Banner

Duurzame melkveehouderij wordt de norm

2 februari 2021 | Door:  Jan van der Vegt

De coronapandemie tiert nog welig in ons land en in de rest van de wereld. Virologen en regelgevers beloven dat er licht is aan het eind van deze benauwende tunnel, omdat er inmiddels wordt gevaccineerd tegen dit virus. Voor veel ondernemers gaat echter figuurlijk gezien het licht bijna uit na een jaar vol met economische tegenslag. Hoe is dat voor de melkveehouderij?

Terugkijkend op 2020

Voor de melkveehouderij in Nederland kunnen we stellen dat de schade in vergelijking met andere sectoren nog enigszins beperkt is gebleven. De verwachtingen voor de melkprijs waren aanvankelijk niet florissant. De melkprijs blijft over 2020 echter steken op ongeveer 1-1,5 cent onder het langjarige gemiddelde van 36 cent per kilogram melk. Banken hebben in maart hierop al geanticipeerd met een half jaar van uitstel van aflossing voor diegenen die problemen verwachten met hun liquiditeit. Wij zien ook dat bij veel melkveehouderijbedrijven de financiële reserves worden aangesproken. We weten ook dat bij 50% van de bedrijven de kritische melkopbrengst (KMO) boven de lange termijn prognoseprijs ligt. We kunnen daarmee vaststellen dat er voor velen sprake is van een uitdaging.

Vooruitkijken

De vraag is wat dit betekent voor de melkveehouderijsector, kijkend naar de zaken die er nog meer in het verschiet liggen. In 2015 is er in Parijs een mondiaal klimaatakkoord bereikt tussen 195 landen, dat in 2020 al is ingegaan. Dit akkoord beoogt onder andere uitstoot van broeikasgassen te verminderen, om daarmee de opwarming van de aarde tegen te gaan. Inmiddels hebben al vele agrarische ondernemingen duurzaamheidsinvesteringen gedaan of zijn duurzamer gaan ondernemen. We merken ook dat ondernemers zich bewuster worden op gebied van duurzaamheid. Een goed voorbeeld is het melkveebedrijf van de familie Euving.

Zonnepanelen en warmtewisselaar

Zij hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in zonnepanelen. Naast dat ze energie opwekken voor hun eigen bedrijf, wordt energie terug geleverd aan het energienetwerk. Ook maken ze gebruik van een warmtewisselsysteem, gekoppeld aan hun melkinstallatie om een bedrijfswoning te kunnen verwarmen. In de vlog lees je meer over hun beweegredenen en hoe een en ander kan worden toegepast.

Stakeholders en duurzaamheid

Banken en financiële instellingen maken bespiegelingen over hun eigen beleid voor de komende jaren en de vraag is hoe zij de ondernemers kunnen blijven bijstaan in deze lastige tijden. Die bespiegelingen zijn tweeledig. Enerzijds zijn er de Basel IV-richtlijnen en daaraan gelieerd de (nog) hogere vermogenseis waar banken per 2027 aan moeten voldoen. Anderzijds richten zij zich met name ook op bedrijven en instellingen die in de kern een gezonde en duurzame bedrijfsvoering weten te realiseren.

De verwachting van banken is dat er selectiever wordt gefinancierd en/of dat klantopslagen worden verhoogd om aan solvabiliteitseisen te kunnen blijven voldoen. Mede vanwege Basel IV zal daarom de kasstroom als motor van het bedrijf een steeds belangrijkere rol spelen voor banken. Als gevolg daarvan weegt het onderpand minder zwaar mee bij de fiattering.

Ook gaan banken als gevolg van het Parijsakkoord meer inzetten op het financieren van investeringen die een duurzame toegevoegde waarde in bedrijven vertegenwoordigen. Een duurzaam investeringsplan gaat in de toekomst positief meewegen in de rating van je bedrijf en daarmee ook in de renteopslag. Daarnaast kennen duurzame leningen soms een rentevoordeel of soepeler aflossingscondities. Het gaat daarmee lonend worden om na te denken over wat je kunt doen om jouw bedrijf te verduurzamen.

Duurzaamheidsconcepten

Ook zuivelcoöperaties en voerleveranciers hebben een duurzaamheidsparagraaf die ze moeten nastreven. Er zijn inmiddels verschillende duurzaamheidsconcepten bekend zoals 'On the way to PlanetProof’ van Friesland Campina en het AH-concept. Ook de weidegangpremie en de KringloopWijzer zijn uitvloeisels van een duurzaamheidsoogmerk. Concepten pretenderen een hogere opbrengstprijs, maar er zijn vaak ook hogere (voer)kosten aan verbonden.

Duurzaamheid en rentabiliteit

De vraag is daarom wat deze nieuwe manier van ondernemen doet met het opbrengsten- en kostenaspect, ofwel de rentabiliteit van jouw onderneming. Hoe ga jij als ondernemer om met al deze toekomstfactoren? En welke indicatoren geven jou of de stakeholder de juiste financiële en technische informatie, zodat dit je financieel voordeel oplevert? Als agrarische adviseurs willen we graag met jou vooruitkijken en je helpen met een verantwoorde verduurzaming van je onderneming.

Wat draagt Alfa zelf bij?

Alfa is sinds 2014 aangesloten bij B Corp. Dit is een internationaal opererend netwerk van organisaties die zichzelf doelen stellen om beter om te gaan met het milieu, wat uiteindelijk resulteert in een zo laag mogelijke CO2-footprint. In een andere nieuwsbrief hebben we al beschreven wat wij als duurzame accountancyorganisatie zelf doen om impact te maken.

Tools voor onze klanten

Ook hebben we binnen onze organisatie duurzaamheidsadviseurs voor klanten en zorgen we ervoor dat onze financieel-technische rapportages inhoud krijgen op het onderdeel duurzaamheid. Onze rapportages zoals de BAS Melkvee Plus brengen verschillende kengetallen naar voren:

  1. Economische duurzaamheid
  2. Bodem, klimaat en milieu
  3. Diergezondheid en welzijn

Binnen deze drie hoofdgroepen vind je op de verschillende deelgebieden kengetallen die je helpen bij het maken van keuzes die financieel interessant én duurzaam zijn (link naar de duurzaamheidskengetallen). Deze economische en duurzaamheidskengetallen sluiten aan bij belangrijke kengetallen van de eerder genoemde stakeholders. Hiermee snijdt het mes aan meerdere kanten.

Fiscaliteit en subsidies

Fiscaal gezien kun je gebruikmaken van de bekende EIA/MIA-aftrekmogelijkheden. Daarnaast zijn er subsidiemogelijkheden op landelijk of lokaal niveau voor duurzame investeringen of de duurzame ontwikkeling van bedrijven. Een voorbeeld daarvan is de SDE-subsidie op zonnepanelen of windturbines. Ook de Jonge Landbouwers-regeling geeft mogelijkheden voor subsidie waaronder mestscheiding, precisielandbouw, emissiearme stalsystemen en elektrisch aangedreven voertuigen of machines.

Interesse om met ons van gedachten te wisselen over het onderwerp duurzaam ondernemen en hoe wij jou hierin mogelijk verder kunnen helpen? Neem dan contact met één van onze specialisten op. Met ruim 30 kantoren zijn we overal dichtbij.
 

Jan  van der Vegt

Jan van der Vegt

Relatiemanager

088 2533088 | jvdvegt@alfa.nl


Meer over Jan