Banner

Hervorming belastingstelsel uit het regeerakkoord Rutte III

10 oktober 2017 | Door:  Harm-Jan de Boer

Fiscale ambitie, dat spreekt uit het Regeerakkoord van Rutte III. De formatie heeft volgens ons een aantal interessante plannen opgeleverd en er wordt hier en daar zelfs serieus hervormd. Verschillen in fiscale behandeling worden verkleind, (meer) werken wordt lonender, vervuiling krijgt een hogere prijs, belastingontwijking wordt aangepakt en het fiscaal vestigingsklimaat wordt verbeterd voor die bedrijven die hier ook daadwerkelijk economische activiteiten en banen opleveren. De bedoeling is dat de meeste wijzigingen ingaan per 2019.

Er komt een tweeschijvenstelsel

Met een basistarief van 36,93 procent en een toptarief van 49,5 procent wordt er een vorm van vlaktaks geïntroduceerd. Daarnaast worden de algemene heffingskorting en arbeidskorting verhoogd. Hierdoor zouden alle inkomensgroepen, maar vooral werkenden met een middeninkomen, er de komende jaren op vooruit moeten gaan. Om dat doel te bereiken gaat de inkomstenbelasting omlaag en verdwijnen twee van de vier belastingschijven. Iedereen die minder dan 68.600 euro verdient betaalt daar 36,9 procent belasting over. Daarboven betaal je 49,5 procent.

Hypotheekrente - en andere aftrekposten - geleidelijk naar basistarief

In 2020 wordt het aftrektarief waartegen aftrekposten aftrekbaar zijn voor alle aftrekposten gelijkgetrokken met het dan geldende aftrektarief van de hypotheekrente en met 3 procentpunt per jaar naar het basistarief afgebouwd. Het aftrektarief komt in 2021 op 43 procent uit.

Eigenwoningforfait

Het forfait wordt verlaagd. Het deel van de opbrengst van de aftrekpostenmaatregel dat voortkomt uit een verlaging van het aftrekpercentage van de hypotheekrente wordt namelijk gebruikt om het forfait te verlagen met 0,15 procent. Tegelijk zal de vermindering van het forfait - vanwege het ontbreken of geringe eigenwoningschuld - geleidelijk worden afgeschaft. Deze aftrekpost wordt in 30 jaar met gelijke stappen afgeschaft. Meer daarover vindt u hier.

BTW-tarief op boodschappen omhoog

Om de belastingen te kunnen verlagen zijn meer maatregelen nodig. Het verlaagde btw-tarief gaat vanaf 2019 daarom omhoog van 6 naar 9 procent. Dat betekent onder meer duurdere boodschappen. In buurlanden Duitsland (7 procent) en Belgie (6 procent) ligt dat tarief lager. Toch zijn de partijen kennelijk niet bang dat mensen die in de grensstreek wonen liever over de grens gaan winkelen. Het algemene tarief van 21 procent blijft gelijk. De verhoging van de btw levert de overheid ruim 2,6 miljard euro per jaar op. Ook de energiebelasting zal iets omhoog gaan, wat nog eens een half miljard euro oplevert.

Vermogensbelasting omlaag (Box 3)

Binnen de huidige systematiek wordt (gemiddeld) sneller aangesloten bij het werkelijke rendement door voor het rendement over het spaargedeelte gebruik te maken van actuelere cijfers, namelijk de gemiddelde spaarrente tussen juli (t-2) en juni (t-1). Het heffingvrije vermogen – waarover geen belasting hoeft te worden betaald - wordt verhoogd van 25.000 euro naar 30.000 euro (60.000 euro voor paren). Het gaat dan om spaargeld, aandelen, obligaties, kunst, een tweede huis en ander vermogen. De verlaging gaat al in per 2018.

Verhoging kinderopvangtoeslag en kinderbijslag

Zowel de kinderopvangtoeslag als de kinderbijslag worden verhoogd. De kinderbijslag wordt verhoogd met 85 euro.

