Banner

Subsidie Duurzaam Boeren Drenthe - Melkveehouderij

30 maart 2023 | Door:  Herald Aalderink

Melkveehouders in de provincie Drenthe, die hun bedrijfsvoering verder willen verduurzamen, kunnen tot 15 mei 2023 een beloning aanvragen voor de in 2023 en 2024 gerealiseerde verbetering. De provincie Drenthe heeft hiervoor de regeling “Subsidie Duurzaam Boeren Drenthe - Melkveehouderij” opengesteld.

Doel

Het doel van de regeling is het stimuleren van de verduurzaming van de bedrijfsvoering op het gebied van water, bodem, klimaat en stikstof. Er zijn voor 11 prestatie indicatoren scores vastgesteld, waarvoor een beloning verkregen kan worden. Een aantal van deze indicatoren zijn ammoniakuitstoot, weidegang, ruw eiwit in rantsoen, stikstof- en fosfaatbodemoverschot en broeikasgasemissie.

Rendementsverbetering

Veel agrarische ondernemers worden getriggerd door subsidies en daar is niet mis mee. In het kader van verduurzaming zou de verbetering van het eigen verdienmodel echter de belangrijkste trigger moeten zijn. Uit onze analyses blijkt, dat melkveehouders die goed scoren op de duurzaamheidsindicatoren vaak ook betere financiële resultaten realiseren.

Veel melkveehouders hebben in het voorjaar van 2022 een SABE-voucher op het gebied van stikstofemissie en hergebruik nutriënten aangevraagd en gekregen. Deze voucher kan alleen ingezet worden voor de inhuur van een erkend adviseur, waaronder ondergetekende, die jou kan helpen bij het realiseren van verbetering op het gebied van kringlooplandbouw. Dit betekent, dat deze SABE-voucher jou kan helpen bij het verhogen van de subsidie, die je kunt ontvangen op basis van de in dit artikel beschreven subsidieregeling. Dubbel voordeel dus!

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 5.000 euro per jaar en maximaal 10.000 euro over de hele looptijd. De hoogte van de uitbetaalde subsidie is afhankelijk van de gerealiseerde prestaties, zoals die in de kringloopwijzer, de gecombineerde opgave en CLM milieumeetlat inzichtelijk worden gemaakt.

Voorwaarden van de subsidieregeling:

Het bedrijf moet in Drenthe gevestigd zijn en beschikken over een kringloopwijzer.

Aandachtspunten:

De aanvraag moet uiterlijk 15 mei 2023 ingediend worden bij SNN. Bij het indienen van de aanvraag moet een ingevulde en getekende de-minimisverklaring meegezonden worden en wordt een machtiging aan WUR afgegeven voor het opvragen van gegevens uit de centrale database kringloopwijzer en RvO

Voor vragen over deze subsidieregeling, voor het indienen van een aanvraag en voor vragen over de verzilvering van de SABE-voucher kun je contact opnemen met Herald Aalderink.

Herald Aalderink

Herald Aalderink

Bedrijfskundig adviseur

088 2532202 | haalderink@alfa.nl


Meer over Herald