Banner

Nieuw GLB: dit weten we er tot nu toe van

2 juli 2019 | Door:  Bas Klompenhouwer

Het huidige GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) loopt in ieder geval nog tot en met 2020. Langzaam komt er meer duidelijkheid over het nieuwe beleid per 2021. Wat er tot nu toe bekend is lees je in dit artikel.

Nationaal Strategisch Plan

In een Nationaal Strategisch Plan (NSP) moet iedere lidstaat aangeven hoe zij de Europese doelstelling voor het GLB wil gaan behalen. In een Kamerbrief heeft de minister de contouren voor het NSP bekendgemaakt. Er wordt een splitsing gemaakt in drie onderdelen:

Verlaging basispremie

In de Kamerbrief zijn een drietal scenario’s voor de gevolgen voor de basispremie uitgewerkt. Uit de doorrekening hiervan blijkt dat de basispremie tussen circa 115 en 140 euro per hectare uitkomt. Dit betekent een halvering van de huidige basispremie! Daar staat tegenover dat de basisvoorwaarden beperkt zullen zijn. Ook zijn deze uitwerkingen nog niet definitief maar vooral bedoeld om verdere discussie over het nieuwe GLB te kunnen voeren. De basispremie wordt waarschijnlijk geleidelijk verlaagd, evenals in de periode 2015 tot en met 2018.

Jonge Landbouwers

Evenals in het huidige GLB komt er budget voor jonge landbouwers. De minister wil meer dan de huidige 2% van het GLB-budget hiervoor gebruiken. De vorm waarin dit budget wordt besteed verandert waarschijnlijk wel: geen extra hectarepremie meer, maar ondersteuning van gerichte investeringen voor verduurzaming en modernisering van het bedrijf. Hiervoor moet dit budget wel worden overgeheveld van pijler 1 naar pijler 2.

Ecoregelingen

Bij ecoregelingen moet worden gedacht aan milieu-, klimaat- en dierwelzijnsmaatregelen. Ook wordt waarschijnlijk kringlooplandbouw gestimuleerd. De intentie is om deze regelingen laagdrempelig te houden, zodat veel bedrijven hieraan mee kunnen doen. Van het budget uit pijler 1 wordt in de genoemde scenario’s 40 tot 50% aan deze regelingen toegekend.

Tot slot

Of de huidige plannen ook in het definitieve nieuwe GLB worden overgenomen is mede afhankelijk van de mogelijkheden die Brussel wil geven. Ook moet bijvoorbeeld goed worden afgewogen of de lagere basispremie in verhouding staat met de voorwaarden. Anders bestaat de kans dat bedrijven niet deelnemen aan het GLB en daardoor de doelstellingen niet worden behaald. Alfa houdt je op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen!

Bas Klompenhouwer

Bas Klompenhouwer

Bedrijfskundig adviseur

088 2531261 | bklompenhouwer@alfa.nl


Meer over Bas