Banner

Wet tegemoetkoming loondomein (WTL)

7 juni 2021 | Door:  René Hoogeveen

Sinds de Wet tegemoetkomingen loondomein op 1 januari 2017 is ingegaan, ontvangen veel werkgevers jaarlijks een bedrag aan tegemoetkoming lage inkomensvoordeel (hierna: LIV) en tegemoetkoming lage inkomensvoordeel voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar (hierna: jeugd-LIV).

Daarnaast geldt voor bepaalde groepen werknemers nog een extra tegemoetkoming namelijk het loonkostenvoordeel (hierna: LKV). De uitkering van de inkomensvoordelen vindt, in het kalenderjaar volgend op het jaar waarin recht bestaat, plaats door de belastingdienst.

Uiterlijk 31 juli 2021 ontvang je van de belastingdienst de definitieve beschikking over 2020. De betaling over 2020 vindt vervolgens plaats binnen 6 weken na deze datum!

Wat houdt de WTL in?

LIV
De WTL is destijds ontworpen om werkgevers te stimuleren mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. De WTL heeft het stelsel van premiekortingen dat bestond voor bepaalde doelgroepen vervangen. Het jeugd-LIV is ontstaan als een tegemoetkoming in de loonkosten van de werkgever omdat per 1 juli 2017 het minimumjeugdloon is verhoogd.

Voor de LIV hoef je als werkgever niets te doen. Als de werknemer aan de onderstaande voorwaarden voldoet wordt de tegemoetkoming automatisch uitgekeerd. De voorwaarden zijn dat de werknemer verzekerd is voor 1 of meer werknemersverzekeringen, nog niet de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt én 1248 uur per jaar werkt. Daarnaast moet het gemiddelde uurloon van de werknemer over het gehele jaar (cijfers 2021) tussen € 10,48 en € 13,12 per uur bedragen.

Voor de jeugd-LIV geldt de verplichting omtrent uren per jaar niet en is het gemiddelde uurloon lager. Voor het jaar 2021 is het maximale bedrag aan jeugd-LIV € 600. Voor de LIV is het maximale bedrag zelfs € 960 in 2021.

LKV
Daarnaast is een onderdeel van de Wet tegemoetkoming loondomein het zogenoemde loonkostenvoordeel. Dit betreft een voordeel dat je als werkgever ontvangt wanneer je een werknemer uit een specifieke doelgroep aanneemt. De doelgroepen zijn;

Echter ook als een werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid wordt herplaatst bij de eigen werkgever kan onder voorwaarden een tegemoetkoming LKV worden verkregen.

Extra actie vereist
Om deze tegemoetkoming te kunnen ontvangen is wel een extra actie noodzakelijk. Deze extra actie betreft het verkrijgen van een zogenaamde doelgroepverklaring, die de werknemer (of de werkgever indien hij door de werknemer is gemachtigd) bij zijn uitkeringsinstantie kan aanvragen middels het formulier ‘machtiging doelgroepverklaring’. De doelgroepverklaring moet binnen drie maanden na indiensttreding worden aangevraagd en een kopie hiervan dient bij de loonadministratie te worden bewaard.

Het LKV kan per werknemer in 2021 oplopen tot een bedrag van € 6.000!

Wat kun je als werkgever doen?

Bovenstaande onderdelen van de Wet tegemoetkoming loondomein, zijn belangrijke onderwerpen die eigenlijk binnen je organisatie inmiddels een plek zouden moeten hebben gekregen. Heb je dit inderdaad op orde? Weet je wanneer een werknemer in een doelgroep valt? Vraag je bij medewerkers die in dienst komen of ze tot een doelgroep behoren? Controleer je de voorlopige beslissing die je van UWV krijgt in maart en de definitieve beslissing die volgt in juni door de belastingdienst? Ik zou het doen, want een vergissing zit in een klein hoekje en bij een klein foutje kan het een hoop geld schelen!

Naast bovengenoemde tegemoetkoming gelden bij het in dienst nemen van werknemers uit bepaalde doelgroepen ook nog andere voordelen. Denk hierbij aan een proefplaatsing en compensatie van ziekengeld door het UWV. 

Heb je vragen over dit onderwerp of kun je ondersteuning bij de beoordeling van jou recht op LIV of LKV gebruiken, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Jouw adviseur van Salaris en Personeel kan je hierbij behulpzaam zijn.

René Hoogeveen

René Hoogeveen

Senior personeelsadviseur

088 2531130 | rhoogeveen@alfa.nl


Meer over René