Banner

Vakantiewerkers in dienst

01-07-2019 | Door:  Mike van der Wekken

Iedereen heeft wel eens een vakantiebaantje gehad in de zomervakantie. In deze paar weken kan flink geld verdiend worden. Maar hoeveel kunnen een scholier en een student verdienen in verband met de kinderbijslag en de studiefinanciering? En wat moet je als werkgever bijhouden voor deze vakantiewerker?

Nieuwe vakantiewerker 

Het in dienst nemen van een nieuwe vakantiewerker begint uiteraard met de afspraken vast te leggen in een arbeidsovereenkomst. Dit mag mondeling, maar het is aan te raden om dit schriftelijk vast te leggen. Daarnaast moet van de nieuwe vakantiewerker een kopie van een geldig identiteitsbewijs in de administratie bewaard worden.  

Als laatste moet de vakantiewerker de verklaring loonheffingen inleveren vóór zijn indiensttreding bij jou als werkgever. In deze verklaring geeft de vakantiewerker aan of hij of zij de loonheffingskorting wil toepassen op het brutoloon. Deze verklaring moet ook in de administratie bewaard worden. De eventuele loonheffing draag je af aan de Belastingdienst, evenals de zorgverzekeringspremie en premies voor de werknemersverzekeringen (WAO/WIA, WW en ZW). 

Minimumloon 

Vanaf 1 juli 2019 zijn de minimumjeugdlonen gestegen. Een 21-jarige krijgt nu ook het volledige minimumloon, omdat verwacht wordt dat je vanaf deze leeftijd financieel zelfstandig bent. Ook voor de leeftijdsgroep tussen de 18 en 20 jaar stijgen de percentages van het minimumloon.

Leeftijd

15

16

17

18

19

20

>21

% Minimumloon

30%

34,5%

39,5%

50%

60%

80%

100%

 Tabel 1: percentages per leeftijdscategorie van het minimumloon per 1 juli 2019

Bijverdienen en kinderbijslag 

De regels omtrent het bijverdienen en de kinderslag zijn gebaseerd op de leeftijd van de vakantiewerker. De grensbedragen wijzigen doorgaans per oktober van elk jaar. 

Jonger dan 16 jaar │ Thuiswonende scholieren die jonger zijn dan 16 jaar kunnen onbeperkt bijverdienen zonder dat de kinderbijslag gevaar loopt. 

16 en 17 jaar │ Voor de leeftijd 16 en 17 jaar gelden andere regels. Zolang zij netto €1.296 of minder per kwartaal verdienen, is er niets aan de hand. Zijn de netto inkomsten meer dan € 1.296, dan moet dit gemeld worden aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en vervalt voor dat kwartaal de kinderbijslag. Ook het kindgebonden budget stopt dan. Alle inkomsten die in een kwartaal worden uitbetaald, tellen mee. De SVB kijkt daarbij naar de datum van uitbetaling. 

Voor de zomervakantie geldt een uitzondering voor de 16- en 17-jarigen. Tijdens deze periode tussen de twee schooljaren in mag in totaal € 1.330 extra verdiend worden. Voor een eindexamenkandidaat start de zomervakantie al eerder en kan al eerder extra worden bijverdiend. Op jaarbasis kunnen scholieren van 16 en 17 jaar dus een maximaal netto inkomen van € 6.514 genieten (vier maal € 1.296 door het hele jaar heen plus €1.330 in de zomervakantie). Genoemde grensbedragen zijn onafhankelijk van het feit of kinderen wel of niet thuis wonen. Ook de vraag of er wel of niet sprake is van meervoudige kinderbijslag speelt geen rol. In alle gevallen geldt de jaargrens van € 6.514. 

Bijverdienen en studiefinanciering 

18 jaar en ouder │ Jongeren die ná 1 september 2015 zijn begonnen met studeren en dus onder het nieuwe leenstelsel vallen, mogen onbeperkt bijverdienen. Dat geldt nadrukkelijk niet voor studenten voor wie de ‘oude’ studiefinanciering nog van toepassing is. Zij mogen naast hun studiefinanciering maximaal € 14.682,96 bruto bijverdienen per kalenderjaar. Onder bruto bijverdiensten wordt het (fiscale) verzamelinkomen verstaan. Dit is niet alleen het loon, maar bijvoorbeeld ook winst uit onderneming of het voordeel uit sparen en beleggen. 

Arbeidstijden en werkzaamheden 

Voor scholieren en studenten gelden naast de grensbedragen ook beperkingen voor de maximale tijd dat ze mogen werken. Per leeftijdscategorie zijn verschillende arbeids- en rusttijden van toepassing. Let hierop bij het in dienst nemen van (vakantie)werkers. 

Vragen? 

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht. Neem dan gerust contact op met uw adviseur. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij! 

Mike van der Wekken

Mike van der Wekken

Fiscaal adviseur

088 2533240 | mvdwekken@alfa.nl


Meer over Mike