Banner

Nieuwe regels voor verhuur, waar moet je op letten?

6 december 2023 | Door:  Laurens Stormezand

Wanneer je verhuurder bent (bijvoorbeeld een ondernemer die woonruimte verhuurt aan medewerkers) of je bemiddelt in verhuur,  dan heb je vanaf 1 juli 2023 te maken met de Wet Goed Verhuurderschap. Deze nieuwe wetgeving is in het leven geroepen om misstanden op de particuliere verhuurmarkt tegen te gaan en geven gemeenten de bevoegdheid om onder meer verhuurvergunningen in te voeren in de algemene plaatselijke verordening (APV).

De verhuurder dient zich te gedragen als een goed verhuurder. Dit houdt kortgezegd in:

1. niet discrimineren, door:
- een heldere selectieprocedure te hanteren
- objectieve selectiecriteria te gebruiken en
- de keuze voor de gekozen huurder te motiveren.

2. niet intimideren op welke wijze dan ook;

3. niet meer dan tweemaal de kale huurprijs als waarborgsom eisen.

4. het schriftelijk vastleggen van de huurovereenkomst.

5. het schriftelijk verstrekken van informatie aan de huurder (informatieplicht) bij het sluiten van de overeenkomst over:
- de rechten en plichten van de huurder
- de hoogte van en regels over (terugbetaling van) de waarborgsom
- de contactgegevens van een contactpunt waar de huurder terecht kan bij zaken over het gehuurde
- de contactgegevens van het meldpunt van de gemeente waar klachten over ongewenst verhuurgedrag kunnen worden gemeld
- de betalingsverplichting van de huurder over de servicekosten, waarbij geldt dat jaarlijks een volledige kostenspecificatie aan de huurder moet worden verstrekt.

6. eventuele servicekosten niet anders dan in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in rekening brengen.

7. arbeidsmigranten
Voor verhuur aan arbeidsmigranten zijn er aanvullende regels gesteld. Het is onder meer verplicht om de huurovereenkomst afzonderlijk vast te leggen van de arbeidsovereenkomst en de documenten dienen te worden opgesteld in de taal van de arbeidsmigrant. Deze regels gelden overigens naast de niet uit deze wet voortvloeiende belangrijke verplichting, dat inhouding van huur op het loon alleen mogelijk is onder bepaalde voorwaarden (zoals bijvoorbeeld certificering van huisvesting).

Handhaving/ boetebedragen

Gemeenten kunnen een verhuurvergunning voor woon – of verblijfruimten verplicht maken. De gemeente kan bij een overtreding van de in de Wet goed verhuurderschap geregelde onderwerpen een bestuurlijke boete opleggen van maximaal 22.500 euroen bij herhaalde overtreding maximaal 90.000 euro.

Daarnaast zijn er nog andere handhavingsmechanismen die de Gemeente kan toepassen,  zoals het intrekken van de vergunning of zelfs de overname van het beheer van panden bij verhuur in strijd met de Wet goed verhuurderschap.

Meldpunt

De wet schrijft voor dat elke gemeente een meldpunt moet hebben vanaf 1 januari 2024. Daar kunnen huurders en woningzoekenden een melding doen als de verhuurder zich niet aan bovengenoemde 7 regels van goed verhuurderschap houdt.

Directe werking

De wet geldt per direct en derhalve ook voor verhuur(contracten) die zijn aangegaan voor 1 juli 2023, al gelden er wel bepaalde uitzonderingen (bv. t.a.v. de hoogte van de waarborgsom). Daarnaast betekent deze wet dat mondelinge overeenkomsten met ingang van 1 juli 2023 schriftelijk vastgelegd moeten worden.  

Wat kan Alfa voor je betekenen?

Voldoe je (nog) niet aan de bovenstaande punten, dan is actie geboden! Heb je vragen over het inspelen op deze regelgeving of heb je bijvoorbeeld hulp nodig bij de aanvraag van een eventuele  vergunning, dan gaan we hierover graag met je in gesprek.

Laurens Stormezand

Laurens Stormezand

Juridisch adviseur

088 2532267 | lstormezand@alfa.nl


Meer over Laurens