Banner

De tijdelijke wet turboliquidatie is aangenomen

28 maart 2023

Zoals jullie misschien wel weten is de turboliquidatie een snelle manier om een bedrijf te ontbinden en te liquideren. De turboliquidatie kun je toepassen als de onderneming geen activa meer heeft, maar nog wel schulden. Ook is de turboliquidatie toepasbaar als er niets meer is (geen activa én geen schulden).  Naast dat voordeel van de turboliquidatie is dat het een snelle manier van afwikkelen betreft, haal je ook geen curator aan boord.  

Oneigenlijk gebruik voorkomen  

Omdat de weg van turboliquidatie openstaat voor bedrijven die uitsluitend nog schulden hebben. Ligt oneigenlijk gebruik van de regeling op de loer. Schuldeisers voelen zich vaak ‘bedonderd’ en hebben geen idee hoe het mogelijk is dat hun wederpartij opeens opgehouden is te bestaan. Tel daar het gebrek van inzicht bij op en door schuldeisers is dan niet meer na te gaan of door hun wederpartij wel juist is gehandeld. Is die turboliquidatie wel goed ingezet of is sprake van misbruik? Dat zijn vragen en gevoelens die bij wederpartijen spelen.  

De wetgever besloot daarom dat de transparantie ten aanzien van de turboliquidatie vergroot moest worden. Zeker omdat de verwachting is dat de turboliquidatie nu kort ‘na’ de COVID-pandemie meer ingezet zal worden. De Tijdelijke wet turboliquidatie is door de Tweede Kamer aangenomen en is vorige week door de Eerste Kamer goedgekeurd. In beginsel zal de wet ingaan voor een periode van twee jaar, maar in de wandelgangen horen we al geluiden dat men denkt dat de wet (gedeeltelijk) van toepassing blijft. 

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie 

Gelet op de naam van de wet zal het je niet verbazen, maar de wet verplicht bedrijven die gebruik maken van de turboliquidatie om daar meer transparant over te zijn. De wet schept de verplichting om binnen 14 dagen na het ontbindingsbesluit zowel een balans als een staat van baten en lasten te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Ook dient daarbij een beschrijving te worden toegevoegd waarin staat (i) wat de oorzaak is van het ontbreken van baten op het tijdstip van de ontbinding, (ii) de wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld (voor zover van toepassing) en (iii) de reden(en) waarom de schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven (voor zover van toepassing). 

Mocht het daarnaast zo zijn dat nog niet alle jaarrekeningen van de voorgaande boekjaren zijn gedeponeerd, dan dient dat alsnog te gebeuren. Tot slot dient het bestuur van de geliquideerde onderneming direct na de deponeringen de schuldeisers schriftelijk te informeren.  

TIP: Draait jouw onderneming al een tijd niet goed of gebeurd er eigenlijk niets meer in de onderneming? Misschien is de turboliquidatie voor jou dan wel een goede oplossing. Mocht je dan nog extra procedurele stappen willen besparen, dan is het goed om de turboliquidatie wellicht nu in te gaan zetten. Wil je sparren over dit onderwerp? Laat het ons weten en we denken graag met je mee.