Banner

Maatlat Duurzame Veehouderij 2024

13 maart 2024 | Door:  Berdien Egberts

Het College van Deskundigen van de Stichting Milieukeur (SMK) heeft besloten om geen veranderingen in het certificatieschema aan te brengen. Dat houdt in dat het certificatieschema geldig is tot 31 december 2024. Wanneer veehouders een nieuwe stal gaan bouwen of verbouwen onder de noemer MDV, zal er aan diverse voorwaarden voldaan moeten worden. 

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal is ontwikkeld voor melkvee, pluimvee, paarden, varkens, vleeskalveren, melkgeiten en schapen, vleesvee en konijnen. Onlangs is bekend gemaakt dat het certificeringsschema ongewijzigd verlengd wordt.

Wel wordt een aantal zaken in het schema verwerkt:

Fiscale regelingen

Bij een MDV-stal zijn er fiscale regelingen mogelijk. Om in aanmerking te kunnen komen voor een regeling moet er een verwijzing vanuit de geldende regeling zijn naar het MDV-certificaat voor de betreffende categorie. De datum waarop een investeringsverplichting wordt aangegaan, bepaalt welke versie van MDV gehanteerd moet worden. Op een MDV stal kan 75 procent willekeurig worden afgeschreven (Vamil). De overige 25 procent dient regulier te worden afgeschreven. Daarnaast geldt een milieu-investeringsaftrek (MIA) tot 36 procent van de investering. Bij melkveestallen waarbij een weidegangscertificaat wordt opgenomen, is dat 45 procent van de investering.

Procedure aanvraag MDV-certificaat

Wanneer een veehouder aanspraak wil maken op het MDV-certificaat zal er eerst een toets voor stal-ontwerpcertificaat uitgevoerd moeten worden door een certificatie-instelling. De certificatie-instelling controleert of jouw stalontwerp voldoet aan de eisen. Dit wordt gedaan door middel van administratieve controle. Als deze toets akkoord bevonden wordt, ontvangt de veehouder een stal-ontwerpcertificaat. Vervolgens wordt er nadat de stal gebouwd of verbouwd is een melding gedaan bij de desbetreffende instelling om het stalontwerp om te zetten naar een certificaat. De certificatie-instelling komt de stal controleren of deze voldoet aan de eisen. Het stal-certificaat dient te zijn afgegeven binnen 2 jaar na afgifte van het stal-ontwerp. Wanneer dit een MDV stal met weidegang betreft geldt hier een termijn van 3 jaar.  De certificering zal zowel administratief (facturen/ verklaringen) als fysiek (aanwezigheid en functioneren) gecontroleerd worden.

Certificering MDV-stal

Voor het certificeren van een MDV-stal dient de veehouder op diverse criteria punten te behalen. Voor elk criterium moet er een verschillend aantal punten behaald worden afhankelijk van de bedrijfsgrootte. De criteria waarop punten behaald moeten worden, zijn:

1.Ammoniak
2.Dierenwelzijn
3.Diergezondheid
4.Klimaat
5.Fijn stof
6.Bedrijf en omgeving nieuw bouw/ verbouw of aanbouw
7.Brandveiligheid
8.Vrije ruimte

Op de site van Maatlat Duurzame Veehouderij staan de certificeringsschema’s met randvoorwaarden van de diverse criteria.

Ben jij van plan om een stal te gaan bouwen of te verbouwen en nieuwsgierig naar de mogelijkheden met betrekking tot Maatlat Duurzame Veehouderij? Neem dan gerust contact op met jouw Alfa adviseur.

Berdien  Egberts

Berdien Egberts

Bedrijfskundig adviseur

088-2532764 | begberts@alfa.nl


Meer over Berdien