Banner

Nieuwe pachtnormen 2022: welke pachtprijs betaal jij?

24 juni 2022 | Door:  Jeroen van den Hengel

Een pachter en verpachter regelen samen de pachtprijs. De pachtsom mag niet hoger zijn dan de hoogst toelaatbare pachtprijs. Deze maximale pachtprijs geldt voor alle pachtvormen, behalve voor geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter, voor pacht van 1 hectare of minder, en voor teeltpacht. Ga na of de overeengekomen pachtprijs nog steeds juist is. Te veel of te weinig betaalde pacht kan tot vijf jaar terug worden opgeëist.

Wijzigingen pachtnormen tussen -23 en +17%

Onlangs zijn de nieuwe pachtnormen per 1 juli 2022 bekend gemaakt. De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2016-2020. In vijf van de veertien pachtprijsgebieden zijn de nieuw berekende normen hoger, maar in acht gebieden lager dan de pachtnormen 2021. Voor zeven gebieden is de verandering beperkt tot maximaal plus of min 3%. De grootste daling geldt voor het Zuidwestelijk akkerbouwgebied (-23%), dat vorig jaar nog de grootste stijging (25%) noteerde. Dit jaar zijn de grootste stijgingen voor het Centraal veehouderijgebied (17%, vorig jaar -1%) en het Hollands/Utrechts weidegebied (12%, vorig jaar -11%).

Hogere normen voor tuinland

Voor tuinland worden twee gebieden onderscheiden, Westelijk Holland en de rest van Nederland. De regionorm is in Westelijk Holland uitgekomen op 5.094 euro per hectare (een stijging van 13%). In de rest van Nederland is de regionorm per hectare met 19% toegenomen naar 3.598 euro per hectare.

Berekening maximale pachtprijs

De nieuwe, hoogst toelaatbare pachtprijs werkt automatisch door en gaat in met ingang van het nieuwe pachtjaar, veelal per 1 november of 1 januari, volgend op 1 juli 2022. Om vast te kunnen stellen of een te hoge of te lage pachtprijs wordt betaald, zal een berekening gemaakt moeten worden van de pachtprijzen vanaf het moment dat de (reguliere) pachtovereenkomst is ingegaan. Voor het toepassen van de juiste rekenregels is onder meer van belang of de ingangsdatum van de pachtovereenkomst vóór of na 1 september 2007 ligt. Vervolgens moet gerekend worden met de bestaande pachtprijs, de regionorm, het regionaal veranderpercentage en de vrije verkeerswaarde bij voortgezet agrarisch gebruik.

Op Alfa kun je rekenen

Om de juiste maximale pachtprijs te bepalen, zijn enkele berekeningen nodig. Een uitleg van de rekenregels vind je op de RVO-pagina, inclusief enkele rekenvoorbeelden. Natuurlijk kun je het rekenwerk laten uitvoeren door je adviseur van Alfa, ook voor eerdere jaren. Hij of zij kan je onder andere adviseren over de juiste pachtvorm, het beoordelen van een pachtovereenkomst, of helpen bij het opstellen van een nieuw contract. Op ons kun je rekenen!

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen