Banner

Wat betekent corona voor jouw melkveebedrijf?

26 maart 2020 | Door:  Hans de Bie

De coronacrisis heeft impact in vele sectoren. Ook de zuivelketen voelt die impact. Het is de vraag wat de impact voor de Nederlandse melkveehouders precies is. En hoe kun je daar als melkveehouder het beste op inspelen?

Wereldzuivelprijzen - melkprijs tijdens coronacrisis

In de maanden januari en februari zette de prijsstijging van de basiszuivelproducten (boter, melkpoeder en kaas) nog door. Die stijging is in de loop van maart afgevlakt. Dit is het beeld in de belangrijkste exportregio’s van zuivel, regio’s die een grote invloed hebben op de wereldmarktprijzen. De afvlakking van de prijsstijging in maart wordt veroorzaakt door economische tegenwind en de verwachte lagere vraag naar zuivel.

Zuivelconsumptie gaat dalen

Daarnaast is de verwachting dat door het coronavirus de wereldwijde zuivelconsumptie gaat dalen. De impact zien we nu al: er zijn geen zeecontainers voor de export beschikbaar, grenzen zijn gesloten, de vraag vanuit de horeca is sterk afgenomen. Komt er een verschuiving van de zuivelvraag van horeca naar retail? Dat kan mogelijk een deel van de krimp compenseren. Per saldo is de verwachting van zuivelspecialisten dat er meer onbalans in vraag aanbod komt. De komende periode gaat dit met een prijsdaling gepaard.

Nederlandse prijsdruk

De Nederlandse melkprijs volgt de prijszetting van de wereldzuivelmarkt, vaak met iets vertraging. Vanwege de wereldwijde impact van corona is de verwachting dat de melkprijzen in Nederland sneller de daling van de basiszuivelproducten gaan volgen. Dit betekent dat de melkprijs in ons land de komende maanden een dalende lijn zal laten zien. De melkprijs kan de komende zomer wel eens met 10% omlaag gaan. Het kan natuurlijk dat die in de laatste periode van 2020 weer aantrekt. Maar dat is sterk afhankelijk van de economische ontwikkelingen de komende maanden.

Rundvleesprijzen

In de kalfsvleesketen is de impact van corona duidelijk voelbaar door de lagere afzet van kalfsvlees. Dit gaat zeker effect hebben op de vraag naar nuchtere kalveren en dus ook de prijs. In maart is er dan ook al een forse daling van de prijs van nuchtere kalveren zichtbaar. En wat wordt het effect op de prijs van rundvlees? In maart daalden ook die prijzen al. Hierdoor moet je rekening houden met een daling van de post omzet en aanwas.

Tijdig inspelen

Een daling van de melk- en vleesprijzen heeft direct invloed op de liquiditeit van melkveebedrijven. Ontstaat er naar verwachting een liquiditeitstekort, dan kun je maatregelen treffen. De overheid heeft een crisispakket samengesteld voor bedrijven die worden geraakt. Alle maatregelen zijn in kaart gebracht op Alfa/coronavirus.

Hierin zijn ook de specifieke maatregelen vanuit de banken opgenomen, zie Uitstel van aflossingen. De lichte melkprijsdaling in het eerste kwartaal van 2020 mag in de regel geen probleem opleveren voor in de kern gezonde bedrijven.

Wacht niet af!

Of er liquiditeitstekorten ontstaan door een dalende melkprijs is uiteraard sterk afhankelijk van je individuele kritieke melkprijs. Verwacht je voor de komende periode liquiditeitsproblemen? Breng dan de liquiditeitsontwikkeling van je bedrijf in beeld en schakel tijdig met je bank om gebruik te maken van de standaardregeling van uitstel van aflossing.

Maatwerkoplossing

Als uitstel van aflossing niet toereikend is, moet er een maatwerkoplossing komen. Dat geldt ook voor melkveebedrijven die onder intensieve begeleiding van de bank vallen. Daarbij wordt een goede beoordeling gemaakt van het perspectief op langere termijn van het bedrijf. Dat is maatgevend voor een eventuele oplossing. Een goede liquiditeits- en rentabiliteitsprognose is een belangrijke vereiste vanuit de bank.

Ondersteuning

Wil je ondersteuning bij het goed in kaart brengen van de rentabiliteit en liquiditeit van je bedrijf? En zoek je een goede maatwerkoplossing? Neem contact op met een van de melkveespecialisten van Alfa. Met ruim 30 vestigingen zijn we overal dichtbij.

Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri

088 253 1015 | hdebie@alfa.nl


Meer over Hans