Banner

ESG en waardecreatie van je onderneming

5 juli 2021 | Door:  Frank van Ee

ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance) en verwijst naar de drie belangrijkste factoren bij het meten van duurzaamheid van een onderneming. De term is afgeleid van het in de jaren ’90 geïntroduceerde concept ‘Triple Bottom Line’ wat ook wel bekend staat als ‘People, Planet and Profits’ (PPP).

Het concept gaat uit van het principe dat ondernemingen zich niet alleen op ‘Profit’ (winst) voor de aandeelhouders moeten richten maar op elk van de drie P’s. Ondernemingen kunnen op lange termijn alleen duurzaam opereren als zij zich ook richten op de andere twee P’s en op die manier niet alleen financiële waarde voor hun aandeelhouders creëren maar ook niet-finaniële waarde voor de rest van haar stakeholders.

Via het ESG-concept formuleert de onderneming naast haar financiële doelen ook doelstellingen op het gebied van Milieu, Maatschappij en Governance zodat er niet uitsluitend wordt gewerkt aan economische waardecreatie maar op een gestructureerde wijze wordt gewerkt aan lange termijn waardecreatie.

Lange termijn waardecreatie

De Nederlandse Corporate Governance Code schrijft voor dat ondernemingen zich moeten richten op lange termijn waardecreatie. Lange termijn waardecreatie is het gedrag en de acties van alle actoren binnen en buiten de onderneming gericht op gedeelde en duurzame financiële en niet-financiële waardecreatie voor alle interne en externe stakeholders van die onderneming.

Naast financiële doelstellingen zou de onderneming, als onderdeel van haar duurzame strategie op lange termijn, daarom ook specifieke ESG-doelstellingen (milieu, sociale en governance doelstellingen) moeten formuleren. De milieudoelstellingen bepalen daarbij op welke wijze de onderneming wil presteren op het gebied van bijvoorbeeld CO2-uitstoot, afvalproductie en -verwerking, lucht- en bodemverontreiniging, klimaatverandering, energieverbruik en ontbossing).

Via sociale doelstellingen bepaalt de onderneming op welke wijze zij mensen binnen en buiten de onderneming wil behandelen. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld diversiteit/inclusiviteit, gelijke kansen, gezondheid en veiligheid, persoonlijke ontwikkeling en werkomstandigheden). De governance doelstellingen tot slot bepalen op welke wijze de onderneming om wil gaan met zaken als goed bestuur, beloning van directie en management, belastingen, corruptie en omkoping, transparantie en integriteit en maatschappelijk verantwoord handelen.

ESG doelen en winstgevendheid

Uit onderzoek is gebleken dat ondernemingen die werken volgens het ESG-principe op lange termijn ook winstgevender zijn doordat zij zich richten op langetermijn waardecreatie voor al hun stakeholders – aandeelhouders, werknemers, klanten, leveranciers en de maatschappij in het algemeen.

Een strategie gericht op het behalen van ESG doelen leidt er over het algemeen namelijk toe dat de onderneming op langere termijn meer klanten weet te interesseren voor haar producten/diensten, minder energie en grond- en hulpstoffen gebruikt, onafhankelijker kan opereren en minder afhankelijk is van wet- en regelgeving, gemotiveerdere medewerkers heeft en aantrekkelijker is voor de arbeidsmarkt en haar kapitaalgoederen (inventaris, machines, gebouwen) langer kan gebruiken en daarop minder hoeft af te schrijven.

Op lange termijn hebben deze effecten ook een positieve invloed op de winstgevendheid van de onderneming.

BCorp certificering

Alfa Accountants en Adviseurs heeft naast financiële doelstellingen ook ESG-doelstellingen geformuleerd en is B Corp gecertificeerd, een internationale erkenning voor de meest duurzame ondernemingen. Alfa heeft haar ESG-doelstellingen geformuleerd aan de hand van de UN Sustainable Development Goals (SDG's). 

Bij de laatste driejaarlijkse B Corp beoordeling scoorde Alfa 13 punten hoger dan de 102 van drie jaar daarvoor. Met name op het gebied van werknemers (Social) behaalde Alfa een score die ver boven het gemiddelde ligt, mede omdat de organisatie voor 100 procent eigendom is van de medewerkers. Meer over de strategie van Alfa gericht op lange termijn waardecreatie kun je lezen in ons Impact- en jaarverslag 2020.

Ben je benieuwd op welke wijze jouw onderneming met behulp van ESG doelen kan werken aan een strategie gericht op lange termijn waardecreatie? Neem dan contact op met een van de waarderingsspecialisten van Alfa Consultants via telefoonnummer 088 2533300 of met Arthur Zantinge (adviseur duurzaamheid) via telefoonnummer 088 2531055.