Opdrachtgeversverklaring vervangt Wet DBA (en modelcontracten)

ZZP’ers kunnen opgelucht ademhalen. De impopulaire wet-DBA, waarin de relatie met hun opdrachtgevers is geregeld, wordt definitief afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt een 'opdrachtgeversverklaring', waarin de relatie opdrachtgever en ZZP’er is beschreven. Opdrachtgevers kunnen deze verklaring via een webmodule invullen. Hiermee komt een einde aan de 'modelcontracten', die vorig jaar zo veel onzekerheid veroorzaakten.

Winstbelasting bedrijven omlaag

BV's betalen vennootschapsbelasting over de winst die zij maken. De huidige beide tarieven worden met hetzelfde percentage verlaagd. In 2019 gaan de tarieven met 1%-punt omlaag, in 2020 met nog eens 1,5 procentpunt en in 2021 nog eens 1,5 procentpunt. Daarmee komen de tarieven in 2021 op 16 procent en 21 procent uit (nu nog 20 procent respectievelijk 25 procent). Het tarief van 16 procent geldt voor de eerste schijf van 200.000 euro. De vorig jaar voorgestelde verlenging van de eerste schijf naar 350.000 euro gaat niet door, het blijft 200.000 euro.

Afschrijving BV op gebouw in eigen gebruik beperkt

Wanneer een pand in eigen gebruik is, mag op dit moment in de vennootschapsbelasting het pand worden afgeschreven tot 50% van de WOZ-waarde, de zogenaamde bodemwaarde. Vanaf 1 januari 2019 gaat een bodemwaarde van 100% van de WOZ-waarde gelden.

Box 2-tarief

Vanwege de tariefsverlaging in de vennootschapsbelasting wordt het box 2-tarief verhoogd naar 27,3 procent in 2020 en 28,5 procent vanaf 2021. Dit met het oog op het ‘globaal evenwicht’ tussen de ondernemer in de inkomsten- en de vennootschapsbelasting.

Schulden voor bedrijven worden duurder

Om bedrijven te ontmoedigen om schulden op te bouwen gaat de schuldenaftrek omlaag. Net als de particulieren met een hypotheek hebben veel bedrijven enorme schulden. Rente is niet langer aftrekbaar voor zover het saldo van verschuldigde en ontvangen rente meer bedraagt dan maximaal 30 procent van het brutobedrijfsresultaat (EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Gekozen is voor een drempel van 1 miljoen euro rente.

Afschaffing dividendbelasting

De dividendbelasting wordt afgeschaft. Dit levert voor de meeste bedrijven en particulieren overigens geen belastingvoordeel op. In de toekomst hoeft er dus geen dividendbelasting ingehouden, afgedragen en verrekend te worden. Het bruto dividend komt rechtstreeks en volledig bij de aandeelhouder terecht. Het levert dus vooral een administratieve lastenverlichting op. De afschaffing geldt niet voor dividend uitgekeerd aan aandeelhouders in landen waar een laag winstbelastingtarief geldt.

Meer over het Regeerakkoord en de ondernemer vindt u hier.

Brievenbusfirma’s – heffing royalty’s en rente

In verband met het afschaffen van de dividendbelasting komt er een bronheffing op rente en royalty’s naar zogenaamde ‘low tax jurisdictions’ (landen waar een laag winstbelastingtarief geldt). Buitenlandse bedrijven krijgen weliswaar een warm welkom van het nieuwe kabinet, maar het moet dan wel om echte bedrijven gaan. Brievenbusfirma's worden hard aangepakt, zo is de ambitie. Voor hen komt er dus een extra belasting op royalty's en rente.

Vervuiler betaalt

Het nieuwe kabinet wil bedrijven stimuleren zo groen mogelijk te produceren. Zo komt er een CO2-belasting: hoe meer je uitstoot, hoe meer je betaalt, maar dat geldt niet voor alle bedrijven. Verder gaat ook de energiebelasting omhoog en komt er een kilometerheffing voor vrachtverkeer.

Veruit de meeste van deze maatregelen moeten in 2019 ingaan.

Kilometerheffing

Het nieuwe kabinet kiest mogelijk voor een bepaalde vorm van kilometerheffing voor vrachtverkeer, waarbij vervuilende vrachtwagens het meest betalen.

Vragen? Met 32 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Harm-Jan de Boer

Harm-Jan de Boer

Btw specialist

088 2531000 | hdeboer@alfa.nl


Meer over Harm-Jan