Banner

Schriftelijke toestemming gebruik percelen vereist voor uitbetaling GLB-subsidies

18 maart 2024 | Door:  Jeroen van den Hengel

Heb je grond in gebruik, maar ben je niet de eigenaar? Zorg er dan voor dat de eigenaar dit kan bevestigen. Bij controle door RVO moet je het grondgebruik op papier kunnen aantonen. Daarmee voorkom je dat het perceel niet meetelt voor de GLB-subsidies.

Subsidiabel areaal

Alleen subsidiabele areaal komt in aanmerking voor uitbetaling van de grondgebonden GLB-subsidies, waaronder de basispremie. Hieronder valt landbouwareaal (bouwland, blijvend grasland of blijvende teelt) en sinds 2023 ook landschapselementen (hout, water en overige elementen waarop je geen landbouwactiviteit uitoefent).

Voor het GLB is het van belang dat je als landbouwer de percelen in beheer hebt. Volgens de vaste rechtspraak is een oppervlakte subsidiabel als je de grond feitelijk in gebruik hebt en over een gebruikstitel beschikt die jou de bevoegdheid geeft om de percelen met een zekere autonomie te beheren.

Toestemming eigenaar

In Mijn percelen geeft je per perceel de gebruikstitel op: eigendom, pacht of andere vormen van gebruik. Andere vormen van gebruik geef je op met de gebruikstitel ‘overige exploitatievormen’. Daarbij kun je denken aan mondelinge afspraken over grondruil of met een grondgebruikersverklaring. Heb je grond in gebruik, maar ben je niet de eigenaar? Dan heb je altijd toestemming nodig van de eigenaar. De eigenaar moet die toestemming kunnen bevestigen.

Schriftelijk bewijs nodig bij controle

Bij controles van grondgebruik zal RVO je vragen om de toestemming aan te tonen. Het bewijs kan bijvoorbeeld een pachtovereenkomst zijn waarin de gegevens van de eigenaar tevens verpachter van het perceel staan. Of een schriftelijke  verklaring van een mondelinge overeenkomst. Bij onderpacht moet je als onderpachter een verklaring laten tekenen door zowel de eigenaar als de onderverpachter. Elke vorm van een schriftelijk bewijs is voldoende. Als er maar uit blijkt dat de eigenaar toestemming geeft. Dit kan bijvoorbeeld ook een brief of e-mail zijn.

Gevolgen bij geen toestemming

Kun je na controle geen bewijs van toestemming aan RVO laten zien? Dan is er geen juiste gebruikstitel, en telt het perceel niet mee. Bij controles vraagt RVO ook altijd bij de eigenaar na of hij de toestemming kan bevestigen. Is dat niet het geval, dan heeft dat gevolgen voor jouw subsidieaanvraag. Een perceel dat niet meetelt, levert geen basispremie op. Ook vervalt de eco-premie voor het betreffende perceel. Bovendien kan de hele eco-premie in gevaar komen door het wegvallen van eco-waarde en eco-punten. RVO zal de subsidieaanvragen van de afgelopen 3 jaren opnieuw controleren. Tot slot kan het niet-meetellen van percelen gevolgen hebben voor je mestplaatsingsruimte.

Hulp en advies

Met ingang van 1 maart kun je de Gecombineerde opgave 2024 doen. Je Alfa-adviseur helpt graag bij het volledig invullen, of met het controleren van je opgave. Ook ondersteunen we je bij een juiste opgave van je gewaspercelen en landschapselementen, en geven we advies over de schriftelijke toestemming bij grondgebruik van een andere eigenaar.

Lees meer

Grondgebruikersverklaring: het belang van registratie wederom onderstreept 

Meer lezen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)? Ga naar onze pagina met het overzicht van alle actualiteiten.

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen