Banner

Pachtersvoordeel niet langer belastingvrij

6 december 2018 | Door:  Arne de Beer

Staatssecretaris Menno Snel heeft de goedkeuringen voor pachtersvoordelen ingetrokken. Dit betekent dat niet langer een vrijstelling geldt voor pachtersvoordelen die zijn ontstaan bij bedrijfsopvolgingen in de familiesfeer. Dit staat in een op 6 december 2018 gepubliceerd besluit. Daarnaast kunnen pachtersvoordelen buiten de familiesfeer niet meer afzonderlijk worden doorgeschoven. In het besluit waarin de goedkeuringen worden ingetrokken staat een overgangsperiode tot en met 30 juni 2019. Is de pachter uiterlijk op 30 juni 2019 juridisch eigenaar van de grond geworden dan blijven de oorspronkelijke goedkeuringen voor hem gelden.

Wat is een pachtersvoordeel?

Het pachtersvoordeel ontstaat als een pachter op basis van een zakelijke pachtovereenkomst de landbouwgronden overneemt tegen een lagere waarde dan de vrije waarde. Het pachtersvoordeel is hiermee een waardeverschil ten tijde van de overname. Verkoopt de oorspronkelijke pachter later de landbouwgronden, dan realiseert hij dit pachtersvoordeel. Dit voordeel valt niet onder de landbouwvrijstelling, omdat het geen voordeel is uit de waardeveranderingen van de landbouwgronden zelf. Tot voor kort golden er bij realisatie van een pachtersvoordeel (zoals o.a bij een verkoop) twee faciliteiten:

De goedkeuring om een pachtersvoordeel onbelast te laten is alleen van belang als de pacht in de familiekring een zakelijke grondslag heeft. Bij onzakelijke pacht ontstaat er geen pachtersvoordeel en is de goedkeuring in feite niet nodig.

Voor de goedkeuringen geldt als familiegroep: echtgenoot; (eigen/stief/pleeg) kinderen of kleinkinderen; echtgenoten van deze kinderen; bloed- aanverwanten tot en met de 3e graad van zijlinie. Dit laatste betekent dat een oom-neef-relatie er nog net onder valt.  

Intrekking van de goedkeuringen om pachtersvoordeel onbelast te laten

Er zijn twee inhoudelijke wijzigingen in het besluit landbouwproblematiek die grote gevolgen kunnen hebben voor landbouwers die landbouwgronden van familie of van derden pachten.

  1. De vrijstelling voor het tweede pachtersvoordeel vervalt. Dit geldt voor landbouwgronden die op 30 juni 2019 nog niet in juridische eigendom zijn bij de pachter. Een tweede pachtersvoordeel ontstaat bij bedrijfsopvolging binnen de familiegroep.
  2. De mogelijkheid van een afzonderlijke geruisloze doorschuiving van het eerste pachtersvoordeel naar de bedrijfsopvolger vervalt. Dit geldt voor landbouwgronden die op 30 juni 2019 nog niet in juridische eigendom zijn bij de pachter. Een eerste pachtersvoordeel ontstaat als een pachter grond overneemt van een verpachter buiten de familiegroep.

Welke actiepunten zijn er naar aanleiding van de intrekking?

Pachtersvoordelen op landbouwgronden die vóór of op 30 juni 2019 in juridische eigendom van de pachter zijn gekomen blijven onder de goedkeuring vallen. Dit betekent dat een pachter die in het kader van bedrijfsopvolging de gepachte landbouwgronden eerder heeft overgenomen (en juridisch eigenaar is geworden), bij een latere verkoop (of staking) het pachtersvoordeel onbelast mag laten.

Hoewel er meer acties denkbaar zijn, zien wij op dit moment een belangrijk actiepunt bij bestaande pachtverhoudingen binnen de familie. Landbouwers die nu nog pachten binnen de familiekring - als onderdeel van bedrijfsoverdracht - kunnen nadeel voorkomen door op korte termijn de juridische eigendom van de gepachte landbouwgronden te kopen. Hiermee vallen ze onder de eerbiedigende werking van de goedkeuring. Dat kan alleen als ze de juridische eigendom van de landbouwgronden uiterlijk op 30 juni 2019 op naam hebben. Deze mogelijkheid is ook belangrijk voor de verpachter. Hij of zij heeft er ook belang bij om een belastingclaim bij zijn of haar bedrijfsopvolger te voorkomen.

Hoe kunnen wij jou van dienst zijn?

Uiteraard moet steeds goed worden beoordeeld of aan alle voorwaarden is voldaan om een tweede pachtersvoordeel onbelast te laten. Het voert te ver om deze voorwaarden in dit bericht op te nemen. De belastingadviseurs van Alfa zijn als geen ander thuis in deze problematiek. Wij zijn je graag van dienst bij de advisering over de overname van de pachtgronden. 

Wil je hierover meer weten, neem dan gerust contact op met je klantbeheerder of jouw dichtsbijzijnde vestiging. Met 30+ vestigingen zijn wij overal dichtbij.  

Arne de Beer

Arne de Beer

Senior belastingadviseur vaktechniek

088 2531000 | adebeer@alfa.nl


Meer over Arne