Banner

Nieuwe fosfaatgebruiksnormen in 2020

23 december 2019 | Door:  Jeroen van den Hengel

Met ingang van 2020 verandert de fosfaatruimte op je bedrijf. De fosfaatgebruiksnormen bij de fosfaattoestand ‘hoog’ worden verlaagd. De normen voor de fosfaattoestand ‘neutraal’ en ‘laag’ worden juist verhoogd. Daarnaast wordt een nieuwe fosfaatklasse ‘ruim’ toegevoegd.

In het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn de verfijning van de fosfaatklasse-indeling en de aanpassingen van de normen al aangekondigd. In de onderstaande tabel staan de nieuwe klasseindeling en de nieuwe gebruiksnormen vermeld (met de oude norm tussen haakjes).

Verandering fosfaatgebruiksruimte

De nieuwe indeling van fosfaatklassen kan betekenen dat bedrijven in een andere klasse terechtkomen, en dus een andere fosfaatgebruiksnorm moeten toepassen. De verhoging van de normen in de klassen ‘laag’ en ‘neutraal’ levert een hogere gebruiksruimte op. Bedrijven met gronden in klasse ‘hoog’ worden geconfronteerd met een (fors) lagere fosfaatgebruiksruimte. Het kan raadzaam zijn om (nieuwe) grondmonsters te laten nemen.

Gevolgen grondgebonden groei melkveehouderij

De nieuwe fosfaatnormen hebben niet alleen gevolgen voor de berekening van de gebruiksnormen en de mestverwerkingsplicht. Ook je situatie voor de grondgebonden groei melkveehouderij, door de voorgeschreven berekening van het zogenaamde melkveefosfaatoverschot 2014, verandert. Voor het vaststellen van de fosfaatproductie en de fosfaatruimte in het jaar 2014 wordt namelijk uitgegaan van de excretieforfaits en de fosfaatnormen in het jaar waarvoor de berekening van de maximale omvang van het melkveefosfaatoverschot wordt gemaakt. RVO heeft onlangs bevestigd dat voor de berekening van het melkveefosfaatoverschot 2014 in 2020 gebruik gemaakt moet worden van de nieuwe fosfaatklasse-indeling.

Vanaf 2021 nieuwe bepaling fosfaattoestand

Naast de aanpassing van de normen per 2020 verandert in 2021 de bepaling van de fosfaattoestand. Zowel voor bouwland als grasland moet de fosfaattoestand dan worden vastgesteld middels een gecombineerde indicator van het P-CaCl2-getal (beschikbare hoeveelheid fosfaat in de bodem, ook wel P-PAE-getal genoemd) en het P-AL-getal (totale hoeveelheid in de bodem). Als je in de komende tijd nieuwe grondmonsters laat nemen, dan is het verstandig om op deze beide indicatoren te laten bemonsteren. De analyses kunnen dan vanaf 2021 worden gebruikt voor het vaststellen van de fosfaattoestand.

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen