Banner

CSRD draagt bij aan lange termijn waardecreatie

12 april 2023 | Door:  Frank van Ee

Door de invoering van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) worden bedrijven verplicht om met ingang vanaf 2025 beter en transparanter te gaan rapporteren over hun niet-financiële prestaties. Daardoor kunnen alle stakeholders de duurzame prestaties van bedrijven beter beoordelen en gaan naar verwachting meer bedrijven zich richten op lange termijn waardecreatie. In dit artikel leggen wij uit wat de CSRD-richtlijn inhoudt, dat deze van invloed is op grote maar ook op mkb bedrijven en hoe deze richtlijn naar verwachting zal bijdragen aan meer lange termijn waardecreatie door bedrijven.

Dit artikel is verschenen op 10 februari 2022 en is op 12 april 2023 geactualiseerd. 

Duurzame financiële en niet-financiële waardecreatie

In 2016 is de Nederlandse corporate governance code (de Code) geactualiseerd. Deze Code schrijft expliciet voor dat het Bestuur van een beursgenoteerde bedrijven zich dient te richten op de lange termijn waardecreatie en dat de Raad van Commissarissen daarbij toezicht houdt op het Bestuur. Een definitie van het begrip lange termijn waardecreatie ontbreekt tot op heden in de Code en ook de wijze waarop deze kan worden gerealiseerd is onduidelijk. Inmiddels is wel duidelijk dat lange termijn waardecreatie meer is dan het maximaliseren van de economische waarde voor de aandeelhouders (shareholdervalue) maar dat ook rekening moet worden gehouden met de belangen van andere stakeholders (stakeholdervalue). Naast de realisatie van financiële waarde is ook de realisatie van niet-financiële waarde voor lange termijn waardecreatie van belang. Samengevat kan lange termijn waardecreatie als volgt worden gedefinieerd:

Lange termijn waardecreatie is het gedrag en de acties van alle actoren binnen en buiten de onderneming gericht op gedeelde en duurzame financiële en niet-financiële waardecreatie voor alle interne en externe stakeholders van die onderneming.

De Code is dus gericht op lange termijn waardecreatie en werkt volgens het principe van ‘comply or explain’. In beginsel moet de Code door beursgenoteerde bedrijven worden toegepast maar deze kunnen daar gemotiveerd van afwijken.

Niet alleen grote bedrijven

Hoewel de Code wettelijk alleen verplicht is voor beursgenoteerde bedrijven zien we in de praktijk in toenemende mate dat deze ook door niet-beursgenoteerde mkb bedrijven wordt toegepast. Ook kleinere bedrijven zijn immers vaak op zoek naar een (wettelijk) kader, richtlijnen en best practices waarnaar zij wat hun corporate governance betreft kunnen handelen. De Code is voor dergelijke bedrijven wat dat betreft ook maatgevend en regulerend. Dergelijke bedrijven zijn op grond van de Code verplicht om een strategie te ontwikkelen gericht op lange termijn waardecreatie. Daarnaast zijn ook veel niet-beursgenoteerde en mkb bedrijven vanuit sociaal maatschappelijk oogpunt op zoek naar methodes om invulling te geven aan hun strategie gericht op lange termijn waardecreatie. Zij rapporteren naast financiële informatie vrijwillig ook niet-financiële informatie in de vorm van een duurzaamheidsverslag als aanvulling op hun financiële jaarverslag of zij integreren hun financiële en niet-financiële rapportage in een geïntegreerd rapport. Alfa Accountants en Adviseurs bijvoorbeeld publiceert als niet-beursgenoteerd bedrijf al jaren financiële en niet-financiële informatie in de vorm van een geïntegreerd Impact- en Jaarverslag en is B Corp gecertificeerd.

CSRD, wat is dat?

In aanvulling op de Code heeft de Nederlandse wetgever in 2017 op grond van Europese wetgeving een besluit ten aanzien van de publicatie van niet-financiële informatie voor grote bedrijven genomen. Grote bedrijven zijn op grond van die wet verplicht als onderdeel van hun bestuursverslag ook een niet-financiële verklaring te publiceren. Per 1 januari 2025 wordt daarnaast de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) van kracht. Voor grote beursgenoteerde bedrijven die momenteel al rapporteren voor de NFRD, geldt dit al een jaar eerder. Met de invoering van de CSRD gaat de Europese Unie wat de kwaliteit van de te publiceren informatie betreft nog een stap verder. Op grond van deze Europese richtlijn worden grote bedrijven die voldoen aan twee van de drie criteria van een balanstotaal van >20 miljoen, een netto-omzet van >40 miljoen of ≥250 medewerkers verplicht hun niet-financiële informatie dusdanig te rapporteren dat hierop door derden ‘assurance’ kan worden verleend. Dat wil zeggen dat de informatie door een accountant dient te worden getoetst of geëvalueerd zodat de (beoogde) gebruiker van die informatie hieraan een bepaalde mate van zekerheid kan ontlenen en daarop beter beslissingen kan baseren. Op deze wijze wil de Europese Commissie er voor zorgen dat duurzaamheidsinformatie beter en transparanter wordt. Met als uiteindelijke doel dat bedrijven duurzamer gaan opereren en meer gaan bijdragen aan de realisatie van het Klimaatakkoord van Parijs.

De invoering van de CSRD heeft niet alleen gevolgen voor grote bedrijven maar eveneens voor het mkb. Grote bedrijven zullen de druk die zij op grond van de richtlijn ervaren om de keten te verduurzamen naar verwachting ook deels gaan opleggen aan hun ketenpartners in het mkb. Grote bedrijven zullen zich dit jaar (2023) al moeten voorbereiden op de invoering van de CSRD zodat in 2025 kan worden begonnen met de verzameling van de noodzakelijke data. Daarnaast moet naar verwachting een aantal jaar later ook het mkb zelf gaan voldoen aan de CSRD. Het mkb heeft dus nog een paar jaar de tijd om zich daarop voor te bereiden maar zullen ondertussen wel vaker worden geconfronteerd met informatieverzoeken van andere belanghebbenden in de keten waarin zij opereren.

CSRD versterkt lange termijn waardecreatie

De Nederlandse corporate governance code 2016 wordt door veel grote bedrijven en inmiddels ook door veel bedrijven in het mkb in Nederland toegepast. Op grond daarvan ontwikkelen die bedrijven (al dan niet verplicht) een strategie gericht op lange termijn waardecreatie. Dat wil zeggen: een strategie gericht op  gedeelde en duurzame financiële en niet-financiële waardecreatie voor alle interne en externe stakeholders.

Met ingang van 1 januari 2025 wordt de CSRD voor grote bedrijven van kracht. Voor beursgenoteerde grote bedrijven (NFRD-plichtigen) al vanaf 2024, en beurgenoteerde kleine bedrijven vanaf 2026. Deze Europese richtlijn verplicht bedrijven om hun niet-financiële informatie op een betere en transparantere manier te rapporteren zodat de gebruiker van deze informatie hieraan meer zekerheid kan ontlenen. Met als uiteindelijke doel dat bedrijven duurzamer gaan opereren.

De CSRD verplicht bedrijven op termijn om beter en transparanter te rapporteren over hun niet-financiële prestaties. De diverse stakeholders van een bedrijf zijn door de invoering van de CSRD-richtlijn beter in staat om de niet-financiële prestaties van het bedrijf te volgen en te beoordelen of de onderneming daadwerkelijk werkt aan lange termijn waardecreatie. De richtlijn leidt ertoe dat bedrijven nog meer zullen nadenken over de vraag op welke wijze zij de keten waarin zij opereren kunnen verduurzamen en zo duurzamer kunnen opereren in het belang van al hun stakeholders. De invoering van de CSRD zal daardoor naar verwachting op termijn bijdragen aan meer lange termijn waardecreatie door bedrijven.

Meer weten?

Over het thema lange termijn waardecreatie schreven wij voor ondernemers en commissarissen eerder de volgende artikelen:

De bijzondere rol van een commissaris bij een familiebedrijf
Lange termijn waardecreatie als commissaris, hoe doe je dat?
De rol van de accountant bij lange termijn waardecreatie
ESG en lange termijn waardecreatie van je onderneming

Ben je benieuwd wat Alfa Consultants voor jouw bedrijf op het gebied van duurzame waardecreatie kan betekenen, neem dan contact met ons op via 088 2533300 of stuur een e-mail naar consultants@alfa.nl.