelateerde artikelen

Tussentijdse beëindiging van geliberaliseerde pacht kan
Leg pacht en huurovereenkomst op de juiste wijze vast
De toekomst van het pachtrecht: binnenkort duidelijkheid

 

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen